SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA RAVNA GORA

4.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/12-01/17, ur.broj: 2112/07-03-12-1 od 1. ožujka 2012. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/17

Ur. broj: 2112/07-01-12-3

Ravna Gora, 15. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

I.

A. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI


R. b. Opis Plan Ostvarenje %


1. Vodni doprinos 10.000,00 14.420,14 144,2

2. Komunalni doprinos 427.400,00 445.301,27 104,2

3. Doprinos za šume 595.000,00 595.247,21 100,0

4. Naknade od koncesija 20.000,00 22.241,27 111,2

5. Prihodi od prodaje grobnih okvira 15.000,00 15.197,00 101,3

6. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna 700.000,00 350.000,00 50,0


Ukupno prihodi 1.767.400,00 1.442.406,89 81,6


II.

B. OSTVARIVANJE PROGRAMA - RASHODI


R. b. Opis Plan Ostvarenje %


1. Građenje javnih površina 612.100,00 596.683,06 97,5

1.1. otkup zemljišta za proširenje cesta, nogostupa,

zelenih i ostalih javnih površina 5.000,00 2.632,00 52,6

1.2. izrada katastarskih izmjera i podloga za

uređenje javnih površina 496.100,00 496.922,14 100,2

1.3. sanacija brane na Staroj Sušici 21.000,00 20.745,92 98,8

1.4. izrada izmjene Prostornog plana 90.000,00 76.383,00 84,9

2. Građenje nerazvrstanih cesta 210.300,00 59.936,18 28,5

2.1. pojačano održavanje ceste Suhi vrh 150.000,00 0,00 0,0

2.2. izrada metalne ograde u Ul. I. Mažuranića 18.300,00 18.268,58 99,8

2.3. izrada metalne ograde - nogostup Kupjak 30.000,00 29.667,60 98,9

2.4. izrada autobusne čekaonice u Staroj Sušici 12.000,00 12.000,00 100,0

3. Građenje javne rasvjete 10.000,00 8.627,96 86,3

3.1. rekonstrukcija javne rasvjete u Vatrogasnoj

ulici (ambulanta) 10.000,00 8.627,96 86,3

4. Građenje groblja 85.000,00 54.502,58 64,1

4.1. izmjena pokrova mrtvačnice Ravna Gora 70.000,00 42.202,58 60,3

4.2. projekt uređenja centralnog križa na

groblju Ravna Gora 15.000,00 12.300,00 82,0

5. Građenje objekata za vodoopskrbu 850.000,00 392.601,78 46,2

5.1. sufinanciranje vodovodne mreže u zoni

izgradnje sustava javne odvodnje 100.000,00 0,00 0,0

5.2. sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

vodovoda Stara Sušica 50.000,00 42.601,78 85,2

5.3. sufinanciranje cjevovoda Kupjak 700.000,00 350.000,00 50,0


Ukupno rashodi 1.767.400,00 1.112.351,56 62,9


III.

Svi planirani programi za 2011. godinu, osim pojačanog održavanja ceste Suhi vrh i sufinanciranje vodovodne mreže u zoni izgradnje sustava javne odvodnje, izvršeni su u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 49/10 i 48/11).

Pojačano održavanje ceste Suhi vrh nije realizirano u 2011. godini zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Sufinanciranje vodovodne mreže u zoni izgradnje sustava javne odvodnje nije realizirano zbog nezavršenih poslova vezano za izgradnju sustava javne odvodnje u Ul. Matanovci.

Navedeni programi realizirati će se u 2012. godini.

Klasa: 363-01/12-01/17

Ur. broj: 2112/07-03-12-1

Ravna Gora, 1. ožujka 2012.

Općinski načelnik
Anđelko Florijan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr