SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA RAVNA GORA

2.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 4 - poslovne
i proizvodne zone (K)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 4 - poslovne i proizvodne zone (K) (u daljnjem tekstu: Odluka).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja 4 - poslovne i proizvodne zone (K) (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 188. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/08).

III. OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Granica obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora u kartografskom prikazu broj 3b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i uređenje, M 1:25000 i kartografskom prikazu 4/5 Građevinska područja M 1:5000. Planom je obuhvaćeno područje poslovno - proizvodne namjene površine 3,6 ha.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Zemljište u obuhvatu Plana u naravi predstavlja izdvojeno građevinsko područje djelomično izgrađeno te djelomično komunalno i prometno opremljeno.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 5.

Unutar izdvojenog građevinskog područja potrebno je odrediti osnovnu namjenu prostora:

-prostore pretežito poslovne namjene (K)

-prostore prometne površine, parkirališta i infrastrukturne građevine kao dijelove prometno komunalnog sustava

-sve ostale sadržaje koji upotpunjavaju osnovnu namjenu.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem zakonskih odredbi i posebnih propisa.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana koji će biti izabran sukladno zakonskim propisima.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 8.

Urbanistički plan uređenja izraditi će se na topografsko- katastarskoj podlozi u mjerilu M 1:2000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJI DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

U izradi Plana, u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata) za izradu, sudjelovati će:

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

-Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska

-Inspekcija zaštite od požara i eksploziva, Rijeka

-Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Delnice

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

-HEP, Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka

-HEP, DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad

-Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

-Županijska uprava za ceste, Rijeka

-JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka

-Upravna tijela Županije

-Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

-Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

-Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

-Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

-KD Komunalac d.o.o., Delnice.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

X. ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

-Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva

-Radni sastanak održati će se 10 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva

-Javna rasprava: 30 dana

-Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 15 dana od okončanja javne rasprave

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana - 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja

-Donošenje Plana - Općinsko vijeće 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih mišljenja ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 11.

Tijekom izrade i donošenja Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Izradu Plana financira Općina Ravna Gora iz svog proračuna te zainteresirane osobe sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka će se dostaviti Urbanističkoj inspekciji i tijelima i osobama određenim posebnim propisom, odnosno određenih u članku 9. ove Odluke.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-12-2

Ravna Gora, 15. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr