SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA MATULJI

9.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 2. stavka 1. i 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07.) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Matulji ( u daljnjem tekstu: Općina).

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom su Odlukom naročito propisane odredbe o:

- uređenju naselja,

- održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

- korištenju javnih površina,

- skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

- uklanjanju snijega i leda,

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

- mjerama za provođenje komunalnog reda,

- kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javne zelene površine: parkovi, zelene pasice, drvoredi, skupine stabala i pojedinačna stabla, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu, javni objekti i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine,

- javne prometne površine: cesta, nogostup, pješačka staza, pješačka zona, biciklistička staza, trg, prolaz, javne stube, most, javno parkiralište, stajalište javnog prijevoza i slične javne površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

- dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

- javne površine na kojima se, sukladno posebnoj odluci, obavlja prodaja robe i pružaju ugostiteljske usluge izvan poslovnih prostorija i prostora trgovaca, odnosno ugostitelja.

Članak 4.

Pod predmetima i privremenim građevinama u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari i objekti koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

Predmetima iz stavka 1. ovog članka smatraju se naročito:

1. reklamni i oglasni predmeti (transparent, zastava, naziv, pano, logo, tenda, ormarić, vitrina, uređaj, stup, ograda, reklamna ploča, natpis, putokaz, obavijest, plakat i slično),

2. prodajne klupe i slične naprave,

3. posude za odlaganje otpada,

4. predmeti na stajalištu javnog prijevoza putnika,

5. oprema dječjih igrališta.

Privremenim građevinama iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito:

1. kiosk,

2. montažni objekt,

3. ugostiteljska terasa,

4. štand,

5. pokretne naprave,

6. ormarić za smještaj uređaja infrastrukture i mjerna postaja,

7. objekti na stajalištu javnog prijevoza putnika.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta i privremenih građevina iz stavka 2. i 3. ovoga članka, dužni su ih održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne ispravnosti.

Privremene građevine iz stavka 3. ovog članka imaju slijedeća značenja:

1. Kiosk je privremena, tehnološko dovršena cjelina i tipizirana prostorna jedinica, lagane konstrukcije koja se može premještati ili ukloniti s određene lokacije u dijelovima ili cijelosti, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti, te prodajno mjesto u kojem se prodaje ograničen asortiman proizvoda kroz odgovarajući otvor na kiosku bez ulaska kupca u prodajni prostor. Postavljanje na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajućoj podlozi.

2. Montažni objekt je prenosiv jednoprostorni ili višeprostorni čvrsti objekt, koji svojom namjenom, oblikom i montažom na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja (ubetoniravanja ili sličnog povezivanja) s njom predstavlja objekt privremenog karaktera, te koji se može u dijelovima ili cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije, a služi za obavljanje neke poslovne aktivnosti.

3. Ugostiteljska terasa je dio površine smješten ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, koji služi ugostiteljskoj djelatnosti na kojoj se postavlja namještaj i oprema za pružanje ugostiteljskih usluga.

4. Štand je tipizirani, lako prenosivi objekt predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu prodaju proizvoda, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i slično.

5. Pokretna naprava služi za prezentaciju, pružanje raznih usluga ili slično, kao i prodaju bez stalnog prodajnog mjesta, koja se može realizirati putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe ili putem kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta.

Članak 5.

Pod komunalnim objektima, opremom i uređajima u općoj upotrebi u smislu ove Odluke smatraju se ploče s planovima naselja, digitalni info panoi, javni satovi, klupe, kante i koševi za otpad, posude za cvijeće i zelenilo, držači zastava, stupovi i nosači rasvjetnih tijela, stajališta javnog prometa, predmeti i uređaji za zaprečavanje prometa (stupići, čunjevi, zaštitno informativni panoi, rampe i slično), ploče s nazivima ulica, prometna i neprometna signalizacija, objekti i uređaji javne rasvjete i drugi slični objekti i uređaji namijenjeni komunalnim potrebama.

Komunalne objekte, opremu i uređaje iz stavka 1. ovog članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Općina to povjeri.

Pravna ili fizička osoba iz prethodnog stavka ovoga članka dužna je komunalne objekte, opremu i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne ispravnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 6.

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se:

- označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada,

- uređenje vanjskih dijelova zgrada (građevina),

- uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina (okućnica),

- postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme te prometne i neprometne signalizacije,

- uređivanje izloga i oglašavanje,

- postavljanje privremenih građevina za manifestacije, sajmove i slično,

- postavljanje kioska,

- postavljanje pokretenih naprava,

- postavljanje i postupanje s javnom rasvjetom,

- postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi,

- održavanje stajališta javnog prijevoza i parkirališta,

- postavljanje i održavanje spomenika,i spomen obilježja,

- održavanje groblja.

Pod pojmom uređenja naselja podrazumijeva se i briga vlasnika nekretnina u privatnom vlasništvu da iste održavaju u funkcionalnom stanju, kao održavanje vanjskih dijelova zgrada i okućnica.

Označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

Članak 7.

Označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada provodi se na način i po postupku propisanom zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.

Članak 8.

Naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni pločom s imenom naselja, ulice ili trga i sve zgrade moraju biti obilježene s pločicom s brojem zgrade sukladno propisima o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima.

Ploče i pločice iz stavka 1. ovoga članka, dobavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 9.

Troškove nabave, postavljanja i održavanja ploča iz članka 8. ove Odluke snosi Općina, a pločice s kućnim brojem snose vlasnici zgrada.

U slučaju da vlasnik zgrade ne postavi pločicu s kućnim brojem na svoju zgradu niti nakon upozorenja Odjela, to će na njegov trošak učiniti Odjel.

Članak 10.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati, mijenjati i samoinicijativno postavljati ploče iz članka 8. ove Odluke.

Uređenje vanjskih dijelova zgrada (građevina)

Članak 11.

Vlasnici i posjednici zgrada (građevina) dužni su iste koristiti sukladno njihovoj namjeni odnosno tako da ne narušavaju estetski izgled građevine i naselja.

Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji, u smislu uklanjanja javne opasnosti.

Ukoliko se utvrdi javna opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku 2. ovog članka, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti građevinsku inspekciju.

Članak 12.

Vanjski dijelovi zgrada kao što su pročelja, balkoni, terase, lođe, ulazna vrata, prozori i vrata, žljebovi i drugo moraju se održavati urednima i čistima, a oštećenja se moraju popraviti.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada (građevina), te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati ili na drugi način ih prljati ili nagrđivati.

Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku 24 sata nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni.

Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina (okućnica)

Članak 13.

Ograde se grade u svakom naselju, sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Matulji u pravilu od kamena, zelenila ili metala, a u vikend naselju od autohtonih materijala (drveta, kamena ili od punog zelenila).

Ograde prema javnoj površini ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, oštrih šiljaka i slično i moraju biti postavljene na način da ne ometaju sigurnost prometa.

Članak 14.

Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini, tako da ne ometa korištenje javne površine.

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka dužan je orezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno-prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne i neprometne signalizacije i javne rasvjete.

Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada te neizgrađena građevinska zemljišta uz javne površine, vlasnici odnosno korisnici moraju držati urednima i čistima.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih, zasađenih površina, dužni su travu i korov uz ogradu i javnu površinu redovito čistiti, a nakon radova na održavanju istih očistiti javnu površinu.

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta dužni su ukloniti bolesno ili osušeno stablo ili grane, koje bi svojim rušenjem ili padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

Odrezane grane i stabla iz stavka 2. i 5. ovog članka, vlasnik odnosno korisnik dužan je zbrinuti.

Članak 15.

Rekreacijske javne površine, sportska i dječja igrališta i drugi javni sportski objekti i uređaji na njima moraju se održavati urednima i ispravnima i koristiti u skladu s namjenom.

Postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme i neprometne signalizacije

Članak 16.

Na području Općine, na javnim površinama, stupovima javne rasvjete, te nekretninama u vlasništvu Općine mogu se postavljati natpisi, urbana oprema i signalizacija samo uz odobrenje Odjela na način propisan posebnom Odlukom.

Članak 17.

Zaštitne naprave na izlozima i ulazima (rolete, tende, stakla, prozori, platna i slično), koje bi presezale na javnu površinu, mogu se iznad ulaza, prozora i ostalih otvora na zgradama, odnosno pročeljima zgrada, postavljati samo uz prethodno odobrenje Odjela.

Članak 18.

Zabranjeno je na području Općine Matulji isticati plakate, oglase i druge objave osim na oglasnim ili reklamnim pločama i stupovima, oglasnim ormarićima i panoima na kojima je to dozvoljeno naznakom: »DOZVOLJENO PLAKATIRANJE«.

Troškove uklanjanja plakata i čišćenje mjesta na kojima ne smiju biti istaknuti, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija, usluga ili proizvod oglašava.

Članak 19.

Zabranujeno je izlaganje oglasa, reklama ili plakata čiji je sadržaj protivan zakonu ili drugim pozitivnim propisima. Takvi plakati, reklame ili oglasi uklonit će se po nalogu komunalnog redara, a na trošak fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila, tj. o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese reklama ili plakat promiče.

Članak 20.

Natpisi, reklame, zaštitne naprave, urbana oprema i signalizacija moraju se održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti odnosno zamijeniti.

Ukoliko predmeti iz stavka 1. ovoga članka nisu uredno održavani ni protekom roka od osam (8) dana od dana dostavljene opomene, komunalni redar će iste ukloniti bez prethodne obavijesti vlasniku i s njima postupati kao s komunalnim otpadom, a troškovi uklanjanja idu na teret vlasnika.

Uređivanje izloga i oglašavanje

Članak 21.

Izlozi, izložbeni ormarići i drugi slični objekti koji služe izlaganju robe moraju biti tehnički i estetski oblikovani.

Zabranjeno je u izlozima držati ambalažu ili skladištiti robu.

Izlozi i izložbeni ormarići se moraju redovito uređivati, čistiti i prati.

Zabranjeno je izlaganje robe na okvirima tendi i izloga, te na pročeljima zgrada.

Članak 22.

Zvučnim napravama smije se pučanstvu davati obavijesti u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna, u vremenu od 9,00 do 20,00 sata, a u ostalom dijelu godine od 9,00 do 18,00 sati.

Postavljanje privremenih građevina za manifestacije, sajmove i slično

Članak 23.

Privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija postavljaju se na javnim površinama na temelju rješenja Odjela najduže na rok do 90 dana.

Privremene građevine postavljaju se na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa te da se svojim izgledom i položajem uklapaju u prostor.

Za postavljanje privremenih građevina iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 24. i članka 25. stavka 1. ove Odluke.

Postavljanje kioska

Članak 24.

Kiosci i druge građevine gotove konstrukcije na javnoj površini građevinske (bruto) površine do 12 m2 postavljaju se na temelju rješenja Odjela.

Način postavljanja kioska i građevina iz stavka 1. ovog članka na javnim površinama kojima upravlja Općina Matulji određuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.

Vlasnici kioska i građevina iz stavka 1. ovog članka, dužni su ih držati urednima i u ispravnom stanju, te redovito čistiti i održavati njihov okoliš.

Članak 25.

Postupak dodjele lokacije i visinu naknade za postavljanje kioska i građevina iz članka 24. stavka 1. ove Odluke na javne površine kojima upravlja Općina Matulji uređuje se odlukom iz članka 24. stavka 2. ove Odluke.

Lokacija za postavljanje kioska i građevina iz prethodnog stavka, za djelatnost trgovine na malo i uslužne djelatnosti, određuju se odlukom iz članka 24. stavka 2. ove Odluke.

Postavljanje pokretenih naprava

Članak 26.

Način postavljanje pokretnih naprava određuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.

Pokretna naprava postavlja se na način da ne ometa kolni i pješački promet, ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina, ne ugrožava sigurnost ljudi, odnosno ne predstavlja potencijalnu opasnost za imovinu, ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture, ne smanjuje preglednost (zaklanja vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje kut preglednosti i sl.), ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora, ne utječe negativno na zelene površine te ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.

Članak 27.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava na javne površine za obavljenje uslužnih djelatnosti, osim za prigodne manifestacije koje traju do 15 dana, određuje Općinsko vijeće.

Postavljanje i postupanje s javnom rasvjetom

Članak 28.

Javna rasvjeta na javno-prometnim i drugim površinama mora biti izvedena u skladu sa suvremenom rasvjetnom tehnikom i ekološkim standardima, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Javna rasvjeta u pravilu svijetli cijele noći, ali se može, u cilju štednje energije, uvesti sistem smanjenja i povećanja intenziteta svjetla objekata javne rasvjete.

Članak 29.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova, rasvjetnih uređaja i rasvjetnih tijela.

Sve postavljene predmete na stupovima javne rasvjete, osim onih postavljenih temeljem odobrenja Odjela ili ugovora, Komunalni redar će ukloniti bez posebne obavijesti, na trošak vlasnika, a s uklonjenim predmetima postupit će kao s komunalnim otpadom.

Komunalni objekti i uređaji te komunalno-urbana oprema u općoj upotrebi

Članak 30.

Komunalni objekti u općoj upotrebi iz članka 5. stavaka 1. i 2. mogu se postavljati samo na osnovu odobrenja Odjela, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Održavanje autobusnih čekaonica, stajališta javnog prijevoza i parkirališta

Članak 31.

Objekti autobusnih čekaonica i stajališta javnog prometa moraju se održavati urednima i ispravnima te ispunjavati tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnim propisima.

Članak 32.

Javna parkirališta, uvjeti korištenja i druga pitanja uređena su posebnom odlukom.

Postavljanje i održavanje spomenika, spomen obilježja

Članak 33.

Na području Općine na objekte, zemljište i druge prostore mogu se postavljati spomenici i spomen obilježja (dalje u tekstu: spomenici).

Članak 34.

Za postavljanje spomenika podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skicu, tehnički opis, oznaku lokacije i pisano obrazloženje o potrebi postavljanja spomenika.

U postupku izdavanja odobrenja za postavljanje ili uklanjanje spomenika podnositelj zahtjeva pribavlja suglasnost Odjela, tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture, kao i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu, kada se spomenik postavlja na nekretninu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe.

Za uklanjanje spomenika potrebno je odobrenje Odjela, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 35.

Spomenike je zabranjeno uništavati, prljati, po njima crtati ili pisati odnosno na drugi način nagrđivati njihov izgled.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 36.

Održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina u smislu ove Odluke smatra se:

- čišćenje javnih površina,

- određivanje mjera za čuvanje javnih površina.

Članak 37.

Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

Održavanje čistoće javnih površina provodi se sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine koji donosi Općinsko vijeće.

Članak 38.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz javnu površinu dužna je svakodnevno čistiti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem njezine djelatnosti.

Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim javnim površinama, odnosno objektima.

Prostori iz prethodnog stavka ovoga članka moraju biti očišćeni najkasnije u roku od dvanaest (12) sati po završetku priredbe, odnosno odmah po završetku dnevnog radnog vremena poslovnih objekata na tim prostorima.

Članak 39.

Na javnoj površini zabranjeno je:

1. odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Odjela,

2. bacati i ostavljati različiti otpad izvan košara i drugih posuda za otpad,

3. izlagati i prodavati trgovačku robu, cvijeće, slike, knjige, rabljene stvari i slično, poljoprivredne i druge proizvode, osim u slučajevima propisanim ovom Odlukom,

4. postavljati predmete, naprave ili strojeve, glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te razglasne uređaje bez odobrenja Odjela,

5. koristiti se dječjim igralištem i spravama za igru djece protivno njihovoj namjeni,

6. popravljati, servisirati i prati vozila, kao i prati druge predmete,

7. izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

8. paliti otpad,

9. ostavljati oštećena, dotrajala, napuštena, neregistrirana motorna i druga vozila u nevoznom stanju, te motocikle i priključna vozila,

10. ostavljati razne uređaje i njihove dijelove,

11. bacati goruće predmete u košare ili druge posude za otpad,

12. oštećivati košare, odnosno posude za otpad ili spremnike za sakupljanje ambalažnog otpada,

13. obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

Članak 40.

Na javnim površinama zabranjeno je kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima.

Članak 41.

Zabranjeno je bojanje, crtanje ili pisanje poruka i raznih tekstova po javno prometnim površinama.

Na javnu površinu zabranjeno je postavljati fizičke prepreke.

Članak 42.

U slučaju prekomjernog onečišćenja javnih površina zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizišta, odrona, bujica i slično uvodi se izvanredno održavanje čistoće javnih površina.

Zapreke, prepreke, rasuti materijal, mrlje (od ulja, nafte i sl.), odroni, olupine, uginule životinje i druge nečistoće na javnim površinama uklanjaju se prioritetno.

Čišćenje javnih površina, u slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, po nalogu Odjela obavlja komunalno poduzeće, a uklanjanje uginulih životinja nadležna higijeničarska služba.

Članak 43.

Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje tog posla.

Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja javnih zelenih površina prema operativnim i terminskim planovima.

Članak 44.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, zaštićenim krajolikom, spomen područjima, grobljima i slično, dužna je redovito održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 45.

Stabla, ukrasne živice i drugo zelenilo uz prometnice moraju se održavati urednima tako da ne ometaju sigurnost i vidljivost ili preglednost u prometu.

Na javnim zelenim površinama, bez odobrenja Odjela, ne smiju se obavljati nikakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane fizičke ili pravne osobe kojoj su ti poslovi povjereni.

Članak 46.

Prilikom gradnje objekata investitor je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla na zemljištu, a naročito na zemljištu koje je prostornim planom određeno za zelenu površinu te ih zaštititi tako da se deblo do početka krošnje obloži.

Članak 47.

Na javnoj zelenoj površini zabranjeno je:

- oštećivati ukrasno i samoniklo bilje, drveće i grmlje,

- kopati i odnositi zemlju, humus i bilje,

- bacati smeće, piljevinu, pepeo, drozgu, odrezano šiblje i grane te odlagati kućni otpad,

- ložiti vatru i potpaljivati stabla,

- oštećivati, prljati, zagađivati i onesposobljavati opremu postavljenu na javnoj zelenoj površini,

- istovarivati i skladištiti razni ogrjevni i drugi materijal,

- hvatati i uznemiravati ptice i druge životinje,

- voziti se biciklom ili motornim vozilom na javnoj površini (osim vozila koja se koriste za održavanje javnih zelenih površina i parkovne opreme),

- vezati bicikle, motore i prikolice za drveće, grmlje i parkovnu opremu,

- obavljati i sve druge radnje kojima se oštećuju ili uništavaju javne zelene površine.

Članak 48.

Za dijelove javnih zelenih površina koji su proglašeni zaštićenim objektom (pojedino drvo, drvored, grm, zaštićeni krajolik i slično) primjenjuju se, radi njihove zaštite, propisi o zaštiti prirode.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 49.

Javne površine na području Općine Matulji mogu se, uz odobrenje Odjela, koristiti za:

- obavljanje gospodarske djelatnosti, sukladno posebnim propisima,

- istovar, odlaganje i utovar građevnog i otpadnog materijala,

- istovar drva, ugljena i drugih krutih, tekućih i plinovitih goriva,

- postavljanje skela u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravka vanjskih dijelova zgrade, krovišta te uređaja,

- potrebe rezerviranog parkirališnog prostora,

- održavanje kulturnih, sportskih, zabavnih i drugih sličnih manifestacija,

- održavanje političkih skupova i tribina,

- prezentaciju i promotivnu prodaju određenih vrsta proizvoda, predmeta i uređaja,

- za druge opravdane potrebe.

Članak 50.

Korištenje javnih površina može se odobriti pod sljedećim uvjetima:

1. da se zauzimanjem određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,

2. da zauzimanje određene javne površine ni u kom slučaju ne sprečava i remeti kretanje interventnih vozila javnih službi,

3. da u trenutku podnošenja zahtjeva za korištenje javne površine podnositelj nema dugovanja prema Općini,

4. da se nakon isteka ugovora o korištenju javne površine uklone stolovi i stolice i ostala oprema s terase uključujući platno tende, dok nosivu kontrukciju tende nije potrebno ukloniti osim u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti.

Odluku o zahtjevu za dodjelu javne površine donosi Odjel.

Članak 51.

Prekop javne površine odnosno javno prometne površine za polaganje kablova i cijevi za infrastrukturne priključke, smije se izvršiti samo uz odobrenje Odjela i u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Ako se vrši prekop javne površine odnosno javno prometne površine, uspostavljanje prijašnjeg stanja mora se obaviti sa što manje smetnji za javni promet. Ukoliko se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

Završni sloj prekopa i raskopa kolničke konstrukcije, nogostupa, pješačke staze i sl. (betonski i asfalterski radovi) mora se sanirati u roku od tri dana od završetka zemljanih radova. Izvođač je dužan u period do sanacije završnog sloja raskopa i prekopa održavati isti u ispravnom stanju.

Članak 52.

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala, podizanje skela, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javna površina samo uz odobrenje Odjela.

Članak 53.

Odobrenjem iz članka 52. odredit će se uvjeti i način istovara i smještaja građevnog materijala, mjere sigurnosti, vrijeme na koje se istovar i smještaj odobrava, te iznos naknade za korištenje javne površine.

Članak 54.

Prigodom izvođenja radova navedenih u članku 51. ove Odluke mora se osigurati prohodnost pločnika i kolnika sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom. Ograda se mora stalno održavati, a od sumraka do svanuća, kao i za magle, mora se propisno označiti i osvijetliti sa više dobro učvršćenih svjetiljki narančaste boje.

Građevni materijal mora se deponirati u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

Miješanje betona i morta dopušteno je u posudama ili na limovima.

Javna površina ispod skela može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu prikladnu za odvijanje prometa.

Prolaz ispod skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti.

Uz vodoravnu, treba osigurati i okomitu zaštitu pročelja. Zaštitni krov prema ulici mora sezati 60 cm ispred pravca skele, a na svim otvorenim stranama mora biti ograđen punom ogradom visine od barem 60 cm. Ako zaštitni krov seže na kolnik ispod krova se mora ostaviti slobodni prostor u visini od najmanje 4,5 m i to tako da ne ometa odvijanje prometa.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi, izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s javne površine.

Ako se javna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala, na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

Članak 55.

Prigodom izvođenja radova iz članka 51. ove Odluke i izvođenja ostalih građevinskih radova izvođač je dužan:

1. čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnih i drugih materijala, blata i slično, te taloženja koja su na javnim površinama posljedica izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka;

2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje prašine;

3. spriječiti onečišćenje sustava za oborinsku odvodnju.

Članak 56.

Za istovar drva, ugljena i sličnog, te za piljenje i cijepanje drva treba upotrebljavati dvorište.

U slučaju potrebe dio javne površine može se privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i sličnog, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet.

Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika, tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti s javne površine odmah, a najkasnije do kraja dana, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javnim površinama zabranjeno je.

Članak 57.

U povodu državnih i drugih blagdana, održavanja prigodnih i jubilarnih kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina u naselju.

Prigodno uređivanje organizira se i provodi postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih svjetlećih žaruljica, božićnih drvaca, zastava i slično.

Članak 58.

Prilikom podnošenja zahtjeva ili ponude za korištenje javne površine, od podnositelja se zavisno od potrebe može zatražiti da priloži skicu objekta, rješenje - plan o regulaciji prometa, presliku obrtnice, presliku osobne iskaznice i drugo, u zavisnosti od namjene korištenja javne površine.

Članak 59.

U slučaju da je prilikom korištenja javne površine došlo do njezina oštećenja ili do oštećenja predmeta i uređaja u općoj komunalnoj upotrebi u svezi s korištenjem javne površine, Odjel će korisniku naložiti da u određenom roku ispravi nedostatak odnosno da javnu površinu ili predmete i uređaje dovede u prvobitno stanje.

Ukoliko korisnik u određenom roku ne ispravi nedostatak odnosno javnu površinu ili predmete i uređaje ne dovede u prvobitno stanje, to će izvršiti Odjel putem trećih osoba, a na trošak korisnika.

Članak 60.

Javne površine se mogu koristiti tek od dana izdavanja odobrenja odnosno zaključivanja ugovora o korištenju javne površine.

Javna površina može se koristiti samo u površini i na lokaciji utvrđenoj ugovorom o korištenju javne površine.

Članak 61.

Zabranjeno je korištenje javnih površina protivno odredbama ove Odluke.

V. ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA

Članak 62.

Vlasnici ili korisnici septičkih jama dužni su ih održavati sukladno posebnim propisima.

VI. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 63.

Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama.

Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke, pod određenim uvjetima, smatraju se i neregistrirana vozila i plovila ili njihovi dijelovi, kao i predmeti iz članka 4. stavak 2. točka 1. i 2. ove Odluke, koji su ostavljeni na javnoj površini ili su na javnoj površini postavljeni bez odobrenja, a nisu uklonjeni s javne površine u određenom roku.

Članak 64.

Skupljanje, odvoz, obrada, skladištenje i zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Matulji organizirano obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno sukladno odredbama zakona i drugim propisima.

Članak 65.

Vlasnici, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora (dalje u tekstu: korisnici usluga) obvezni su koristiti usluge odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom i drugim propisima.

Članak 66.

Posude za odlaganje kućnog otpada (dalje u tekstu: posude) postavlja komunalno poduzeće na javnim površinama.

Članak 67.

Posude se moraju smjestiti na način da ne smetaju i ne ugrožavaju sigurnost javnog prometa vozila i pješaka i da su dostupne vozilu koje odvozi otpad.

U područjima naselja koja su nepristupačna za prolaz posebnih vozila za odvoz otpada korisnici usluga su obvezni nositi i odlagati otpad u najbližu posudu.

Korisnik usluga odvoza kućnog otpada dužan je otpad odlagati u posudu tako da se otpad ne rasipa, posuda ne oštećuje, a nakon korištenja posudu zatvoriti.

Korisnik usluge odvoza kućnog otpada dužan je poštivati naputke komunalne službe vezano za prikupljanje, razvrstavanje i odvoz otpada.

Članak 68.

Zabranjeno je u posude odlagati otpad za koji posuda nije namijenjena, odnosno za tu vrstu otpada posebno označena.

Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda te odlaganje otpada izvan posuda.

Članak 69.

Zabranjeno je posude pomicati s mjesta označenih za njihov smještaj.

Na mjestu označenom za smještaj posuda zabranjeno je parkiranje vozila.

Članak 70.

Krupni otpad prikuplja se organizirano u veće kontejnere, u vremenu i na mjestima koja dogovorno odredi Odjel i komunalno poduzeće.

Postavljanje posuda za odlaganje krupnog komunalnog otpada iz prethodnog stavka organizira se po pojedinim područjima, odnosno naseljima uz prethodnu obavijest stanovnika i pravnih osoba na tom području ili naselju o datumu i mjestu skupljanja krupnog otpada.

Članak 71.

Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati komunalni otpad prema vrsti, a ostali otpad zbrinjavati sukladno posebnim propisima.

Članak 72.

Na području Općine organizira se redoviti odvoz komunalnog otpada, koji obavlja komunalno poduzeće, u dane i vrijeme utvrđeno programom odvoza komunalnog otpada, s kojim je komunalno poduzeće dužno upoznati sve korisnike.

Članak 73.

Svako onečišćenje okoliša prouzrokovano odvozom otpada komunalno poduzeće je dužno odmah ukloniti te počistiti i pokupiti rasuti otpad uz posudu.

Članak 74.

Na području Općine zabranjeno je komunalni otpad zakopavati, spaljivati i odlagati na mjesta koja za to nisu određena odlukom nadležnog tijela.

Članak 75.

Visinu naknade i način plaćanja odvoza komunalnog otpada određuje komunalno poduzeće, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, a sukladno posebnim propisima.

Članak 76.

Korisnik usluge dužan je komunalno poduzeće na vrijeme obavijestiti o početku potrebe pružanja usluga odvoza komunalnog otpada i o svim promjenama do kojih dolazi kod korisnika u svezi odvoza komunalnog otpada (promjena vlasništva, adrese, veličine prostora - površine i drugo).

Članak 77.

Uz trgovačke, ugostiteljske i uslužne objekte, za prikupljanje otpadaka košarice je dužan postaviti i održavati vlasnik odnosno korisnik objekta, u skladu sa ovom Odlukom.

Košarice u pravilu trebaju biti tipizirane i izrađene od prikladnog i ekološki prihvatljivog materijala.

Komunalno poduzeće obavlja pražnjenje košarica prema utvrđenom rasporedu.

VII. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 78.

Snijeg s javne prometne površine uklanja se kad napada do visine od 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati i više puta.

Led s javnih površina uklanja se odnosno posipava čim nastane.

Uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine obavlja pravna ili fizička osoba kojoj su dani u nadležnost poslovi održavanja javne prometne površine osim površina iz stavka 1. ovog članka.

Javne prometne površine mogu se radi spriječavanja nastanka leda i klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

Vlasnici ili korisnici zgrada dužni su očistiti snijeg i led ispred ulaznih vrata odnosno ispred vrata poslovnog prostora.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 79.

Svi predmeti koji su na javnoj površini, na zgradama i objektima postavljeni protivno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

Osoba koja je postavila predmete iz prethodnog stavka (u daljnjem tekstu: počinitelj) dužna ih je ukloniti na temelju rješenja komunalnog redara. U protivnom će se predmeti ukloniti putem treće osobe o trošku i riziku počinitelja.

Protupravno postavljeni predmeti nepoznatog počinitelja sukladno propisima, uklonit će se o trošku Općine Matulji.

Članak 80.

Zaustavljeno ili parkirano neregistrirano motorno ili drugo vozilo na javnoj površini, po nalogu komunalnog redara će se premjestiti specijalnim vozilom na za to određeno odlagalište.

Prije činidbe radnje iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar će na vozilo staviti obavijest.

Članak 81.

U slučaju održavanja određene kulturne, sportske ili slične manifestacije, odnosno održavanje prijavljenog javnog okupljanja na javno prometnim površinama Odjel je dužan putem medija pravovremeno obavijestiti javnost o zatvaranju iste.

Komunalni redar može zatražiti uklanjanje i odvoz motornog ili drugog vozila specijalnim vozilom ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi sukladno obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

Vlasnik ili korisnik uklonjenog vozila dužan je snositi u cijelosti trošak uklanjanja i čuvanja (ležarine) vozila.

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 82.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Odjela, a u stvarima u kojima se nadležnost proteže nanadležne inspekcijske službe i/ili tijela državne uprave, zatražit će se njihova asistencija ili postupanje.

Komunalni redar ima posebnu iskaznicu kojom, na traženje stranke, dokazuje ovlaštenje za postupanje.

Izgled iskaznice i odoru komunalnog redara određuje Odjel.

Članak 83.

U provođenju odredbi ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

1. upozoravati i opominjati;

2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka, izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;

4. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

5. izdati nalog o uklanjanju protupravno postavljenih predmeta ili privremenih građevina postavljenih ili ostavljenih na javnoj površini protivno odredbama ove Odluke;

6. narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

7. narediti vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu (dotrajalo, oštećeno, neregistrirano i dr.), kao i vlasniku lake teretne prikolice, kamp prikolice i drugih prikolica, plovnih objekata i olupina plovnih objekta, da iste ukloni s javne površine.

Komunalni redar dužan je u svom radu surađivati s nadležnim inspekcijskim službama i drugim tijelima državne uprave.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko-goranske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja.

Uložena žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati osobne podatke i pružiti mu druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, te u postupanju sa stranim državljanima, zatražit će pomoć (asistenciju) djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Policijske postaje Opatija.

Obvezni prekršajni nalog

Članak 84.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom, komunalni redar izdat će obvezni prekršajni nalog.

Troškovi izdavanje obaveznog prekršajnog naloga iznose 100,00 kuna.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 85.

Novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 8. stavak 1. Odluke)

2. postupi protivno zabrani iz članka 10. Odluke

3. vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima (članak 12. stavak 1. Odluke)

4. postupi protivno zabrani iz članka 11. stavka 2. Odluke

5. vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima (članak 12. stavak 1. Odluke)

6. posudu s cvijećem izvan gabarita zgrade ne osigura od pada I ne spriječi izlijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća (članak 12. stavak 2. Odluke)

7. zastavu, prigodni natpis ili ukras postavljene na zgradu ili druga namjenska mjesta ne ukloni u roku od 24 sata nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni (članak 12. stavak 4. Odluke)

8. ogradu prema javnoj površini izvede od bodljikave žice ili oštrih šiljaka ili je postavi na način da ometa sigurnost prometa (članak 13. stavak 2. Odluke)

9. ne održava okućnicu, okoliš zgrade i ogradu prema javnoj površini tako da ne ometa korištenje javne površine (članak 14. stavak 1. Odluke)

10. ne orezuje zelenilo zasađeno u dvorištu, koje svojim granama prelazi na javno-prometnu površinu, tako da isto onemogućuje nesmetan prolaz pješaka I vozila, preglednost prometne I neprometne siglaizacije I javne rasvjete (članak 14. stavak 2. Odluke)

11. dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada te neizgrađena građevinska zemljišta uz javnu površinu ne drži urednima i čistima (članak 14. stavak 3. Odluke)

12. ne ukloni bolesno ili osušeno stablo ili grane, koje bi svojim rušejem ili padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini (članak 14. stavak 5. Odluke)

13. na području Općine postavlja natpise, urbanu opremu i signalizaciju bez odobrenja Odjela (članak 16. Odluke)

14. zaštitne naprave na izlozima i ulazima postavlja bez prethodnog odobrenja Odjela (članak 17. Odluke)

15. plakate, oglase i druge objave ističe na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 18. stavak 1. Odluke)

16. postupi protivno zabrani iz članka 19. Odluke

17. natpise, reklame, zaštitne naprave, urbanu opremu i signalizaciju ne održava čistima, urednima i ispravnima (članak 20. stavak 1. Odluke)

18. postupi protivno zabrani iz članka 21. stavka 2. Odluke

19. postupi protivno zabrani iz članka 21. stavka 4. Odluke

20. zvučnim napravama daje obavijesti pučanstvu u vrijeme kada to nije dopušteno (članak 22. Odluke)

21. na javnu površinu postavi privremenu građevinu bez rješenja Odjela ili protivno tom rješenju (članak 23. stavak 1. Odluke)

22. kiosk ili drugu građevinu gotove konstrukcije postavi na javnu površinu bez rješenja Odjela ili protivno tom rješenju (članak 24. stavak 1. Odluke)

23. kiosk ili drugu građevinu gotove konstrukcije ne drži urednom i u ispravnom stanju, a njihov okoliš ne čisti i ne održava (članak 24. stavak 3. Odluke)

24. postupi protivno zabrani iz člaka 29. Stavka 1. Odluke

24. komunalne objekte u općoj upotrebi postavi bez odobrenja Odjela ili protivno tom odobrenju (članak 30. Odluke)

25. postavi ili ukloni spomenik bez odobrenja Odjela ili protivno tom odobrenju (članak 34. Odluke)

26. postupi protivno zabrani iz članka 35. Odluke.

27. svakodnevno ne čisti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem njezine djelatnosti (članak 38. stavak 1. Odluke)

28. ne osigurava održavanje čistoće javne površine, objekta i prostora sukladno članku 38. stavku 2. Odluke,

29. ne očisti prostor po završetku priredbe u roku sukladno članku 38. stavku 3. Odluke

30. postupi protivno zabrani iz članka 39. Odluke

31. postupi protivno zabrani iz članka 40. Odluke

32. postupi protivno zabrani iz članka 41. stavak 1. Odluke

33. postupi protivno zabrani iz članka 42. stavak 2. Odluke

34. stabla, ukrasne živice i drugo zelenilo uz prometnice ne održava urednima sukladno članku 45. stavku 1. Odluke

35. na javnim zelenim površinama obavlja radove protivno čanku 45. stavku 2. Odluke

36. postupi protivno zabrani iz članka 47. Odluke

37. prekop javne površine izvrši protivno članku 51. Odluke

38. javnu površinu koristi protivno članku 52. Odluke

39. ne postupi na način propisan člankom 54. stavkom 1. Odluke

40. ne postupi na način propisan člankom 54. stavkom 2. Odluke

41. ne postupi na način propisan člankom 54. stavkom 3. Odluke

42. ne postupi na način propisan člankom 54. stavkom 6. Odluke

43. ne postupi na način propisan člankom 54. stavkom 7. Odluke

44. ne postupi na način propisan člankom 54. stavkom 8. Odluke

45. ne postupi na način propisan člankom 54. stavkom 10. Odluke

46. prigodom izvođenja radova ne čisti javne površine oko gradilišta sukladno članku 55. točki 1. Odluke

47. prigodom izvođenja radova ne polijeva trošni materijal sukladno članku 55. točki 2. Odluke

48. prigodom izvođenja radova ne spriječi onečišćenje sustava za oborinsku odvodnju (članak 55. točka 3. Odluke)

49. drva, ugljen i slično ne ukloni s javne površine u roku sukladno članku 56. stavku 4. Odluke

50. postupi protivno zabrani iz članka 56. stavka 5. Odluke

51. odbije uslugu odvoza komunalnog otpada (članak 65. Odluke)

52. otpad odlaže u posudu tako da se isti rasipa, posuda oštećuje, odnosno nakon korištenja posudu ne zatvori (članak 67. Stavak 3. Odluke)

53. postupi protivno zabrani iz članka 68. stavka 1. Odluke

54. postupi protivno zabrani iz članka 68. stavka 2. Odluke

55. postupi protivno zabrani iz članka 69. stavka 1. Odluke

56. postupi protivno zabrani iz članka 69. stavka 2. Odluke

57. postupi protivno zabrani iz članka 74. Odluke

58. ne postavi ili ne održava košarice za prikupljanje otpadaka, sukladno članku 77. Odluke

59. ne očisti snijeg i led ispred ulaznih vrata odnosno ispred vrata poslovnog prostora (članak 78. stavak 5. Odluke)

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj počinila u vezi obavljanja svog obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 86.

Komunalni redar može za prekršaje iz članka 85. ove Odluke naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja pravnoj osobi u iznosu od 4.000,00 kuna, fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna te fizičkoj osobi u iznosu od 300,00 kuna.

Protiv počinitelja prekršaja iz prethodnog stavka ovog članka koji je platio novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja neće se pokretati prekršajni postupak.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 87.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/95, 15/95 i 29/95).

Članak 88.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/5

Ur. broj: 2156-04/12-01

Matulji, 22. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr