SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from Lokve 675..675

1.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11) i članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09) povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Općinu Lokve dana 2. ožujka 2012.godine donijela je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve za 2011. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2011. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da su u Proračunu Općine lokve za 2011. godinu osigurana sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 15.000,00 kuna koja nisu raspoređena u prethodnoj godini.

Raspored sredstava iz prethodnog stavka izvršit će se u tekućoj godini prema odredbama ove Odluke.

Članak 3.

Pravo na financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni kandidati u Općinskom vijeću izabrani s nezavisne liste.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika.

Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.648,35 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatno naknada u iznosu od 164,85 kuna.

Članak 5.

Sukladno čl. 3. i čl. 4. ove Odluke političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola na način kako slijedi:

-Hrvatskoj demokratskoj zajednici -
HDZ 5.109,90 kuna

-Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske -
SDP 3.296,70 kuna

-Hrvatskoj seljačkoj stranci -
HSS 1.648,35 kuna

-Nezavisna općinska lista
Boris Jajaš 4.945,05 kuna

Članak 6.

Nezavisni vijećnici dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro-račun političke stranke.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačit će Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve jednokratno po stupanju na snagu ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-08/12-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-12-1

Lokve, 2. ožujka 2012.

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske
za Općinu Lokve

Melita Raukar, dipl, oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr