SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA KLANA

3.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 31. i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Klana

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Klana, način obavljanja komunalnih djelatnosti, uvjeti i mjerila za provedbu postupka povjeravanja komunalnih djelatnosti putem javnog natječaja odnosno putem koncesije, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Klane.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. održavanje čistoće,

5. odlaganje komunalnog otpada,

6. održavanje javnih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta,

8. tržnice na malo,

9. održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,

10. obavljanje dimnjačarskih usluga,

11. javna rasvjeta.

Svaka od navedenih djelatnosti iz prethodnog stavka propisana je i definirana odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 3.

Osim djelatnosti navedenih u članku 1. pod komunalne djelatnosti podrazumijevaju se i:

1. Obavljanje poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

Članak 4.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. i 3. ove Odluke osiguravaju se iz cijene komunalne usluge, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine i drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Sredstvima komunalne naknade sufinancirat će se i redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, Dobrovoljno vatrogasno društvo »Klana« i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Škalnica«.

III. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 5.

Na području Općine Klana komunalne djelatnosti obavljaju:

1. trgovačko društva u suvlasništvu Općine Klana,

2. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

3. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,

4. služba - vlastiti pogon, koju osniva Općina Klana.

1. Trgovačka društva

Članak 6.

Putem komunalnih društava, a temeljem vlasničkog i suvlasničkog udjela Općine Klana obavljaju se sljedeći poslovi:

- održavanje čistoće - čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima,

- odlaganje komunalnog otpada - podrazumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta prema posebnim propisima,

- opskrba pitkom vodom - podrazumijeva poslove zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- prijevoz putnika u javnom prometu - podrazumijeva prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, za čija područja se prijevoz odvija, osim prijevoza željeznicom koji se utvrđuje posebnim propisima.

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka obavljaju se sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, odlukama općinskog vijeća donesenim sukladno tim propisima, na temelju društvenih ugovora, izjava ili ugovora, ostalih propisa ili akata usvojenih od nadležnih tijela komunalnih društava.

2. Komunalne djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji

Članak 7.

U Općini Klana na temelju Ugovora o koncesiji obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. prijevoz pokojnika,

2. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 8.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama« od strane izvršnog tijela Općine Klana, a završava konačnošću Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili konačnošću Odluke o poništenju postupka davanja koncesije koju donosi Općinsko vijeće Općine Klana.

Članak 9.

Pripremne radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije, a to su:

- Procijena vrijednosti koncesije (Za javne usluge i javne radove primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi)

- Izrada studije opravdanosti davanja koncesije (Posebno se uzima u obzir javni interes, utjecaj na i zaštita okoliša, zaštita prirode i kulturnih dobara, financijske učinke koncesije na proračun i usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima Općine Klana)

- Imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju (Načelnik imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju. Stručno povjerenstvo se sastoji od neparnog broja članova kojih ne smije biti više od 7. Općina Klana je dužna obavijestiti ministarstvo nadležno za financije o namjeri osnivanja povjerenstva je navedeno tijelo ima pravo imenovati svog predstavnika. Zadaci stručnog povjerenstva propisani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu)

- Izrada dokumentacije za nadmetanje (Dokumentacija za nadmetanje sastoji sadrži oblik ponude, sadržaj ponude, rok valjanosti ponude, opis predmeta koncesije, nacrt ugovora o koncesiji, uvjete i dokaze koje su ponuditelji obvezni dostaviti uz ponude u svrhu dokazivanja sposobnosti, rok za donošenje odluke za odabir, jamstvo za ozbiljnost ponude te ostalo sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu)

- Sve ostalo potrebno sukladno Zakonu o koncesijama i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije.

Članak 10.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje načelnik, a mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte Općine Klana;

2. Predmet koncesije:

- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

- mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

- rok trajanja koncesije.

3. Rok za predaju/dostavu ponuda:

- adresu na koju se moraju poslati ponude,

- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane.

4. Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete (dokaze i jamstva) koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje.

5. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

6. Datum otpreme obavijesti.

7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

8. Oznaku vrste postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«, a može se, nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, objaviti i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja, te na web stranici Općine Klana s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je opći akt kojeg donosi Općinsko vijeće na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta Općine Klana kriteriji vezani uz predmet koncesije, kao što su:

- kvaliteta (ugled ponuditelja, jamstva, visina naknade, cijena, tehničko dostignuće, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, konomičnost, operativni troškovi, rokovi isporuke tj. izvršenja i sl.)

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti.

Članak 12.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:

1. naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,

2. naziv ponuditelja,

3. predmet koncesije,

4. prirodu i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

5. rok trajanja koncesije,

6. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljiti ponuditelj,

7. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

8. rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

9. obrazloženje razloga za odabir ponuditelja,

10. uputu o pravnom lijeku,

11. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije

12. ostalo

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ugovor o koncesiji sklapa Načelnik.

Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja mora biti primjeren, a ako u dokumentaciji za nadmetanje nije naveden tada iznosi 30 dana počevši od dana za dostavu ponuda. Produženje roka i mogućnost žalbe definirani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave preslike zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Članak 13.

Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu ponude u sljedećim slučajevima:

1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno drugačije obavijesti, ili

2. ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili

3. ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostane nijedna prihvatljiva ponuda, ili

4. ako se na temelju kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ne može izvršiti odabir, ili

5. u ostalim slučajevima određenim posebnim propisima.

Davatelj koncesije može poništiti postupak davanja koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo jedna prihvatljiva ponuda.

U slučaju postojanja razloga navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka, odluku o poništenju postupka davanja koncesije donosi davatelj koncesije.

Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.

Danom dostave odluke o poništenju postupka davanja koncesije svakom ponuditelju počinje teći rok od 10 dana za pokretanje postupka pravne zaštite, u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava.

Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane konačna.

Članak 14.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstava i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne,

10. ostalo.

Članak 15.

Ugovor iz članka 12. može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 16.

Koncesionar je dužan plaćati naknadu za koncesiju u iznosu i na način kako je određeno ugovorom o koncesiji osim ako plaćanje naknade za koncesiju nije ekonomski opravdano. Novčana naknada može biti određena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni iznos. Visina naknade za koncesiju određuje se ovisno o vrsti djelatnosti, roku trajanja koncesije, poslovnom riziku i očekivanoj dobiti, opremljenosti i površini općeg odnosno javnog dobra.

Ugovorom o koncesiji može se ugovoriti i promjena visine naknade za koncesiju što se naznačuje u dokumentaciji za nadmetanje. Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji davatelj koncesije ne smije propisivati niti ugovarati s koncesionarom bilo koji oblik kompenzacije u zamjenu za plaćanje naknade za koncesiju. Naknada za koncesiju uplaćuje se u proračun Općine Klana, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

- Ispunjenjem zakonskih uvjeta

- Raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa

- Sporazumnim raskidom o ugovora koncesiji

- Jednostranim raskidom ugovora o koncesiji

- Pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava

Na sva druga pitanja u svezi s koncesijama koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o koncesijama. Pravna zaštita i nadzor u postupku davanja koncesije provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava.

3. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju temeljem pisanog ugovora

Članak 18.

Komunalne djelatnosti koje se u Općini Klana mogu obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova i koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna su:

1. javna rasvjeta,

2. održavanje nerazvrstanih cesta,

3. zimska služba,

4. deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija

Članak 19.

Odluku o provedbi javnog natječaja ili prikupljanja ponuda za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Načelnik.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo u sastavu od 3 člana koje imenuje Općinski načelnik.

Nakon provedenog postupka Općinsko vijeće donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 20.

Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora provodi se:

- prikupljanjem ponuda,

- javnim natječajem.

Članak 21.

Poziv na javni natječaj ili prikupljanje ponuda mora sadržavati slijedeće uvjete i mjerila:

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,

2. vrijeme za koje se sklapa ugovor,

3. vrstu i opseg poslova,

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

5. jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

6. način i vrijeme te rok za podnošenje ponuda,

7. rok važenja ponuda,

8. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

9. mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za otvaranje ponuda,

10. uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.

Oglas o javnom natječaju objavljuje se u javnom glasilu, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, na web stranici Općine Klana s navedenim datumom objave u javnom glasilu.

Članak 22.

Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenim omotnicama, s nazivom i adresom naručitelja i ponuditelja te s naznakom »Ne otvaraj - ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti«. Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana.

Na natječaju mogu sudjelovati sve pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, odnosno fizičke osobe hrvatski državljani, s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Članak 23.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu:

1. Sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude.

2. Najniža ponuđena cijena uz iste ponudbene uvjete.

Članak 24.

Javni natječaj treba sadržavati najmanje sljedeće uvjete odnosno dokaze koje uz ponudu trebaju dostaviti ponuditelji;

1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave natječaja,

2. Dokumente o financijskoj stabilnosti i pri čemu se može zahtijevati jedan ili više sljedećih dokaza, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja:

- bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta,

- dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,

- izvješće ili izjavu o ukupnom prihodu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o ostvarenom prihodu gospodarskog subjekta za područje njegove djelatnosti u koje spada predmetna nabava, i to za razdoblje od jedne do najviše tri posljednje dostupne financijske godine, ili za kraće razdoblje djelatnosti u slučaju da gospodarski subjekt ne posluje u tom razdoblju.

3. Izjava o nekažnjavanju sa ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ne starija od 30 dana i to da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

4. Potvrda Porezne uprave koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja kojom ponuditelj dokazuje da je uplatio sve dospjele porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja

5. Reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi)

6. Jamstva (za ozbiljnost ponude i za dobro izvršenje posla tijekom trajanja ugovora)

U slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati uvjete za pravnu i poslovnu sposobnost te uvjete nekažnjavanja, kao i uvjete za financijsku i gospodarsku sposobnost.

Članak 25.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Klana o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova Ugovor iz članka 19., stavak 4. ove Odluke zaključuje Općinski načelnik Općine Klana.

Protiv Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 26.

Na temelju odluke iz prethodnog članka, Načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obavezno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 27.

Obim poslova određuje se za svaku kalendarsku godinu u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je sačinjen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

4. Služba - vlastiti pogon

Članak 28.

Komunalne djelatnosti za koje se osniva služba, odnosno vlastiti pogon su:

1. održavanje javnih površina,

2. održavanje groblja,

3. tržnica na malo.

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona, šetnica, biciklističkih staza, panoa i odmorišta, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Pod održavanjem groblja razumijeva se upravljanje grobljem, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje zelenih površina i raslinja u groblju te ukop.

Pod tržnice na malo, razumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada na zemljištu u vlasništvu Općine Klana u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Članak 29.

Vlastiti pogon iz članka 28. nema svojstvo pravne osobe.

Članak 30.

Općinsko vijeće Općine Klana donosi odluku o osnivanju vlastitog pogona.

Članak 31.

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona. Upravitelja imenuje i razrješava Načelnik Općine Klana.

Upravitelj organizira i vodi rad vlastitog pogona, odgovara Načelniku Općine Klana za materijalno i financijsko poslovanje vlastitog pogona i za zakonitost rada vlastitog pogona. Upravitelj na temelju ovlasti Načelnika Općine Klana sklapa ugovore s drugim fizičkim ili pravnim osobama.

IV. PROMJENA CIJENE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 32.

Pravne ili fizičke osobe - isporučitelji komunalnih usluga koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, dužni su pri svakoj eventualnoj promijeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Načelnika najkasnije 30 dana prije njene promjene.

U prvoj godini ugovorena cijena se ne smije mijenjati.

Načelnik je dužan dati svoju suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave prijave cjenika, u suprotnom smatrat će se da je suglasnost dana.

Ukoliko Načelnik donese negativno mišljenje o predloženom cjeniku komunalnih usluga, isti se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,

- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,

- razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,

- dan primjene nove cijene.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Razvojni programi komunalnih djelatnosti Općine Klana donose se na temelju smjernica i plana razvoja koje donosi Općinsko vijeće.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/07).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/09

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 19. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr