SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA KLANA

2.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 31. i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće općine Klana, na sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU- 2: I1
- proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina«

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU- 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina« (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je temeljem odredbi članka 159. Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 34/07).

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Plan treba izraditi u skladu sa »Zakonom o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), kao i »Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova« (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) te drugim važećim propisima.

Nositelj izrade Plana je Općina Klana - Jedinstveni upravni odjel. Odgovorna osoba je općinski načelnik.

Smjernice za izradu Plana (građevinska područja izdvojenih gospodarskih - proizvodnih i poslovnih namjena), utvrđene su planom više razine kako slijedi:

. oblik i veličina građevne čestice pojedinačne građevine, odnosno građevinskog područja cijele izdvojene površine, mora obuhvatiti sve sadržaje tehnološkog procesa (sve građevine osnovnih i pratećih namjena, interne prometnice, parkirališni prostor, komunalno-tehničku infrastrukturu i sl.),

. priključenje na javnu prometnicu vrši se direktno ili kolnim prilazom minimalne širine 4,5 m (za pojedinačnu građevinu), odnosno 6,0 m (za građevinsko područje),

. minimalna udaljenost građevinskog pravca spram prometnice iznosi 6,0 m uvećano za 1/2 visine građevine,

. ukupna izgrađenost građevinskog područja je maksimalno 60%, ostali dio su interne prometnice, parkirališni prostor i zaštitno zelenilo,

. visina građevina za poslovne namjene određuje se u ovisnosti od zahtjeva tehnološkog procesa i konfiguracije terena, Planom se preporuča visina jedne etaže za proizvodno-poslovne prostore (max. 8,0 m), a za prateće i ostale građevine u funkciji osnovnih građevina najviše do tri etaže (max. 12,0 m),

. građevne cjeline svojim oblikovanjem moraju odraziti namjenu i funkciju, te biti skladno uklopljene u krajolik ili naseljsko okruženje, a u arhitektonskom oblikovanju građevnih cjelina potrebno je uvažiti odredbe PPUOK-a,

. parkirališni prostor dimenzionirati prema odredbama Odluke o PPUOK-a (članak 110. i 111.),

. zaštitu okoliša provesti prema važećim zakonskim propisima i odrednicama PPUOK-a.

Prilikom izrade PPUOK-om utvrđenih prostornih dokumenata dozvoljavaju se manja odstupanja od navedenih odrednica.

PPU-om Općine Klana utvrđeno je da do donošenja Plana ne može se odobriti gradnja novih građevina ni zahvata u uređenju prostora.

Dozvoljene su rekonstrukcije i izgradnja građevina, instalacija i uređaja infrastrukturnih sustava (prometnog, energetskog, vodnogospodarskog) u skladu s odredbama PPU-a Općine Klana za svaki pojedini infrasrukturni sustav.

Do definiranja građevinske parcele planirane javne (državne, županijske i lokalne) ceste, izgradnja novih građevina nije moguća u njezinom planski određenom koridoru.

Minimalni prometni uvjeti definirani PPUO Klana

Minimalna širina kolnika za planirane nerazvrstane ceste s jednim prometnim trakom iznosi 4,5 metra, a 5,5 metara za ceste s dva prometna traka (2x2,75 m), odnosno 6,5 m (2x3,25 m) za ceste na kojima je organiziran javni prijevoz putnika. U uzdužnom profilu ceste dozvoljavaju se nagibi do 12%.

Minimalna širina pločnika za pješake koji se izvodi neposredno uz prometni trak ceste i fizički je od nje odvojen rubnjakom iznosi 1,00 metar (za jednog pješaka) i 1,60 metara (za dva pješaka). Iznimno, prometni profil za jednog pješaka je 0,8 metara, a za dva pješaka 1,40 metara, ukoliko je nogostup odvojen zelenim pojasom od prometnih trakova. Minimalna širina zelenog pojasa između kolnika i pješačke površine iznosi 0,60 m.

Minimalna širina pješačke staze ili šetnice je 1,50 m, uz maksimalni uzdužni nagib 5-8 % gdje god to omogućuju lokalni uvjeti.

Udaljenost građevina od prometnica

Širina zaštitnog pojasa postojećih javnih i nerazvrstanih cesta u kojem se ne smije graditi nova građevina iznosi minimalno 6,0 m. Zaštitni pojas mjeri se od ruba građevne čestice (parcele) ceste do osnovne građevine.

Parkirališna i garažna mjesta

Parkiranje i/ili garažiranje vozila za sve građevine osnovnih namjena koje se grade u naselju rješava se na građevnoj čestici te građevine. Ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži, ne računaju se u izgrađenost građevne čestice.

Ukoliko nije moguće osigurati prostor za parkiranje i garažiranje vozila na građevnoj čestici višestambene građevine, građevina društvenih, gospodarskih i sportsko- rekreacijskih namjena, parkirališta se mogu uređivati i graditi i na drugoj građevnoj čestici (u radijusu 200 m) isključivo istovremeno s gradnjom građevina kojima služe. Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta određuje se ovisno o vrsti i namjeni prostora u osnovnim građevinama, a prema normativima iz tablice:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 Za parkiranje osobnih vozila može se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiralište namijenjeno pretežito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih službi kad njegova širina to omogućava i kad se time ne ometa pristup interventnim vozilima hitne pomoći, vatrogasne službe te prolazima za pješake i invalide.

Na javnim parkiralištima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

Minimalna veličina građevne čestice izdvojenog parkirališta ili garaže određuje se prema normativu 35 m2 prometne površine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m2 prometne površine za autobuse (u prometne površine uračunate su površine parkirnog mjesta 2,5 x 5,0 m, prilazna cesta 2,5 x 6,0 m, te priključenje na javnu površinu za osobne automobile, a 12,0 x 4,0 m parkirno mjesto + 1,0 x 4,0 prilazne ceste, te priključenje na javnu površinu za autobuse).

 

2. OBUHVAT PLANA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Izradom Plana obuhvaćena je zona građevinskog područja izdvojene namjene; gospodarske - proizvodne namjene (I1), koja je namijenjena realizaciji pogona asfaltne baze unutar koje već postoji dio izgrađenih građevina, dok se u preostalom dijelu planira rekonstrukcija te izgradnja novih građevina za kompletiranje funkcionalne, proizvodne, programske i tehnološke cjeline. Planom više razine ova je izdvojena površina određena je granicom građevinskog područja za gospodarsku - proizvodnu namjenu.

Obuhvat Plana opsegom je grafički utvrđen na kartografskom prikazu PPU općine Klana 3c: »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite«, Prostornog plana uređenja Općine Klana (u daljnjem tekstu: PPUOK).

Površina obuhvata Plana iznosi 10,00 ha i definirana je kao dijelom izgrađena i neizgrađena površina.

Izgrađeni dio iznosi oko 50% obuhvata, jednako kao i neizgrađeni.

Granice obuhvata Plana utvrđene su na sljedeći način:

. sjeverna - planirana nerazvrstana cesta - od raskrižja s županijskom cestom ŽC5017 do planiranog centra za dobrobit životinja;

. istočna - županijska cesta ŽC5017, koja je ujedno i granica s Općinom Viškovo;

. južna - utvrđena PPUOK-om, usmjerena prema granici Općine Viškovo;

. zapadna - utvrđena PPUOK-om.

Granica obuhvata Plana, a time i precizna površina obuhvata Plana, bit će grafički i numerički određene po usklađenju s posebnom geodetskom podlogom. Korekcija granice obuhvata Plana po potrebi će biti izvršena duž županijske ceste ŽC5017 (istočna granica obuhvata) i duž planirane nerazvrstane ceste - (sjeverna granica obuhvata).

3. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Klana je Prostorni plan uređenja općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/ 07) koji utvrđuje detaljnije uvjete smještaja gospodarske zone, proizvodne namjene unutar koje je potrebno omogućiti rekonstrukciju i potpunu funkcionalnu i tipološku realizaciju programa asfaltne baze zajedno sa svim pratećim sadržajima.Ukupni opseg proizvodnih programa unutar općine Klana utvrđen je već Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/00, 12/05 i 50/06 i 08/09).

Obzirom da je konstatirana potreba proširenja funkcionalnog procesa novim sadržajima i postrojenjima, ovim je Planom potrebno utvrditi potpuni zoning , poziciju, veličinu i obuhvat kompletne i rekonstruirane poslovne zone, kao i uvjete smještaja i pristupa prometnom i komunalnom infrastrukturom. Također, potrebno je zatečenu situaciju korigirati i dopuniti u smislu omogućavanja realizacije traženog programa; sve sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i PP PGŽ.

. obuhvat Plana nalazi se većim dijelom u k.o. Breza, a manjim dijelom u naselju Studena,

. na manjem dijelu sjevero-istočne granice obuhvata Plana, preko županijske ceste ŽC5017, graniči s izdvojenim građevinskim područjem gospodarske - poslovne namjene , za koje je PPUOK utvrdio obvezu izrade urbanističkog plana uređenja (UPU-5: K4 - poslovna zona - »Kunfin«),

. prostor obuhvata Plana u cjelosti se nalazi unutar zone krša ili kompleksa karbonatnih stijena (I geotehnička kategorija), a tlo obuhvaća zemljišne kombinacije smeđeg tla na vapnencu i dolomitu, crnice, lesiviranog tla, negdje i crvenice,

. unutar prostora obuhvata Plana može se očekivati seizmičnost intenziteta 8o MSK-64, (seizmološka karta iz 1987. godine ) odnosno to je područje najvećeg intenziteta potresa te se za značajnije građevine može izvoditi i dodatno istraživanje za određivanje dinamičkih parametara za pojedine lokacije,

. prostor obuhvata Plana nalazi se unutar zone djelomične zaštite izvorišta vode za piće na riječkom području,

. u obuhvatu Plana, kao i u većem dijelu općine, prevladava topla umjereno kišna klima oznake Cfsbx'' po W. Köppenu, odnosno nema sušnog razdoblja, oborine su jednako raspoređene tijekom cijele godine (maksimum oborina je u proljeće i kasnijem dijelu jeseni, dok je najsuši dio godine u ljetnim mjesecima),

. prema studiji »Meteorološka podloga za potrebe prostornog planiranja Općine Rijeka« (DHMZ, 1992), procijenjena srednja godišnja temperatura za Klanu iznosi 10o C,

. prosječna godišnja količina oborine u Klani (za razdoblje mjerenja 1961. - 1990.) iznosi 2228 mm, a godišnje količine oborine kreću se od 1625 do 3006 mm; pored velike godišnje količine oborine, značajan je i jak intenzitet oborina, tj. velike dnevne količine oborina,

. zbog specifičnih reljefnih oblika, na području Općine Klana postoje specifične pojave u strujanju zraka u obliku puhanja tramontane (tramontana ovdje označava vjetar iz smjera sjever-sjeverozapad, a u prijevodu znači »vjetar koji puše preko planina«),

. vegetacija unutar obuhvata Plana primorskih je obilježja i zastupljena je mediteransko-montanim vegetacijskim pojasom šume hrasta medunca i crnog graba (Ostryo- Quercetum pubescentis) koja se rasprostire do otprilike 600 - 900 m n.m,

. u obuhvatu Plana nema zahvata u prostoru od važnosti za Republiku Hrvatsku i Primorsko-goransku županiju, ali obuhvat graniči s županijskom cestom ŽC5017 koja je zahvat u prostoru od važnosti za županiju.

Povoljan prometni položaj prostora obuhvata Plana odnosi se na smještaj planirane proizvodne zone:

. uz postojeću županijsku cestu ŽC5017 duž istočnog ruba obuhvata, čime je ostvarena dobra povezanost s prostorom Općine Viškova (oko 8 km) i Rijeke (oko 15 km),

. uz planiranu županijsku cestu - zaobilaznicu naselja Klana duž sjevernog ruba gospodarske poslovne zone mješovite namjene (K4), koja je trenutno u postupku izrade projektne dokumentacije i koja će povezivati ŽC5017 s graničnim prijelazom u Sloveniju u blizini naselja Lisac (oko 7 km).

Položaj planirane proizvodne zone u neposrednoj blizini na prometnom pravcu Rijeka-Slovenija značajan je zbog mogućnosti otvaranja prostora za međunarodnu i interregionalnu suradnju, što je jedno od temeljnih načela organizacije prostora koje prema Prostornom planu Primorsko- goranske županije treba primijeniti pri izradi prostornih planova užih područja županijskog prostora.

Dobra prometna povezanost s Rijekom prednost je u smislu dovođenja potrebne radne snage, ali i očekivanog priljeva novog stanovništva.

Položaj uz trasu planirane državne autoceste predloženu »Koncepcijom I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije« imat će važnost za prostor obuhvata Plana ovisnu o priključku Općine Klana u slučaju realizacije te prometnice. Predložena trasa nalazi se na udeljenosti od oko 1,0 km od planirane proizvodne zone.

Postojeća infrastruktura obuhvaća postojeći magistralni TK vod u trasi ŽC5017.

Planirana infrastruktura obuhvaća:

elektroopskrba

. PPUOK-om planirani elektroopskrbni vod - podzemni kabel 20kV u trasi ŽC5017 s planiranim priključkom prostora obuhvata Plana;

. PPUOK-om planirane dvije trafostanice TS 20/0.4 kV unutar prostora obuhvata Plana;

vodooskrba

. PPUOK-om planirani vodovod u trasi ŽC5017 s planiranim priključkom prostora obuhvata izgrađen je

Plana, trenutno u postupku ishođenja građevne dozvole;

Izvedba planiranih infrastrukturnih elemenata nužan je uvjet za funkcioniranje planirane proizvodne zone, odnosno za njeno komunalno opremanje i uređivanje.

plinovod

. PPUOK-om planirani plinovod u trasi ŽC5017 s planiranim priključkom prostora obuhvata Plana, trenutno u postupku izvedbe;

odvodnja

. PPUOK-om je za sva planirana građevinska područja za izdvojene proizvodno-poslovne namjene utvrđeno da će se problem odvodnje otpadnih (tehnoloških i sanitarnih) voda te odvodnje oborinskih voda rješavati autonomno, priključenjem kanalizacijskog razvoda na vlastite manje uređaje za pročišćavanje, sa stupnjem pročišćavanja koji određuje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u kojoj se planirana zona nalazi. Detaljnom analizom zone moguće je planskim rješenjima predvidjeti i varijantu odvodnje zajedno sa sustavom odvodnje susjednih radnih zona unutar i izvan granica općine Klana.

Postojeća izgradnja unutar prostora obuhvata Plana obuhvaća nekoliko građevina: betonara, skladište agregata, upravna zgrada, parkiralište, asfaltna baza s plinskom stanicom, trafostanica;

Postojeća konfiguracija terena obuhvaća strm teren duž pravca sjever-jug granice obuhvata Plana i niz vrtača, karakterističnih krških pojava, različitih veličina i dubina na neuređenom dijelu obuhvata Plana (dio terena je uređen - izgrađeni dio asfaltne baze). Visina terena varira približno od 505 i 490 m n.m. (pravac sjever-jug), odnosno najveća visinska razlika unutar prostora obuhvata Plana iznosi oko 15,0 m.

Visinska kota prometnice duž istočne granice obuhvata Plana, ŽC5017, kreće se od oko 514 m n.m. uz sjevernu granicu do oko 488 m m.n. uz južnu granicu obuhvata Plana.

Prometni priključak s postojeće ceste oznake ŽC5017 u izgrađeni dio područja obuhvata Plana je na kotu ceste oko 495 m n.m.

Rub izvedenog platoa postojećeg izgrađenog dijela asfaltne baze s zapadne strane kreće se od kote 499 do 495 m n.m. za gornji dio platoa, te 498 do 492 m n.m. za donji dio izvedenog - postojećeg platoa.

Racionalno korištenje proizvodne zone i potreba očuvanja prirodnih osobitosti prostora su dva suprotstavljena zahtjeva čijim odmjeravanjem treba utvrditi u kojoj mjeri su nužni zahvati uređivanja (nasipavanja, poravnanja, nivaliranja i sl.) postojećeg terena.

Uvjeti uređenja građevinskog područja trebaju obuhvatiti i mjere za smanjenje oborinskog otjecaja kao što su smanjenje nepropusnih podloga, sađenje biljnih pojaseva i travnjaka za filtraciju te odvođenje čistih vanjskih voda što kraćim putem u prirodni prijemnik, a sve s ciljem sprečavanja erozije tla.

Mjere zaštite voda na prostoru obuhvata Plana, koji se nalazi unutar zone djelomičnog ograničenja vodozaštitnog područja, obuhvaćaju sljedeće zabrane:

. postojanje i građenje industrijskih pogona i drugih objekata bazne, kemijske i metalurške industrije, farmaceutske industrije kao i industrije koja koristi radioaktivne tvari,

. obrađivanje i odlaganje opasnog otpada.

Pismenim očitovanjem Županijskog zavoda za prostorno uređenje i održivi razvoj nepobitno je utvrđeno da asfaltna baza ne predstavlja nijednu od gore navedenih industrijskih grana te da se ista može nesmetano planirati na planski utvrđenoj lokaciji.

U zoni djelomičnog ograničenja odvodnju otpadnih voda treba rješavati na isti način kao i u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, odnosno na način naveden u stavku (6) ovog članka.

Zaštita od požara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrđenim prema izrađenoj i usvojenoj »Procjeni ugroženosti od požara i tehnološkim eksplozijama za Općinu Klana«.

4. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Prigodom izrade ovog Plana investitor se obvezuje primijeniti sve potrebne propise i pravilnike kojima se omogućava najveći stupanj zaštite okoliša i stanovnika općine Klana po svim potrebnim segmentima. Pri izradi ovog dokumenta-osim uobičajenih normativa preuzetih iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07 i 38/09) bit će primjenjeni svi parametri zaštite iz Prostornog plana primorsko-goranske županije (S.N. PGŽ broj 14/00, 12/05,50/06 i 08/09) kao i sljedeći zakoni, pravilnici i uredbe koji imaju utjecaj na izradu planiranih prostorno-planskih rješenja:

- Zakon o vodama (NN br. 153/09)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 110/07)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 64/08 i 67/09)

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09)

- Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN br. 24/07)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 152/08),

Kao i svi ostali relevantni zakoni, pravilnici i uredbe.

U svrhu posve transparentnog procesa i projekta, investitor je-pored uobičajenih javnih izlaganja tijekom redovite procedure izrade Plana; spreman širu javnost i stanovnike općine Klana tijekom javne rasprave upoznati sa planiranim zahvatom putem posebne prezentacije gdje bi planirani projekt bio detaljno i ciljano elaboriran na svim razinama, uključivo i utjecaj postojećih i planiranih građevina na okoliš u svim segmentima.

Treba naglasiti da samo pokretanje izrade Plana ne prejudicira nijedno od predviđenih rješenja već će se o istom i stanovnici Klane i nadležna tijela Općine Klana (radna tijela načelnika i Općinsko vijeće) imati prigodu očitovati (pa po potrebi i stopirati ili tražiti revizije i dopune Plana) u više zakonski propisanih instanci:prije svega tijekom sastavljanja Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi Plana.

Također, izrađivač Plana obvezuje se svoj stručni tim nadograditi posebnim stručnjakom za pitanja zaštite okoliša te će isti u sklopu javnih izlaganja Plana biti obvezan detaljno elaborirati sve rješenja u tom segmentu, ključnom za implementaciju predviđenog projekta i samog UPU.

Ciljevi izrade Plana definirani su kako slijedi:

Sve građevine unutar obuhvata Plana za koje je izdana uporabna dozvola uvrstiti u Plan kao postojeće čime će se u konačnici potvrditi izgrađeni dio obuhvata UPU.

- Postojeća skladišta suhih kamenih agregata planski treba namijeniti rušenju na način da bi se na istoj poziciji trebalo graditi nova s mogućnošću širenja opsega i tehnološkog procesa.

U dijelu skladišnog prostora i sadašnje Uprave treba izgraditi laboratorij i centar za poboljšanje radničkog standarda.

Plan treba stvoriti uvjete za osiguravanje radnog i funkcionalnog procesa prostora za strojno-mehaničku obradu kamena i postojeće pumpe za gorivo koja se koristi u interne svrhe uz obveznu primjenu svih propisa i standarda zaštite okoliša.

- Potrebno je osigurati uvjete za izgradnju postrojenja (hala) za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata

- Omogućiti uvjete za izgradnju nove benzinske pumpe za interne i eksterne potrebe

- Stvoriti uvjete izgradnje skladišta kamenog agregata

- Planom je potrebno omogućiti povećanje kapaciteta asfaltne baze sa sadašnjih 90 t/h na planskih 240 t/h sa pripadajućim filterom koji propušta u atmosferu manje od 20 mg/m3, što će biti regulirano mjerenjima na izlazu filtera. Snaga kombiniranog plamenika lož ulje /propan-butan 16,6 MW. Oznaka asfaltne baze sada je AB 90-6E- SGM200,a bit će AB 240-6E-SGM200.

Prigodom planiranja zahvata gradnje i proizvodnog procesa u svim segmentima bit će predviđeni najviši standardi i propisi u domeni zaštite okoliša u svim segmentima.

OPĆI CILJEVI PLANA OPĆINSKE RAZINE JESU:

. osmisliti namjenu i korištenje prostora na način da se svi prostorni resursi kojima raspolaže Općina Klana stave u funkciju ravnomjernog razvoja i izlaska područja iz stagnacije u gospodarskom i društvenom razvoju, te iz djelomične izoliranosti u prometnom, a naročito u infrastrukturnom povezivanju sa širim okruženjem,

. mrežu naselja i pratećih funkcija, te izdvojenih površina za gospodarske namjene razvijati na način da naselje Klana zadrži funkciju upravnog, obrazovnog i kulturnog središta Općine, da glavna razvojna područja budu u središtu prostora, ali da se ne zapostave ni ostala manja naselja koja imaju izglede za razvoj u bilo kojem segmentu djelatnosti, a sve sa svrhom uravnoteženog razvoja cijelog područja i zadržavanja stanovništva,

. posebne napore uložiti u razvoj prometne, komunalne i energetske infrastrukturne mreže sa ciljem bolje povezanosti područja Općine Klana s bližim i daljim okruženjem Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i susjedne Republike Slovenije, te njegovim bržim integriranjem u razvojne procese,

. dograditi postojeće i izgraditi nove komunalne i energetske sustave i staviti ih u funkciju razvoja općinskog područja,

. vrednovati postojeću prirodnu, kulturnu i etnološku baštinu, uključiti je u turističku ponudu, zaštititi je od devastacije i propadanja, ali na način da zaštita ne bude limitirajući već poticajni činilac razvoja,

. riješiti sustave odvodnje u svrhu zaštite kraškog podzemlja i vodnih resursa na klanjskom području i u širem okruženju, a naročito onih koji služe za opskrbu pitkom vodom riječkog područja.

Ciljevi gospodarskog razvoja općinskog značaja Općine , u koje je potrebno uklopiti i lokalne ciljeve asfaltne baze su sljedeći:

. povećanje volumena proizvodnje roba i usluga, uz dizanje proizvodnosti rada i profitabilnosti,

. u okviru obrtništva širiti »lepezu« djelatnosti iz raznih područja industrije i usluga koje nemaju negativne ekološke implikacije,

. osiguranje više razine životnog standarda i kvalitete življenja, porastom plaća i sredstava za podmirenje većih socijalnih i komunalnih potreba kao osnovnog uvjeta i za postepeno zaustavljanje iseljavanja i pomlađivanja stanovništva.

Ciljevi prostornog uređenja planirane proizvodne zone (I1) - asfaltne baze »Marišćina« su sljedeći:

o prostorno organizirati zonu na način da unutar nje bude moguće oblikovanje građevnih čestica za potrebe različitih djelatnosti, odnosno različitih veličina prema tehnološkim uvjetima;

. utvrditi preporučenu najmanju i najveću površinu građevnih čestica, te maksimalne koeficijente izgrađenosti i iskorištenosti čestica;

. prostorno organizirati zonu tako da površine za prozivodnu namjenu zauzimaju najviše 6,0 ha (najviše 60% površine zone), a da preostalih barem 4,0 ha (oko 40%) bude namijenjeno prometnim, parkirnim i zelenim površinama;

. utvrditi u kojoj mjeri su nužni zahvati uređenja (nasipavanja, poravnavanja, niveliranja i sl.) postojećeg terena;

. prometnim rješenjem predvidjeti internu prometnu mrežu unutar zone te minimum dva kolna priključka:

. jedan do dva na postojeću županijsku cestu ŽC5017 zbog ukupne dužine zone uz cestu od 500 m i faznosti popunjavanja,

. predvidjeti cestovne odvojke za potrebe proširenja poslovne zone u smjeru sjeva i juga;

. utvrditi parkirališne potrebe unutar građevnih čestica za osobna i teretna vozila, a u skladu s normativima postavljenim PPUOK-om te tehnološkim zahtjevima;

. planirati zelene površine (zaštitne) - u velikoj mjeri s ciljem smanjenja oborinskog otjecaja, a time i smanjenja erozije;

. planirati elekroopskrbnu mrežu s dvije trafostanice te plinoopskrbnu, vodoopskrbnu i TK mrežu unutar koridora internih prometnica - sve s priključcima na postojeću i planiranu infrastrukturu u trasi županijske ceste ŽC5017 navedenu u čl. 3. st. 5 ove Odluke;

. problem odvodnje otpadnih (tehnoloških i sanitarnih) voda te odvodnje oborinskih voda riješiti autonomno, priključenjem kanalizacijskog razvoda na vlastiti uređaj za pročišćavanje, sa stupnjem pročišćavanja utvrđen za zonu djelomičnog ograničenja sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, te utvrditi smještaj navedenog uređaja za pročišćavanje.

5. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA STRUČNE I KATASTARSKE PODLOGE PLANA

Članak 6.

Plan će se izraditi na postojećoj posebnoj geodetskoj podlozi (PGP) izrađenoj od ovlaštenog geodeta u mjerilu 1.500.

Ostale stručne podloge za izradu Plana nisu potrebne.

6. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Obzirom da se ne radi o Urbanističkom planu uređenja, neće se pribavljati prethodna stručna rješenja, već će izrađivač Plana pristupiti izradi u skladu s ugovornim obvezama iz ugovora s nositeljem izrade Plana, Općinom Klana.

7. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

1. Za potrebe izrade Plana pribavljene su sljedeće podloge:

1. Skenirani katastarski plan M 1:2880 (Državna geodetska uprava);

2. Posebna geodetska podloga M 1:500 (Geo-inžinjering d.o.o.);

3. Skenirani topografski plan M 1:25000. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

8. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA I DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 15 dana moraju dati Zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada:

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10000 Zagreb

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprave gospodarenja vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB,

Ureda državne uprave u PGŽ - Službe za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo i vodoprivredu

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

Općina Viškovo, Vozišće 3, 51 216 Viškovo

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka, na dokumente prostornog uređenja i posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 Zagreb

HT-TK - centar Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

TELE2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb

Hrvatska elektroprivreda, Distribucijsko područje - Elektroprimorje Rijeka, Pogon Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka

Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA I NJEGOVIH FAZA

Članak 10.

Ovu Odluku o izradi Plana treba u skladu s članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i drugim sudionicima u izradi Plana iz članka 8. ove Odluke, s pozivom da dostave Zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Plana.

Članak 11.

Rok u kojem navedena tijela i osobe određene posebnim propisima i drugi sudionici u izradi Plana mogu dostaviti Zahtjeve je 15 dana.

Ukoliko Zahtjeve ne dostave u zadanom roku, smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

Za izradu Plana odvijati će se sljedećom dinamikom i u rokovima izrade pojedinih etapa Plana:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Navedeni rokovi ne uključuju vrijeme potrebno za prihvaćanje pojedine etape i za organiziranje prethodne i javne rasprave (etape br.1,2,3,5,8).

Etapa broj 5 će se provoditi po potrebi.

Ako se Plan ne donese u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave, javna rasprava se mora ponoviti.

Članak 13.

Zabrane

Do donošenja ovog Plana ne može se odobriti gradnja novih građevina ni zahvata u uređenju prostora, a u skladu s odredbama PPUOK-a i Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09,55/11 i 90/11).

Dozvoljavaju se rekonstrukcije i izgradnja građevina, instalacija i uređaja infrastrukturnih sustava (prometnog, energetskog, vodnogospodarskog) u skladu s odredbama PPUOK-a za svaki pojedini infrasrukturni sustav.

Članak 14.

Izvori financiranja

Plan će se financirati iz proračuna Općine Klana, te drugih izvora.

Članak 15.

Završne odredbe

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/10

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 19. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređ  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr