SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA KLANA

1.

Na temelju članka 18. Zakona o groblju (»Narodne novine« broj 19/98), članka 31. i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKA
o groblju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje:

- uvjeti upravljanja grobljem,

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

- vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,

- način ukopa nepoznatih osoba,

- uređenje i održavanje groblja, uklanjanje otpada,

- izgradnja i uređenje grobova,

- mrtvačnice i kosturnica,

- način i uvjeti korištenja groblja kod obavljanja pogrebnih poslova,

- način prijenosa, prijevoza, izlaganja i ukopa umrlih,

- prekapanje grobova ili ekshumacija,

- uvjete i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

- izvori i korištenje sredstava za groblje,

- grobna evidencija,

- kaznene odredbe.

Članak 2.

Na području Općine Klana ukop se obavlja na mjesnom groblju u Klani i mjesnom groblju u

Brezi, a koja su komunalni objekti Općine Klana.

Članak 3.

Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.

Pratećim građevinama u smislu ove Odluke, smatraju se mrtvačnica, prostorija za izlaganje na odru i ispraćaj umrlih osoba, prostorija za smještaj alata i opreme, sanitarni čvor i sl.

Članak 4.

Grobna mjesta su za obiteljski ili pojedinačni ukop, a dijele se na grobove i grobnice. Korisnikom grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto dano na korištenje rješenjem.

Osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke imala sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, račun ili neki drugi pravno valjani akt, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru ili drugom aktu.

Članak 5.

Na groblju Klana ukapaju se u pravilu, umrli koji su imali prebivalište na području Općine Klana.

Na grobljima na području Općine Klana mogu se ukapati i ostali pokojnici koji nisu imali prebivalište na području Općine Klana, ukoliko su korisnici grobnog mjesta, ili su bili rođeni na području Općine Klana.

Umrlog se može pokopati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Umrlog se može pokopati i izvan groblja sukladno odredbama Zakona o grobljima.

Članak 6.

Ukop se vrši prema odredbama Zakona, ove Odluke, Pravilnika o grobljima i u skladu s običajima.

Članak 7.

Obred sahrane vrši se na osnovi volje umrlog ili njegove obitelji, odnosno osobe koja je dužna skrbiti o njegovu ukopu.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili s uobičajenim spomenima (komemoracije, vjerski obredi i sl.).

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Klana donosi odluke:

- o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

- o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Prostornim planom.

Odluke iz stavka 1. ovog članka moraju se oglasiti u službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

Članak 9.

Godišnji program održavanja groblja donosi Općinski načelnik na prijedlog Upravnog odjela, a po preporuci groblja.

II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 10.

Grobljem iz članka 2. Ove Odluke upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine Klana (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 11.

Upravni odjel obavlja slijedeće aktivnosti:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta,

- dodjeljuje grobna mjesta uz naknadu,

- vrši naplatu godišnje grobne naknade,

- predlaže godišnji program održavanja groblja,

- uređuje i održava groblje, uklanja otpad s groblja,

- vodi brigu o održavanju pratećih građevina i komunalne infrastrukture,

- vodi grobnu evidenciju,

- vrši obračun te predlaže visinu naknade za dodjelu grobnih mjesta i visinu godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta.

Upravni odjel obavezan je upravljati grobljima pažnjom dobrog gospodara na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje na groblju počivaju te sukladno programu uređenja i održavanja groblja.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 12.

Upravni odjel dužan je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna mjesta sukladno potrebama, a ako to nije moguće zbog nedostatka prostora na groblju pravovremeno obavijestiti Općinskog načelnika Općine Klana, odnosno Općinsko Vijeće Općine Klana o potrebi rekonstrukcije odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog groblja.

Članak 13.

Groblje mora imati Plan rasporeda grobova. Plan rasporeda grobova donosi Upravni odjel na prijedlog Odbora groblja.

Površina groblja dijeli se na grobna polja i redove.

Članak 14.

Grobna mjesta su za obiteljski ili pojedinačni ukop, a dijele se na grobove i grobnice.

Svako grobno mjesto ima svoj redni broj.

Članak 15.

Nova grobna mjesta dodjeljuju se prema raspoloživim mjestima prema Planu rasporeda grobnih mjesta i grobnica koja dodjeljuje Upravi odjel, vodeći računa o želji korisnika.

Grobno mjesto dodjeljuje se u času nastale potrebe za ukopom.

Iznimno grobno mjesto se može dodijeliti i prije potrebe za ukopom, u posebnim slučajevima, a o čemu će odlučiti Upravni odjel, na prijedlog Odbora groblja.

Članak 16.

Upravni odjel dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Rješenje o korištenju grobnog mjesta izdaje Upravni odjel neposredno nakon smrti pokojnika, a prije ukopa, odnosno po pravomoćnom rješenju suda ili ugovoru.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana.

Članak 17.

Pravo ukopa u grobno mjesto korisnika grobnog mjesta imaju članovi njegove obitelji uz njegovu suglasnost, ukoliko ima raspoloživog mjesta.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici po provedenoj ostavinskoj raspravi.

Nasljednik iz prethodnog stavka dužan je Upravnom odjelu dokazati da je naslijedio pravo korištenja grobnog mjesta dostavom pravomoćnog akta o nasljeđivanju te zatražiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta u grobnom očevidniku.

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama, o čemu je dužan pisanim putem obavijestiti Upravni odjel.

Korisnik grobnog mjesta ne može steći pravo na korištenje drugog novog grobnog mjesta ukoliko je dozvolio privremeni ukop drugim osobama.

Članak 18.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama.

Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravnom odjelu radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Ukoliko je s ustupanjem grobnog mjesta novom korisniku prodana oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu koji se smatraju nekretninom, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi groblja priložiti dokaz o uplaćenim poreznim obvezama za predmetne nekretnine.

Članak 19.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Namjeru prekapanja napuštenih grobova i grobnica Uprava groblja je dužna objaviti preko sredstava javnog informiranja ili na drugi pogodan način, najmanje 6 mjeseci prije prekapanja.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.), nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Upravni odjel može slobodno raspolagati.

Upravni odjel je dužan prije dodjele grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu (kosturnicu).

Članak 20.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenim već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati napuštenima, već se o njima dužan brinuti Općinski načelnik Općine Klana, a održava ih Upravni odjel o trošku Općine Klana.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 21.

Popunjena grobna mjesta su dodijeljena grobna mjesta u koja su izvršeni ukopi.

U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa.

U popunjene grobnice može se odobriti ukop nakon 30 godina od zadnjeg ukopa uz poštivanje sanitarnih uvjeta.

Urna se može položiti u grobno mjesto bez obzira na prethodni ukop ukoliko ima prostora.

Iznimno, za ukop članova obitelji kada je grobno mjesto popunjeno, a potreba postoji može se dodijeliti novo grobno mjesto. Ukoliko grobno mjesto nije popunjeno, a postoji potreba za ukopom ne dodjeljuje se novo grobno mjesto.

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 22.

Pravo ukopa na groblju u Klana imaju i osobe koje su se u trenutku smrti nalazile na području Općine Klana, a ne može se utvrditi njihov identitet.

Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri tome pristupne podatke nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto koje odredi Upravni odjel.

Ukoliko se naknadno jave nasljednici nepoznate osobe isti nemaju pravo na grobno mjesto u kojem je u trenutku smrti ukopana nepoznata osoba.

Troškove ukopa nepoznate osobe snosi Općina Klana.

VI. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA, UKLANJANJE OTPADA

Članak 23.

Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Program održavanja komunalne infrastrukture donosi Općinsko vijeće Općine Klana. U navedenim programima posebno se planiraju programi redovitog i investicijskog održavanja groblja.

Članak 24.

Upravni odjel brine se o uređenju i redovnom održavanju groblja te uklanjanju otpada s groblja.

Pod uređenjem i redovnim održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju; održavanje pratećih građevina te uzgoj i održavanje zelenila; održavanje električnih instalacija, vodovodne i kanalizacijske mreže te drugih uređaja; održavanje i čišćenje mrtvačnice i ostalih pratećih prostorija.

Pod uklanjanjem otpada razumijeva se uklanjanje svih materijala koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospjeli na groblje, a svojim izgledom nagrđuju groblje ili po svojoj prirodi ne pripadaju groblju.

Otpadom se smatraju i ostaci vijenaca, cvijeća, svijeća i sl. pokraj grobova koje su korisnici grobnih mjesta propustili ukloniti.

Uređenje i redovno održavanje groblja financira se iz sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta i ostali sredstava Proračuna Općine Klana namijenjenih za tu svrhu.

Članak 25.

Upravni odjel dužan je radnje iz članka 24. ove Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje bude uredno, a objekti u funkcionalnom smislu ispravni.

Na groblju ili u neposrednoj blizini groblja, Upravni odjel je dužan osigurati prikladne prostore za odlaganje opreme i otpada.

Članak 26.

Osim o redovnom održavanju groblja i nadzorom nad obavljanjem istih, Upravni odjel dužan je brinuti i o investicijskom održavanju i proširenju groblja.

Pod investicijskim održavanjem groblja podrazumijeva se pribavljanje potrebne dokumentacije, izgradnja komunalne i ostale infrastrukture na proširenim dijelovima groblja (putovi, staze, hidrantska mreža, rasvjeta, hortikulturno uređenje, ograde, objekti i sl.)

Članak 27.

O uređenju i održavanju grobova i grobnica brinu se korisnici grobnog mjesta i grobnica.

Ako korisnici grobova iste ne održavaju, Upravni odjel dužan ih je upozoriti na njihove obveze. Ukoliko ni tada ne urede grobove koje su dobili na korištenje, Upravni odjel će to učiniti o trošku korisnika.

Grobove za koje se ne može utvrditi njihov korisnik održava i uređuje Upravni odjel, sukladno članku 22. ove Odluke.

Članak 28.

Groblje je posjetiteljima otvoreno za posjet:

- u siječnju, veljači, studenom i prosincu u vremenu od 7,30 do 17 sati

- u ožujku, travnju, rujnu i listopadu u vremenu od 6,00 do 19 sati

- u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu u vremenu od 6,00 do 20 sati

Posjetitelji groblja dužni su se na groblju kretati u miru i tišini te ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlim.

Članak 29.

Na groblju je zabranjeno:

- onečišćavati grobove, putove, staze i uređaje,

- obavljati bilo kakvu trgovinu,

- bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije određeno za pokop,

- bukom narušavati mir na groblju,

- dovoditi pse i druge životinje,

- loviti,

- napasati stoku,

- neovlašteno kositi travu,

- gaziti po grobovima i nasadima i oštećivati grobove, spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,

- pisati po grobnim spomenicima i znakovima,

- trgati i odnositi cvijeće s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,

- stavljati neprikladne slike, natpise, predmete i reklame,

- prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,

- sađenje po vlastitom nahođenju korisnika,

- graditi i rekonstruirati nadgrobne spomenike bez suglasnosti Upravnog odjela,

- uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, opločenje, nasipavanje i sl.).

Članak 30.

Upravni odjel ne odgovara za štetu nastalu na grobovima i grobnicama koje prouzrokuju treće osobe.

Isto tako Upravni odjel ne odgovara za štetu nastalu na grobovima i grobnicama uzrokovanom ulegnućem temelja, a nakon isteka garantnog roka za iste.

Ukoliko se prilikom ukopa u obiteljski grob mora pomaknuti oprema ili uređaj tog groba ili okolnih grobova ili grobnica, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop.

Članak 31.

Upravni odjel dužan je donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju i izložiti ga na vidljivom mjestu, a osobito na ulazu u groblje.

Općinski načelnik donijet će akt kojim će se utvrditi pravila ukopa.

VII. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 32.

Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom i natpisom.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o oblikovanju nadgrobnog znaka, spomenika, natpisa i uređaja grobnog mjesta pridržavajući se Plana groblja i ove Odluke.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na umrlog.

Članak 33.

Fizičke i pravne osobe koje namjeravaju izvoditi bilo kakve radove na groblju, osim ako to čine po nalogu Upravnog odjela, dužne su Upravnom odjelu prijaviti namjeru izvođenja radova te za iste ishoditi odgovarajuće dozvole.

Članak 34.

O obliku i načinu uređenja grobnog mjesta (nadgrobnog spomenika) odlučuje korisnik grobnog mjesta pridržavajući se plana uređenja groblja i rasporeda korištenja grobnih mjesta te ove Odluke.

Za izgradnju nadgrobnog spomenika, kao i za preinaku spomenika te građevinske radove na uređenju grobnog mjesta korisnik je dužan ishoditi odobrenje koje izdaje Upravni odjel.

Odobrenje za izgradnju/preinaku nadgrobnog spomenika daje Upravni odjel na zahtjev korisnika.

Zahtjev mora sadržavati:

- idejnu skicu sa dimenzijama (tlocrt, nacrt, bokocrt) nadgrobnog spomenika,

- tekst natpisa na spomeniku,

- dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta,

- dokaz o plaćenoj naknadi za odobrenje izgradnje,

- rješenje o pravu na korištenje grobnog mjesta,

- ime, prezime i adresa ili naziv tvrtke izvoditelja radova.

Za svaku nadopunu natpisa na već postojećoj nadgrobnoj ploči (ime, prezime, datum, slika i sl.) nije potrebno ishodovati odobrenje Upravnog odjela, odnosno ne plaća se naknada.

Članak 35.

Po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je odmah o tome obavijestiti Upravni odjel Općine Klana.

Upravni odjel dužan je izvršiti očevid.

Smatra se da su radovi uredno završeni:

- nadgrobni spomenik je izgrađen u skladu sa odobrenom skicom (oblik, natpis i dimenzije),

- okoliš u zoni gradnje očišćen je od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,

- alati i oruđa za izvođenje radova uklonjeni su s groblja,

- sve eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama su sanirana.

Ukoliko nadgrobni okvir - spomenik bude izgrađen protivno izdanom odobrenju ili izgrađen bez odobrenja, a odobrenje nije moguće naknadno ishoditi, korisnik grobnog mjesta dužan je izgrađeni dio uskladiti s odobrenjem, a ako to nije moguće, nadgrobni okvir - spomenik ukloniti najkasnije u roku od 60 dana od dana primljenog rješenja za uklanjanje. U protivnom će to provesti Upravni odjel na teret korisnika groblja.

Članak 36.

Upravni odjel zabranit će rad onom izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne prijave i ishođenja odgovarajuće dozvole.

Eventualnu štetu na groblju koju pri izvođenju radova počini izvođač, dužan je otkloniti korisnik grobnog mjesta na kojem su se radovi izvodili. U protivnom će to učiniti Uprava groblja na teret korisnika grobnog mjesta.

Radovi iz članka 33. i 34. mogu se obavljati samo radnim danom u vrijeme koje odredi Upravni odjel.

Iznimno, Upravni odjel može dozvoliti obavljanje radova i neradnim danima ako se moraju obaviti zbog hitnoće ukopa.

VIII. MRTVAČNICA I KOSTURNICA

Članak 37.

Mrtvačnica je sastavni dio groblja.

Članak 38.

Upravni odjel brine se za red, mir i čistoću u mrtvačnici.

Prostorije mrtvačnice moraju se redovito očistiti nakon svakog pogreba.

Članak 39.

Uprava groblja dužna je osigurati poseban prostor na prikladnom mjestu za kosturnicu.

Za pokapanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

Zainteresirane osobe mogu tražiti da se kosti umrlih ne pokapaju u zajedničku kosturnicu, već u obiteljski grob, u tom slučaju snose sve troškove pokopa.

IX. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA KOD OBAVLJANJA POGREBNIH POSLOVA

Članak 40.

Pod obavljanjem pogrebnih poslova podrazumijeva se organiziranje i obavljanje ukopa pokojnika, a pogrebni poslovi povjeravaju se putem koncesije pravnoj osobi registriranoj za obavljanje pogrebnih poslova.

Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba koja je uz predočenje i predaju dozvole za ukop, a po potrebi i drugih isprava te preuzimanjem obveze podmirenja troškova pogrebnih poslova (ukopa) i zaostalih grobnih naknada, zatražila obavljanje ukopa.

Članak 41.

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa ispunjavanjem posebnog obrasca - prijave ukopa, u kojem mora naznačiti sljedeće podatke:

- osobne podatke o podnositelju prijave - naručitelju ukopa,

- osobne podatke o pokojniku,

- o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop,

- o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi,

- ukoliko je korisnik grobnog mjesta bio pokojnik, podatke o nasljednicima.

Ukoliko pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naručitelja za dodjelu grobnog mjesta.

Članak 42.

Nakon prijema prijave Upravni odjel dužan je provjeriti podatke navedene u prijavi te ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i ovom Odlukom, odobrava se ukop na određenom grobnom mjestu.

Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, Upravni odjel izdaje rješenje o korištenju novog grobnog mjesta i uručuje ga naručitelju.

Članak 43.

Upravni odjel nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko se u postupku odobravanja ukopa utvrdi da pokojnik kao bivši korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik grobnog mjesta, nisu podmirili godišnje grobne naknade.

Radi plaćanja zaostalih godišnjih grobnih naknada Upravni odjel i korisnik grobnog mjesta mogu zaključiti izvan sudsku nagodbu, koja se mora ovjeriti kod javnog bilježnika.

Članak 44.

U slučaju da nitko ne preuzme obvezu plaćanja zaostalih grobnih naknada, odnosno na sebe ne prenese pravo korištenja grobnog mjesta kao nasljednik pokojnika ili se ne obveže na podmirenje pogrebnih troškova, ukop pokojnika izvršiti će se na općem grobnom polju na kojem se grobna mjesta ne dodjeljuju na korištenje na način propisan ovom Odlukom.

X. NAČIN PRIJENOSA, PRIJEVOZA, IZLAGANJA I UKOPA UMRLIH

Članak 45.

Tijelo umrlog koji se pokapa na groblju mora se čim prije iza smrti prenijeti u mrtvačnicu radi izlaganja prije ukopa.

Članak 46.

Prijenos odnosno prijevoz umrlog u mrtvačnicu ili na groblje radi ukopa mora se izvršiti u zatvorenom mrtvačkom lijesu.

Lijes mora biti napravljen od drveta, metala ili drugoga otpornog materijala, odgovarajuće veličine prema raspoloživom prostoru ukopnog mjesta.

Članak 47.

Prijevoz umrlog u mrtvačnicu ili na mjesto ukopa vrši se posebnim pogrebnim vozilom.

U slučaju kada prijevoz iz prethodnog stavka nije nužan ili moguć, prijevoz odnosno prijenos vrši se pogrebnim kolicima ili nošenjem lijesa.

Članak 48.

Mrtvo tijelo može biti izloženo u mrtvačnici najduže 48 sati nakon smrti.

Odobrenje za skraćenje ili produljenje izlaganja umrlog izdaje sanitarna inspekcija.

Mrtvo tijelo izloženo u mrtvačnici mora biti odjeveno i smješteno u lijesu.

Članak 49.

Pogreb umrlog položenog na odar u mrtvačnicu obavlja se od mrtvačnice do groba.

Izuzetno, na temelju odobrenja nadležnog tijela za unutarnje poslove, pogreb se može obaviti i s drugog mjesta.

Članak 50.

Ukopu umrlog mora prisustvovati predstavnik vršitelja usluge ukopa radi utvrđivanja činjenice obavljenog ukopa i nadzora pripreme tehničkih i drugih uvjeta ukopa.

Članak 51.

Ukopi se vrše u vrijeme kad je groblje otvoreno.

Članak 52.

Upravni odjel može odobriti privremeni ukop umrlog u grob drugog korisnika ako se zbog spora o pravu korištenja određenog grobnog mjesta ne može odmah postići nagodba.

Privremeni ukop vrši se u obiteljske grobove, ali samo uz pismenu suglasnost njihova korisnika.

Prijenos privremeno ukopanog u grob predviđen za konačni ukop vrši se uz odobrenje sanitarne inspekcije.

Svaki privremeni ukop mora se evidentirati.

Takav privremeni ukop može trajati najduže godinu dana od dana ukopa.

Sve troškove privremenog i konačnog ukopa snose osobe koje traže ukop umrlog.

Članak 53.

Urne s pepelom umrlog pohranjuju se u obiteljske grobove i grobnice.

XI. PREKAPANJE GROBOVA ILI EKSHUMACIJA

Članak 54.

Iskopavanje (ekshumacija) i prijenos posmrtnih ostataka može se odobriti na zahtjev članova uže obitelji umrlog (supružnik i djeca), po službenoj dužnosti ili po odredbi suda.

Troškove ekshumacije snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 55.

Ekshumacije se mogu vršiti:

- radi ukopa novog umrlog u isti grob,

- radi sudskog uviđaja,

- uslijed premještanja groblja,

- radi prijenosa posmrtnih ostataka na drugo mjesto ili njihovog kremiranja.

Članak 56.

Nakon prekapanja ili ekshumacije, posmrtni ostaci umrlog prenose se u zajedničku ili obiteljsku grobnicu ili se vraćaju u grob.

XII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE

Članak 57.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje dužan je platiti naknadu kod dodjele grobnog mjesta.

Naknada kod dodjele na korištenje grobnog mjesta i grobnica obračunava se za:

- troškove izgradnje groblja te njegovo opremanje odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom i sadržajem.

Visina naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za:

- grobna mjesta po m2.

Članak 58.

Korisnik grobnog mjesta dužan je naknadu iz članka 57. ove Odluke platiti odmah po odobrenju za ukop.

Članak 59.

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se na temelju procjene godišnjih troškova.

Visina naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za:

- grobna mjesta po m2.

Članak 60.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta i visinu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Upravnog odjela.

XIII. IZVORI I KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA GROBLJA

Članak 61.

Sredstva groblja su:

1. redovna godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta (grobarina),

2. komunalna naknada,

3. naknada za dodjelu grobnog mjesta,

4. komunalni doprinos,

5. ostala sredstva.

Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti za održavanje, izgradnju, proširenje i rekonstrukciju groblja, pratećih građevina i komunalne infrastrukture groblja.

XIV. GROBNA EVIDENCIJA

Članak 62.

Upravni odjel dužan je voditi registar umrlih osoba i grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Klana, kao i voditi i donositi ostale akte predviđene zakonskim propisima.

Sastavni dio grobnog očevidnika iz stavka 1. ovog članka je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Grobni se očevidnik pohranjuje i trajno čuva. Nadzor nad provođenjem istih provodi Upravni odjel.

XV. KAZNENE ODREDBE

Članak 63.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se ne pridržava odredbi propisanih ovom Odlukom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna.

Članak 64.

Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1. ne vodi očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Klana te registar umrlih osoba s potrebnim podacima iz članka 62. Odluke,

2. se ne brine o održavanju grobnog mjesta prema članku 27. Odluke,

3. grobno mjesto označava suprotno članku 32. Odluke,

4. ne prijavi Upravnom odjelu obavljanje bilo kakvih radova na groblju, odnosno ne postupi u skladu s člankom 33. i 34. Odluke,

5. ne prijavi, odnosno zatraži obavljanje ukopa, odnosno ne postupi sukladno članku 41. Odluke,

6. postupa protivno članku 29. ove Odluke.

Članak 65.

Prekršaji propisani ovom Odlukom u ime Općine Klana pokreću se na osnovi zahtjeva ovlaštenih osoba.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Nadzor nad radom Upravnog odjela provodi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana.

Članak 67.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/03).

Ova Odluka o groblju stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/08

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 19. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr