SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

15.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 31/09) i točke 4.1.2. Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetnišva u gradu Malom Lošinju (»Službene novine PGŽ« broj 8/08 i 24/11) gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 19. ožujka 2012. godine, donio je sljedeći

PRAVILNIK
o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora
za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju mjere, korisnici, kriteriji, način dodjele i korištenje sredstava potpora za poljoprivrednike, obrtnike, mala i srednja trgovačka društva na području grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Potpore se dodjeljuju kao bespovratna financijska sredstva za sufinanciranje stjecanja poduzetničkih znanja, realizaciju suradnje poduzetnika s obrazovno-znanstvenim institucijama (pripravnički staž, specijalizacija i sl.), financijsku i tehničku potporu mladim stručnjacima koji, nakon školovanja, započinju samostalno poslovati, financijsku potporu poduzetnicima koji razvijaju svoj proizvod i uslugu sa svrhom stjecanja prava na korištenje znaka »Hrvatski otočni proizvod«, financijska potpora poljoprivrednicima za proizvodnju odnosno uzgoj autohtonih pasmina i sorti.

Članak 3.

Potiču se poduzetnički programi koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

1.koji su u funkciji povećanja zaposlenosti,

2.u kojima se najbolje valorizira ljudski potencijal- sustavno usvajanje, razvijanje i primjena znanja,

3.u kojima se najbolje mogu iskoristiti lokacijske, geoprometne, energetske i druge pogodnosti,

4.koji omogućuju poboljšanje kvalitete življenja i nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša,

5.koji su energetski visoko učinkoviti i štedljivi,

6.koji održavaju i razvijaju tradicionalne obrte,

7.koji imaju obilježja regionalne posebnosti, a gospodarski se valoriziraju na području grada Malog Lošinja u skladu s posebnim interesima Grada.

POTICAJNE MJERE

Članak 4.

Ovim Pravilnikom obuhvaćene su sljedeće mjere za poticanje razvoja poljoprivrede, obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva:

I. Poticanje žena u poduzetništvu i mladih poduzetnika kroz:

poticanje obrazovanja o poduzetništvu

sufinanciranje troškova izrade poslovnih planova

sufinanciranje nabave opreme

sufinanciranje uređenja poslovnih prostora

II. Poticanje poduzetnika sa svrhom jačanja konkurentnosti kroz

.poticanje certificiranja proizvoda i procesa,

.poticanje inovacija,

.poticanje tradicionalnih obrta,

.poticanje razvoja proizvoda sa svrhom stjecanja prava na korištenje znaka »Hrvatski otočni proizvod«,

. poticanje suradnje s obrazovno-znanstvenim institucijama (pripravnički staž, specijalizacija i sl.),

.poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i unapređenja energetske učinkovitosti,

.poticanje ekološke proizvodnje i ekološke zaštite proizvoda,

.poticanje razvoja kulturno-zabavne ponude Grada Malog Lošinja

III. Poticanje poljoprivrednika kroz:

.poticanje proizvodnje/uzgoja autohtonih pasmina i sorti

.poticanje vinogradarstva i vinarstva

.poticanje nabave sadnog materijala

.poticanje proizvodnje ljekovitog bilja

.poticanje povrtlarstva i voćarstva

.poticanje pčelarstva

.subvencioniranje otkupa ovčje vune

.poticanje nabave ekološkog gnojiva i zaštitnih sredstava

.poticanje ribarstva

.poticanje navodnjavanja.

KORISNICI

Članak 5.

Korisnici potpora iz ovog Pravilnika mogu biti poljoprivrednici, subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada.

Korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti iz sektora koji su po odredbama Pravila o potporama male vrijednosti sadržanih u Uredbi Komisije Europskih zajednica broj 1998./2006. od 15. prosinca 2006. (»Službeni list Europske unije«, serija L, broj 379, 28. prosinca 2006.), usvojenih Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine« broj 45/07) navedeni kao iznimke, kao niti poduzetnici u teškoćama u smislu Smjernica Zajednice o državnoj potpori za spašavanja i restrukturiranja poduzetnika u teškoćama, usvojenih Odlukom Vlade o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (»Narodne novine« broj 20/07).

NOSITELJ PROVEDBE

Članak 6.

Nositelji provedbe ovog Pravilnika su Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo Grada Malog Lošinja i Ured grada i upravljanja gradskom imovinom.

SREDSTVA

Članak 7.

Sredstva za provedbu mjera iz ovog Pravilnika osiguravaju se u Proračunu Grada Malog Lošinja.

KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA

Članak 8.

Potpore za Poticanje žena u poduzetništvu i mladih poduzetnika dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 10.000,00 kn godišnje.

Pojedinačni iznos potpore izračunava se tako da se koeficijent pomnoži s najvišim pojedinačnim iznosom potpore. Potpora se može ostvariti i po više kriterija pod uvjetom da njihov zbroj ne prelazi maksimalan iznos potpore.

Članak 9.

Potpore za Poticanje poduzetnika sa svrhom jačanja konkurentnosti dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kn godišnje.

Pojedinačni iznos potpore izračunava se tako da se koeficijent pomnoži s najvišim pojedinačnim iznosom potpore. Potpora se može ostvariti i po više kriterija pod uvjetom da njihov zbroj ne prelazi maksimalan iznos potpore.

Članak 10.

Potpore za Poticanje poljoprivrednika dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 20.000,00 kn godišnje.

Pojedinačni iznos potpore izračunava se tako da se koeficijent pomnoži s najvišim pojedinačnim iznosom potpore. Potpora se može ostvariti i po više kriterija pod uvjetom da njihov zbroj ne prelazi maksimalan iznos potpore.

NAČIN DODJELE POTPORA

Članak 11.

Za provedbu mjera iz ovog Pravilnika, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik Grada Malog Lošinja raspisuje javni poziv do kraja ožujka.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči, web stranici Grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr i na radiju- Radio Lošinj Radio Jadranka.

Prijava na javni poziv podnosi se Gradu Mali Lošinj, Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje ovo javnopravno tijelo.

Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu prijave.

Dopuštenost potpore male vrijednosti sukladno odredbama propisa o potporama male vrijednosti, ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva Gradonačelnik Grada Malog Lošinja.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 5. Ovog članka, Gradonačelnik Grada Malog Lošinja na prijedlog Povjerenstva iz st. 5. ovog članka, dodjeljuje potporu male vrijednosti. S korisnikom potpore male vrijednosti sklapa se Ugovor.

IZVJEŠĆIVANJE

Članak 12.

Korisnici potpora male vrijednosti Grada Malog Lošinja dužni su podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 301-01/12-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-12-3

Mali Lošinj, 19. ožujka 2012.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v. r.

 

Pravilnik o načinu dodjele i korištenju   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr