SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD DELNICE

3.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08 i 36/09), članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/ 02, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU

o III. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/99, 5/00 i 50/08)

u članku 3. riječi:

»Ante Starčevića 4«,

mijenjaju se i glase:

»Trg 138. brigade HV 4«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ukoliko će se naknadno povećavati područje njezina djelovanja na neku drugu jedinicu lokalne samouprave, tada će se to regulirati posebnim ugovorom zaključenim između nadležnih izvršnih tijela Grada Delnica i te jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost osnivača.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. riječi:

»Poglavarstvo Grada Delnica«

mijenjaju se i glase:

»osnivač«.

Članak 4.

U članku 8c. stavku 2. iza alineje:

»organizira rad postrojbe«,

dodaje se nova alineja koja glasi:

»operativni je član postrojbe«.

Sve ostalo ostaje.

Članak 5.

U članku 9. stavak 2. »Zapovjednika postrojbe imenuje, u skladu sa zakonom i statutom, na vrijeme od 4 godine, Gradonačelnik Grada Delnica.« briše se.

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Ravnatelja postrojbe, na prijedlog Upravnog vijeća imenuje i razrješava osnivač.

Natječaj za imenovanje ravnatelja postrojbe, u skladu sa zakonom i Statutom postrojbe, raspisuje i provodi Upravno vijeće.«

Članak 7.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Postrojba može stjecati, opterećivati i otuđivati nekretnine i drugu imovinu.

Ravnatelj može, bez suglasnosti Upravnog vijeća, sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina odnosno druge slične imovinsko pravne poslove do iznosa od 10.000,00 kuna.

Za iznose od 10.000,00 do 20.000,00 kuna, ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Za iznose veće od 20.000,00 kuna, ravnatelju je potrebna suglasnost osnivača.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/99-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-25

Delnice, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr