SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA LOVRAN
20

19.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj sjednici održanoj 15. rujna 2004. godine, donosi

ODLUKU
o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje
i odvoz komunalnog otpada

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i kaznene odredbe u svezi obvezatnog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljenjem tekstu: održavanje čistoće).

Članak 2.

Komunalnim otpadom u smislu Zakona o otpadu smatra se otpad iz kućanstva i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a ne spada u industrijski otpad, ambalažni otpad, građevni otpad, električki i elektronički otpad, te otpadna vozila i otpadne gume.

II. POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Održavanje čistoće u dijelu skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Lovran obavlja trgovačko ovlašteno od Općine Lovran (u daljnjem tekstu: komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obvezno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na svim područjima Općine Lovran.

Način i mjesto odlaganja kao i odvoz komunalnog otpada vrši se sukladno odradbama Odluke o komunalnom redu.

Komunalno društvo dužno je Plan odvoza komunalnog otpada javno objaviti.

Članak 5.

Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina, kako postojećih, tako i novoizgrađenih, na području Općine Lovran koje proizvode komunalni otpad (u daljnjem tekstu: korisnici usluga), obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, na način da svoj komunalni otpad odlažu u postavljene kontejnere za skupljanje komunalnog otpada, te su dužni plaćati cijenu obavljanja ove usluge komunalnom društvu.

Članak 6.

Obveza korištenja komunalne usluge iz članka 5. Ove Odluke nastaje za vlasnike građevina, odnosno vlasnike posebnih dijelova građevina, u kojima se proizvodi komunalni otpad, časom stjecanja vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine (stana ili poslovnog prostora).

O činjenici stjecanja vlasništva građevine, odnosno posebnih dijelova građevine, vlasnici su dužni pismeno obavijestiti komunalno društvo u roku od 30 dana od dana stjecanja vlasništva.

Vlasnici su dužni pismenoj obavijesti iz stavka 1. ovog članka priložiti dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugi dokaz o stjecanju vlaništva nekretnine).

Ukoliko je u smislu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Lovran podnijet zahtijev komunalnom društvu za priključenje novoizgrađene građevine koja će proizvoditi komunalni otpad na komunalnu infrastrukturu, smatra se da je podnošenjem tog zahtjeva komunalno društvo ujedno obaviješteno u smislu odredbi ovog članka.

Članak 7.

Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu održavanja čistoće skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, sukladno cjeniku komunanog društva i ispostavljenim računima.

Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine može u skladu sa zakonom svoju obvezu plaćanja komunalne usluge održavanja čistoće (skupljanja i odvoza komunalnog otpada), prenijeti ugovorom na korisnika građevine ili posebnog dijela građevine, ako je o tome pismeno obavijestio komunalno društvo.

III. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 8.

Upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za stambeno-komunalni sustav Općine Lovran obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke, te može pokrenuti prekršajne postupke za prekršaje predviđene Odlukom kao i inicirati pokretanje prekršajnih postupaka za prekršaje predviđene drugim propisima koji su u svezi s primjenom ove Odluke.

Članak 9.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad ako u roku iz članka 6. i 10. Ove Odluke ne obavijesti komunalno društvo o svojem vlasništvu nad građevinom odnosno posebnim dijelom građevine.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad, globom u iznosu od 200,00 kuna.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Vlasnici građevina, odnsno posebnih dijelova građevina na području Općine Lovran koje proizvode komunalni otpad, a do dana stupnja na snagu ove Odluke nisu koristili komunalnu uslugu održavanja čistoće od strane komunalnog društva, dužni su pismeno obavijestiti komunalno društvo o svojem vlasništvu građevine odnosno posebnog dijela građevine najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-04-1

Lovran, 15. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr