SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA KOSTRENA
26

26.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04)) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. rujna 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 1. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/00, 34/01 i 15/ 04) (u nastavku: Odluka), iza riječi: »komunalni doprinos« dodaju se riječi: »po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture«.

Članak 2.

Članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstvima komunalnog doprinosa, osim gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se isti grade, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.«

Članak 3.

Članak 7. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»Utvrđuju se sljedeće jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

 

Od toga po vrsti objekata i uređaja

 

Zona

Vrsta građevina

Iznos
komunalnog doprinosa

Javne
površine

Nerazvrstane ceste

Javna
rasvjeta

Groblja

I. zona

Stambene i stambeno- poslovne građevine

110,00

10,00

60,00

30,00

10,00

I. zona

Poslovne građevine

60,00

5,00

40,00

15,00

0,00

II. zona

 

30,00

5,00

20,00

5,00

0,00

pri čemu

- I. zona obuhvaća područje Općine Kostrena na kojem je dozvoljena izgradnja osim područja gospodarsko-proizvodnih i gospodarsko-poslovnih zona,

- II. zona obuhvaća područja gospodarsko-proizvodnih zona (Brodogradilište Viktor Lenac, Termoelektrana Rijeka i INA Rafinerija nafte Urinj) i područja gospodarsko-poslovnih zona (Urinj 1, Urinj 2, Šoići, Ivani).

Stavak 5. briše se.

Članak 4.

U članku 11., iza stavka 4., dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.«

Članak 5.

U članku 12. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenog priljeva sredstava.«.

Članak 6.

U članku 13. alineja 3. mijenja se i glasi:

»- komunalna i druga društva čiji je osnivač ili suvlasnik Općina Kostrena i Republika Hrvatska, ako grade objekt od javnog interesa i pod uvjetom da Općinsko poglavarstvo to utvrdi posebnom odlukom«.

U alineji 4., iza riječi »u smislu«, umjesto riječi: »članka 11. Uredbe o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (NN 36/97 i 5/ 98)« treba stajati: »odredbi važećeg propisa kojim se regulira stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginulog hrvatskog branitelja.«.

Članak 7.

U članku 15.a., iza riječi: »doprinosa« umjesto riječi: »sredstva potrebna za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture« trebaju stajati riječi: »nenaplaćeni a planirani iznos sredstava«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-33

Kostrena, 15. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr