SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

6.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 ,55/11 i 90/11) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 25. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja MARINA (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 00 i 12/07) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-Ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Grad Novi Vinodolski, a odgovorna osoba za praćenje izrade Izmjena i dopuna Plana je gradonačelnik.

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Na području naselja Novi Vinodolski planirana je izgradnja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma u Novom Vinodolskom (u daljnjem tekstu: Luka nautičkog turizma). Investitor izgradnje je tvrtka Nautica Mare d.o.o., Zagreb, Planinska 13 kojoj je od strane Vlade Republike Hrvatske dodijeljena koncesija pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma Novi Vinodolski (N.N. 92/08, 126/10 i 149/11) na vrijeme od 25 godina. Od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dana 31. svibnja 2010. godine izdana je lokacijska dozvola, Klasa: Up/I-350-05/10-01/22, URBROJ: 531-06- 10-14 AMT. U postupku dobivanja građevne dozvole utvrđeno je da obuhvat izgradnje sekundarnog lukobrana i rekonstrukcije primarnog lukobrana izlazi izvan granica obuhvata Detaljnog plana uređenja MARINA Novi Vinodolski i to djelomično mali dio kopnenog dijela kod primarnog lukobrana te u morskom dijelu odnosno podmorju područje oko primarnog i sekundarnog lukobrana. Člankom 19. stavak 3. Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja MARINA propisano je da je na kartografskom prikazu br. 3 dana orijentacijska crta nasipavanja u podmorju i da će se stvarna zona nasipavanja odrediti glavnim projektom lukobrana i obale. Sukladno odredbi članka 19. stavak 3. Odluke smatralo se je da je ova odredba dovoljna za izdavanje građevnih dozvola, a za što je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo pozitivno mišljenje. Temeljem pozitivnog mišljenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma Novi Vinodolski (N.N. 142/11), te je istom proširila područje obuhvata koncesije u skladu sa projektnom dokumentacijom. Za područje obuhvata primarnog lukobrana nije prihvaćena mogućnost proširenja obuhvata luke otvorene za javni promet Novi Vinodolski u skladu sa projektnom dokumentacijom već je potrebno pristupiti donošenju Izmjena i dopuna Plana i istim proširiti obuhvat zahvata kod primarnog lukobrana.

Temeljem iznijetog predmet Izmjena i dopuna Plana je samo proširenje obuhvata Detaljnog plana uređenja MARINA sa malim proširenjem obuhvata na kopnenom dijelu, te sa proširenjem obuhvata u moru kod primarnog odnosno usklađivanje ovih obuhvata u skladu sa izrađenom projektnom dokumentacijom koju je izradila tvrtka STRABAG HIDROINŽENJERING d.o.o. iz Splita.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je proširenje obuhvata Plana sukladno odredbi članka 2. stavak 2. ove Odluke.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti u zaštićenom obalnom području mora, te je na Plan dobivena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora (Klasa :350-02/06-04/37, URBROJ: 531-06-06-2 od 13. travnja 2006.godine) sa prethodnim pozitivnim mišljenjem Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci (Klasa: 350-01/06-01/2, URBROJ: 217071-10-01/4-06-02 od 9. veljače 2006. godine).

U razdoblju primjene Plana uočeni su nedostaci koji se odnose na područje obuhvata Plana te je potrebno izvršiti proširenje obuhvata Plana.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana su:

- zaštiti akvatorij luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novom Vinodolskom sa neophodnim proširenjem građevine primarnog lukobrana.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave poziva.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim prikazima na kojima je izrađen Detaljni plan uređenja MARINA.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14,

- Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, Frana Kurelca b.b.,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51 000 Rijeka,

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Novi Vinodolski, Obala kneza Branimira 3,

- Lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5,

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 8 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 30 dana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od razmatranja Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana od strane gradonačelnika,

- javni uvid o prijedlog Izmjena i dopuna Plana - u trajanju od najviše 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi-u roku od najviše 8 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana-u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana-u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- ishođenje suglasnosti župana Primorsko-goranske županije odnosno tijela koje župan ovlasti-u roku od najviše 30 dana,

- donošenje Izmjena i dopuna Plana-u roku od 15 dana računajući od dana dobivanja suglasnosti župana Primorsko-goranske županije odnosno tijela koje župan ovlasti.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Izmjene i dopune Plana financirat će investitor izgradnje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma, tvrtka NAUTICA MARE d.o.o., Zagreb, Planinska 13.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 8. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr