SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 7. Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.
OPĆINA LOVRAN

5.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pričišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2012. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. g. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 45/11) u poglavlju I. brišu se alineje 6. i 7. koje glase:

»- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda«.

U istom poglavlju brišu se točke 5. i 6., a točka 7. i podtočka 7.1. postaju točka 5. i podtočka 5.1.

II.

U poglavlju II., točka 8., koja postaje točka 6., mijenja se i glasi:

»6. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

-komunalni doprinos 2.000.000,00

- ostala sredstva Proračuna 3.172.800,00

2. Ostali izvori sredstava

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 150.000,00

 

Ukupno: 5.322.800,00«

III.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/78

Ur. broj: 215602-01-12-2

Lovran, 23. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr