SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 7. Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.
OPĆINA LOVRAN

3.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11 i 90/11), i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 23. veljače 2012. g., donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Lovran

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/10 , 20 /10-ispravak i 22/10), iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

»Članak 2a.

Komunalne djelatnosti od značaja za Općinu Lovran su:

- održavanje DTK - distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (u daljnjem tekstu DTK).

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja DTK podrazumijeva se održavanje polietilenskih cijevi (PHD) cijevi, nadzor nad izvođenjem radova polaganja telekomunikacijskih instalacija, izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova, izrada planova razvoja, priprema podataka za zaključenje ugovora o zakupu kapaciteta cijevi u vlasništvu Općine Lovran te izrada planova razvoja i geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1., iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. održavanje DTK-distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (u daljnjem tekstu DTK).«

U stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. održavanje čistoće javnih površina - parkirališta u Lovranu (parkiralište DVD, Stolar, ul. Žrtava fašizma, Brajdice, prodajni centar I i II i stubište do prodajnog centra, parkiralište iznad benzinske postaje, parkiralište uz groblje, Trg Slobode), Trg Sv. Jurja, stubišta u centru Lovrana između ul. Šet. m. Tita i ul. Žrtava fašizma, ulica Žrtava fašizma od kbr. 1 do raskrižja kod kbr. 9, prolazi i stubišta između obalnog puta i ul. Šet. m. Tita, magistralna cesta od okretišta Peharovo do Cesare, slivnici, pomorsko dobro (obalni put, nekomercijalne plaže, pristupni putevi i stubišta), nogostupi i parkirališta te autobusna stajališta i prilaz luci u Medveji, stepenice i cesta prema Kalima do vinarije, te strojno pranje nogostupa uz ul. Šet.m. Tita u centru Lovrana i prilaznih stepenica iz ul. Žrtava fašizma, popločenih površina na lovranskom pristaništu, Trga Sv Jurja s prilaznim stepenicama i dio nogostupa, a po potrebi i ostalih javnih površina,«

U točki 2. iza riječi: »javnih površina -«, dodaju se riječi: »uređene zelene površine na parkiralištima u Lovranu (parkiralište Stolar, opskrbni centar 120 m2, DVD , 43. Istarske divizije, Brajdice, Žrtava fašizma - autobusna stanica i uz raskrižje),«, a iza riječi: »sanitarni čvor,« dodaju se riječi: »te uklanjanje snijega (strojno, ručno, posipavanje) s pješačkih površina uz ul. Šet. m. Tita u Lovranu od Klinike za ortopediju do lovranske luke i pristupnih stepenica u centru, Trga Slobode, Trga Sv. Jurja, i ostalih pješačkih površina po potrebi,«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-12-1

Lovran, 23. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=770&mjesto=51415&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr