SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
GRAD VRBOVSKO

7.

Na temelju 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 387. i 454. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/ 99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 - ispr. i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 16. veljače 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Prijedloga izjave o izmjenama i dopunama
Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Komunalac d.o.o. Vrbovsko

I. Prihvaća se Prijedlog izjave o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Vrbovsko temeljem koje će se proširiti djelatnost Komunalca d.o.o. sljedećim djelatnostima:

- Turističke usluge u nautičkom turizmu,

- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,

- Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.,

- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,

- Kupnja i prodaja robe,

- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,

- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,

- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,

- Pružanje usluga smještaja,

- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),

- Stručni poslovi prostornog uređenja,

- Poslovanje nekretninama,

- Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu,

- Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu,

- Zastupanje inozemnih tvrtki,

- Promidžba (reklama i propaganda),

- Istraživanje tržišta i javnog mijenja,

- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,

- Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,

- Čišćenje svih vrsta objekata,

- Djelatnost pakiranja,

- Organiziranje kulturnih, športskih, zabavnih i drugih sličnih manifestacija,

- Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,

- Poticanje primijenjenih znanstvenih istraživanja te industrijske primjene i tržišne eksploatacije rezultata istraživanja i novih tehnologija i prijenos znanja iz javnog istraživačkog sektora proizvodnji,

- Uspostavljanje suradnje znanosti i gospodarstva radi uključivanja znanstvenika istraživača u gospodarski razvitak,

- Osiguravanje infrastrukturne, savjetodavne, marketinške i druge potpore inovativnim i tehnološkim projektima i njihovim nositeljima (inovatorima) s ciljem tehnološke operacionalizacije projekata, njihove stručne valorizacije, pravne zaštite,

- Stručna pomoć tijelima lokalne samouprave u oblikovanju i ostvarivanju koncepta tehnološkog razvoja i inovativnog poduzetništva,

- Poticanje i potpora osnivanju mreže poduzetničkih inkubatora i malih poslovnih zona (tehnoloških parkova),

- Razvijanje i održavanje mreže tehnoloških i drugih konzultanata od značenja za razvitak gospodarstva,

- Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva pluta, osim namještaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala,

- Proizvodnja namještaja,

- Pomoć i njega u kući,

- Skrb izvan vlastite obitelji za najviše do 20 korisnika,

- Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije (energije sunca, vjetra, vode i biomase te geotermalne energije),

- Proizvodnja električne energije,

- Prijenos električne energije,

- Distribucija električne energije,

- Opskrba električnom energijom,

- Organiziranje tržišta električnom energijom,

- Trgovina električnom energijom,

- Proizvodnja toplinske energije,

- Distribucija toplinske energije,

- Opskrba toplinskom energijom.

II. Članak 5. o visini temeljnog kapitala mijenja se i glasi:

»Temeljni kapital društva iznosi 17.197.000,00 /sedamnaestmilijunastodevedesetsedamtisuća/ kuna, i uplaćen je u novcu u iznosu 14.838.669,00 /četrnaestmilijunaosamstotridesetosamtisućašestošezdesetdevet/ kuna te je unesen u stvarima u iznosu od 2.358.331,00 /dvamilijunatristopedesetiosamtisućatristotridesetijedna/ kn.

Temeljni kapital sastoji se od tri udjela i to jedan u visini od 10.865.000,00 /desetmilijunaosamstošezdesetipettisuća/ kn ili 63,17 /šezdesettrizarezsedamnaest/ % temeljnog kapitala, jedan poslovni udjel u iznosu od 3.952.000,00 kn (trimilijunadevetstopedesetdvijetisuće kuna) kn ili 22,99 /dvadesetdvazarezdevedesetdevet/ % temeljnog kapitala te jedan poslovni udjel u iznosu od 2.380.000,00 /dvamilijunatristoosamdesettisuća/ kn ili 13,84 /trinaestzarezosamdesetčetiri/ % temeljnog kapitala društva.

Imatelj svih udjela je Grad Vrbovsko.«

III. Osnivački akt - izjava u ostalom dijelu ostaje na snazi neizmijenjena.

IV. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovskog Željko Mirković, dipl. polit. da kod javnog bilježnika u ime Gradskog vijeća Grada Vrbovskog kao Skupštine društva, potpiše Izjavu o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Vrbovsko.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-02/12-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 16. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr