SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
GRAD BAKAR

5.

Na temelju članka 31. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11) i članka 53 Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09) gradonačelnik Grada Bakra je dana 1. veljače 2012. godine donio

RJEŠENJE O IMENOVANJU
PRIVREMENOG SKRBNIKA

1. Grad Bakar, Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju, Primorje 39, Bakar, imenuje se privremenim skrbnikom građevine na k.č. 286 k.o. Bakar - »Turska kuća« koja posjeduje status kulturnog dobra, odnosno nalazi se unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Bakra upisane u Registar nepokretnih kulturnih dobara pod brojem 181 temeljem rješenja br. 137/1 od 11. ožujka 1968. god.

2. Suvlasnici kulturnog dobra iz točke 1. ovog rješenja su Juričić Anton Ivanov Bakar u 3/6 dijela, Pliškovac Tereza Bakar u 2/6 dijela te Grad Bakar u 2/6 dijela.

3. Privremeni skrbnik iz točke 1. ovog rješenja dužan je za račun i na trošak suvlasnika kulturnog dobra poduzeti sve hitne mjere zaštite i očuvanja kulturnog dobra što ih odredi Konzervatorski odjel u Rijeci, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

4. Naknadu za rad privremenog skrbnika i troškove provoedenih mjera dužni su alikvotno svojim suvlasničkim dijelovima podmiriti suvlasnici kulturnog dobra, a iznos naknade će naknadno utvrditi posebnim rješenjem Gradonačelnik Grada Bakra.

5. Za osiguranje naplate troškova skrbništva i troškova provedenih mjera zaštite na kulturnom dobru iz točke 1. ovog rješenja, osniva se na građevini »Turska kuća« zakonsko založno pravo u korist Grada Bakra.

6. Ovo rješenje objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e n j e

Građevina na k.č. 286 k.o. Bakar - »Turska kuća« posjeduje status kulturnog dobra, odnosno nalazi se unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Bakra upisane u Registar nepokretnih kulturnih dobara pod brojem 181, a sve temeljem rješenja br. 137/1 od 11. ožujka 1968. god.

Konzervatorski odjel u Rijeci, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture je dopisom KLASA: 612-08/10-23/2400, URBROJ: 532-04-14/19-12-3 zaprimljenim u Gradu Bakru 23. 1. 2012. god. predložio Gradu Bakru imenovanje privremenog skrbnika navedenoj građevini budući da se ista nalazi u lošem građevinskom stanju sa vidljivim oštećenjima kao što su vertikalne i horizontalne pukotine te veća opadanja žbuke na pročelju što u konačnici prijeti samom očuvanju drvne konstrukcije građevine.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja sukladno članku 78. stavak 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11) može se podnijeti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sve stranke putem Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar.

Klasa: 022-01/12-01/04

Ur.broj: 2170-02-03-12-3

Bakar, 1. veljače 2012.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr