SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

7.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149/11), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/11 i 66/11) a u vezi s člankom 5. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149/11), članka 28. točke 22, a u vezi s člankom 65. stavak 6. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom
tromjesečju 2012. godine

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2012. godine, u okviru sredstava utvrđenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2012. godine u Primorsko-goranskoj županiji, u iznosu od 5.685.001 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decen

tralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2012. godine, utvrđeni su:

- za investicijsko i tekuće održavanje

zdravstvenih ustanova u iznosu od 2.451.821 kn

- za otplatu kredita u iznosu od 868.370 kn

- za investicijsko ulaganje u zdravstvene

ustanove u iznosu od 2.364.810 kn

III.

Sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova iz točke II. podstavka 1. ove Odluke raspoređuju se za potrebe održavanja: prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme.

Sredstva iz stavka 1. ove točke, raspoređuju se zdravstvenim ustanovama, prema kriterijima:

. njihova učešća u ukupnoj strukturi nefinancijske imovine ustanova;

. postotku korištenja nefinancijske imovine u osnovnom zdravstvenom osiguranju (ugovoru s HZZO).

. zahtjevima zdravstvenih ustanova za održavanjem iz decentraliziranih sredstava;

Primjenom kriterija iz stavka 1. ove točke, sredstva namijenjena investicijskom i tekućem održavanju u prvom tromjesečju 2012. godine, raspoređuju se za:

- prostor (zgrade) 54,13%;

- prijevozna sredstva 16,11%;

- medicinsku i laboratorijsku opremu 7,50%;

- ostalu opremu 5,95%

- računalnu opremu 16,31%.

Sredstva će se rasporediti zdravstvenim ustanovama sukladno učešću svake pojedine zdravstvene ustanove u ukupnoj vrijednosti pojedine grupe nefinancijske imovine, koju koristi za obavljanje djelatnosti u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Zdravstvena ustanova može sredstva prelijevati između grupa.

Sredstva iz točke II. podstavka 2. ove Odluke može koristiti Dom zdravlja Primorsko-goranske županije za otplatu kredita po ugovoru o dugoročnom kreditu za financiranje podmirenja dospjelih obveza.

IV.

Sredstva za investicijsko ulaganje u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opremu i računalnu opremu (informatizaciju) iz točke II. podstavka 3. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama prema iskazanim potrebama, s time da će ukupna sredstva biti raspoređena temeljem slijedećih kriterija:

- 5,85% za financiranje projekata kojima se znatnije povećava kapacitet ustanove i kvaliteta usluge u osnovnom zdravstvenom osiguranju,te za realizaciju usvojenih projekata za koje je izrađena projektna dokumentacija i pribavljena dokumentacija za gradnju;

- 72,98% za djelomičnu zamjenu opreme starije od 10 godina i nabavku suvremenije medicinske i druge opreme;

- 12,76% za nabavku ostale opreme;

- 8,41% za daljnju informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Korektivni kriteriji:

- funkcionalno stanje nefinancijske imovine, visina dosadašnjih ulaganja i dostignuti stupanj opremljenosti ustanova, kao i mogućnost sufinanciranja investicijskog ulaganja ustanove iz drugih izvora (vlastita sredstva ustanove, Proračun Županije i dr.).

Kao mjerilo za utvrđivanje prava iz ove točke Odluke utvrđuje se opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

V.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III. i IV. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke raspoređuju se za slijedeće namjene:

1. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme

2. otplatu kredita sklopljenog u svrhu pokrića dospjelih a nepodmirenih obveza Doma zdravlja Primorsko-goranske županije,

3. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opreme i računalnu opremu.

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2012. godine.

Ovlašćuje se Obnašatelj dužnosti Župana Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja.

Ovlašćuje se Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije, da na temelju akta iz stavka 1. ove točke donese Odluku o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u prvom tromjesečju 2012. godine.

VIII.

Sredstva za utvrđene namjene iz točke V. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu investicijskog ulaganja u prostor(zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opremu i računalnu opremu i investicijskog i tekućeg održavanja prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme, za pružanje zdravstvenih usluga izvan osnovnog standarda.

IX.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke V. ove Odluke moći koristiti nakon što provedu postupke nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i dostave svu potrebnu dokumentaciju kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-12

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=767&mjesto=00001&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr