SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 29. Petak, 10. rujna 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
32

31.

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/ 02), Odredaba Prostornog plana Općine Crikvenica (»Službene novine« broj 30/88, 05/89 i 34/90), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 6/02, 11/02 i 20/03) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja ULAZ U MARINU (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela sukladno Pravilniku o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04 i 45/ 04), a kako slijedi:

A. PRILOZI:

1. IZVODI IZ DPU »ULAZ U MARINU«

1a/ - Detaljna namjena površina

1b/ - Prometna mreža - situacija

1c/ - Elektroopskrbna mreža

1d/ - Telekomunikacijska mreža

1e/ - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

1f/ - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

1g/ - Uvjeti gradnje

2. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

3. UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- vodoopskrbna mreža

- mreža odvodnje otpadnih voda

- elektroenergetska mreža

- prometna mreža

- telekomunikacijska mreža

4. MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO i IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE, Ispostava Crikvenica

B. TEKSTUALNI DIO:

I. Obrazloženje PLANA

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Promet

2.3.2. Telekomunikacije

2.3.3. Energetika

2.3.4. Vodoopskrba

2.3.5. Odvodnja

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevine

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevine

2.6. Uređenje građevne čestice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

4. Mjere provedbe plana

5. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

C. GRAFIČKI DIO:

list:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINAM 1:1000

2.PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREŽAM 1:1000

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINAM 1:1000

4. UVJETI GRADNJEM 1:1000

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke donosi se za prostor postojeće katastarske čestice 3685/2, k.o. Novi.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Odredbama za provođenje određuju se kriteriji i način realizacije Plana, te opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja prostora, a za detaljnije tumačenje odredbi koristi se cjelokupni tekstualni i kartografski dio Plana.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Unutar područja obuhvata plana predviđa se: nadogradnja potkrovlja na građevini »pansion-hotel«, dogradnja sutrenskog dijela stambene građevine i nadogradnja-povišenje potkrovlja postojeće stambene građevine, te dogradnja suterenskog prostora uz objekt T1.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 6.

Čestica u obuhvatu ovog plana definirana je prethodnim važećim planom DPU »ULAZ U MARINU« označena je oznakom »b« i ima površinu od 2500 m2, što predstavlja k.č. 3685/2, k.o. Novi.

Parcelacija za ovu česticu (oznake »b«) provedena je prethodnim važećim planom.

Članak 7.

Koeficjent izgrađenosti (kig) - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice i iskorištenosti (kis) - odnos ukupne (brutto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice iznose:

postojeća oznaka čestice

površina
čestice

površina gradivog dijela čestice

koef. izgrađenosti (Kig)

ukupna brutto
izgrađena površina

koef. iskorištenosti (Kis)

b

2.500 m2

1.000 m2

0,4

3.000 m2

1,2

ukupno u
obuhvatu plana:

2.500m2

1.000 m2

0,4

3.000m2

1,2

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 8.

Unutar područja obuhvata plana planiraju se dogradnje i nadogradnje stambene građevine (S) i građevine »pansion - hotel« (T1), te se pri tome ukida površina za gradnju poslovne građevine (K1).

Članak 9.

Najveća dopuštena izgrađenost i koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice) kig ostaje ista kako je definirana važećim planom (kig=0,40).

Dogradnja suterenskog prostora uz građevinu »pansion - hotel« (T1) ne uračunava se u maksimalnu izgrađenost i iskorištenost građevne čestice.

Članak 10.

Građevina ugostiteljsko - turističke namjene tipa »pansion - hotel« (T1) u postojećem važećem DPU »ULAZ U MARINU« određen je najvećom dopuštenom visinom S+P+2, s najvećom visinom vijenca 11,0 m, mjereno od kote konačno zaravnjenog terena. Ovim planom najveća dopuštena visina građevine »pansion - hotel« (T1) određuje se visinom S+P+2+Pk i najvećom visinom vijenca 10,60 m mjereno od kote uređenog poda prizemlja i 13,10 m mjereno od kote uređenog poda suterena, a najveća dopuštena visina dogradnje suterenskog prostora uz građevinu »pansion - hotel« (T1) jednaka je visini suterenske etaže u građevini.

Članak 11.

Postojeća stambena građevina (S) u postojećem važećem DPU »ULAZ U MARINU« zadržava se (visina vijenca iznosi 8,4 0m). Ovim planom planira se nadogradnja potkrovlja na postojećoj građevini i dogradnja suterena. Najveća dopuštena visina određuje se visinom S+P+1+Pk i najvećom visinom vijenca 9,20 m mjereno od kote konačno uređenog terena oko građevine u nivou prizemlja, a najveća dopuštena visina dogradnje suterenskog prostora uz stambenu građevinu (S) jednaka je visini postojeće suterenske etaže u građevini.

2.3. Namjena građevine

Članak 12.

Čestica u obuhvatu ove Izmjene i dopune, nalazila se prema važećem Detaljnom planu uređenja »ULAZ U MARINU« u zoni označenoj kao »ugostiteljsko-turistička namjena«.

Ovom Izmjenom i dopunom čestica zadržava ugostiteljsko-turističku namjenu.

Građevine na građevnoj čestici namijenjene su organizaciji »pansiona-hotela« maksimalnog kapaciteta 50 kreveta (25 smještajnih jedinica) i restorana, a postojeća građevina zadržava stambenu funkciju.

Namjena površina u obuhvatu plana definirana je u kartografskom prikazu br. 3 »Detaljna namjena površina«.

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 13.

Cjelokupni tlocrt građevine mora biti smješten unutar granice gradivog dijela čestice određene u kartografskom prikazu br. 6, »Uvjeti gradnje«. Izvan gradivog dijela čestice dozvoljeno je graditi ulazne nadstrešnice, balkone, postavljati konstrukcije za tende, pergole i reklamne panoe, uz uvjet da ne ugrožavaju pješački i kolni promet.

Članak 14.

Građevni pravac i regulacijski pravac, kao i udaljenosti od ostalih granica građevnih čestica, određeni su za građevne čestice planiranih građevina i rekonstrukcija u kartografskom prikazu br. 6, »Uvjeti gradnje«. Na obveznom građevnom pravcu gradi se najmanje 1/2 dužine pročelja građevine, uz mogućnost odstupanja - povećanja udaljenosti od regulacijskog pravca za najviše 1,5 m.

2.5. Oblikovanje građevine

Članak 15.

Unutar obuhvata plana nema zaštićenih prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina.

Arhitektonsko oblikovanje građevina u obuhvatu plana usklađuje se funkcionalnim, tehnološkim i tipološkim karakteristikama pojedine namjene, kao i postojećim ambijentom, okolnim građevinama i naseljem kao cjelini. Voditi računa o izloženosti, vizurama i blizini gradske jezgre.

Planirane rekonstrukcije trebaju se uskladiti s oblikovnim karakteristikama postojećih građevina.

2.6. Uređenje građevne čestice

Članak 16.

Neizgrađeni dijelovi građevnih čestica namjenjuju se uređenju internih kolnih i pješačkih površina i pristupa, uređenih zelenih površina i ugostiteljskih terasa.

Najmanje 200ovršine građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina, uz maksimalno očuvanje postojeće vrijednije vegetacije.

Građevna čestica zadržava postojeće ogradne zidove ili se u dijelovima uređuje novi ogradni zid, visinom i materijalom usklađen s postojećim.

Potporne i obložne zidove, terase i stepeništa izvesti na način da se prilagode planiranom oblikovanju slobodnih površina i građevina. Visinske razlike veće od 2 m rješavati terasasto sa zelenim međuprostorima.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

Članak 17.

Prostor i postojeći sadržaji u obuhvatu plana danas su vezani na državnu cestu D8 (Jadranska magistrala).

Poput susjednih građevina i građevnih čestica, čestica u obuhvatu plana priključena je na postojeću asfaltiranu prometnicu. Čestica je u padu od jugoistoka prema sjeverozapadu, omeđena sa tri strane ulicama (postojeća Jadranska magistrala i dvije novoplanirane ulice).

Postojeći kolni i pješački pristup je sa sjeverne strane, a novoplanirani je sa južne strane. Ovim planom ne zadire se u javne prometne površine, odnosno zadržava se postojeći profil pristupnih prometnica. Također se zadržava planirana pješačka površina - pločnik uz postojeću prometnicu u širini 1,5 m. Promet u mirovanju - zadržava se rješenje u DPU »ULAZ U MARINU«.

Prije donošenja Građevne dozvole za predmetne radove, investitor je u obavezi Glavni - izvedbeni projekt sa obrađenim detaljima, dostaviti na ovjeru u Hrvatske ceste d.o.o., a prije početka radova zatražiti odobrenje za izvođenje radova u cestovnom zemljištu.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 18.

Digitalna telefonska centrala Novi Vinodolski ima ukupni instalirani kapacitet 2304 glavnih TK priključaka. U nogostupu Jadranske magistrale (državne ceste D8) kao i u pravcu hotela »Klek« ugrađena je TK kanalizacija odgovarajućeg kapaciteta koja predstavlja osnovu za izgradnju novoplanirane TK kanalizacije.

U novoplanirane građevine investitor mora ugraditi potpunu TK instalaciju primjerenu namjeni objekta.

Ovim Planom zadržava se predloženo rješenje prikazano prethodnim DPU »ULAZ U MARINU«.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

Članak 19.

Važećim DPU »ULAZ U MARINU« procijenjeno je vršno opterećenje za parcelu »b« u iznosu od 177 kW.

Ovim izmjenama i dopunama zadržava se planirani način napajanja.

Planiranom dogradnjom i nadogradnjom ovim planom procjenjuje se da predviđeno vršno opterećenje za parcelu »b« zadovoljava.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

Članak 20.

Ovim Planom zadržavaju se svi planirani opskrbni cjevovodi, njihovi odvojci te priključci planirani važećim DPU »ULAZ U MARINU«.

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

Članak 21.

Prethodnim važećim Detaljnim planom uređenja »ULAZ U MARINU« riješena je odvodnja otpadnih voda. Ovim planom zadržavaju se sva rješenja iz prethodnog važećeg plana.

4. Mjere provedbe plana

Članak 22.

Sukladno članku 34. Zakona o prostornom uređenju provođenje ovog plana provodi se temeljem Izvoda iz plana.

Članak 23.

Izradu projektne dokumentacije planiranih zahvata u prostoru nužno je realizirati uz suglasnost i u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima, a poglavito sa sljedećima:

HT - TK centar Rijeka

HEP - DP »Elektroprimorje« Rijeka

GKTD »Ivanj« Novi Vinodolski

KTD »Vodovod Žrnovnica« Novi Vinodolski

HRVATSKE CESTE d.o.o., Podružnica za održavanje cesta, Ispostava Rijeka

Članak 24.

Uređenje građevinskog zemljišta; priprema zemljišta za izgradnju, izvođenje prometnica, komunalne infrastrukture i telekomunikacija, mora se međusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije, a u cilju racionalizacije troškova gradnje.

Planom se omogućuje etapnost realizacije po pojedinim građevnim česticama, s time da etapa čini prostornu i funkcionalnu cjelinu i uključuje pripadajuće javne prometne i zelene površine i komunalnu infrastrukturu.

5. Mjere spriječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 25.

U suglasju s Pravilnikom o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/

90), najviše dopuštene razine buke za dan iznose 55 dBA, a za noć 45 dBA.

U cijelom prostoru obuhvata plana ne dopušta se organizacija namjena i sadržaja koji mogu biti izvor zagađenja zraka, tla ili voda i buke veće od propisanih vrijednosti.

Korisnik svake građevne čestice obvezan je osigurati zaštitu od požara prema važećim propisima.

Za sve sadržaje u obuhvatu plana mora biti organizirano odlaganje unutar građevne čestice i odvoženje komunalnog otpada.

Sve građevine moraju biti priključene na kolektore komunalne kanalizacije.

Oborinske otpadne vode s parkirališta i ostalih prometnih površina potrebno je prije upuštanja u kolektor oborinske kanalizacije pročistiti na separatoru masti i ulja.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja ULAZ U MARINU, ovjerene su pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 27.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja ULAZ U MARINU, čuvaju se u pismohrani Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski i u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-05/04-01/24

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 4. kolovoza 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=99&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr