SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 29. Petak, 10. rujna 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o osnivanju proračunskog Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva, koja je tiskana u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 22 od 2

84.

Na temelju članka 111. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 105/01 i 172/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je na 86. sjednici od 2. rujna 2004. godine donijelo

ODLUKU
o najvišim iznosima naknade za neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica te skupljanje i uklanjanje lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda namijenjenih
utilizaciji i neškodljivom uklanjanju

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade na ime troškova za:

1. neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica

2. skupljanje i uklanjanje lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda namijenjenih utilizaciji i neškodljivom uklanjanju, osim iz objekta iz čl. 18. i 19. Zakona o veterinarstvu.

Sredstva ostvarena od naknada iz stavka 1. ovog članka prihod su pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju navedene poslove.

Članak 2.

Visine naknada za poslove iz članka 1. st. 1. ove Odluke prema vrstama poslova su slijedeće:

1. neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica:

a) hvatanje, izolacija i veterinarski pregled po intervenciji:

- mačka 150,00 kn

- pas 200,00 kn

Troškovi prijevoza utvrđuju se u iznosu najviše do 3,00 kn po prijeđenom kilometru.

b) zbrinjavanje (držanje) po danu

- mačka 25,00 kn

- pas 35,00 kn

eutanazija s anestezijom, rashladni kontejner i odvoz

c) po intervenciji:

- mačka 100,00 kn

- pas 180,00 kn

d) aplikacija lijekova, po potrebi, prema stvarnom trošku

e) sterilizacija po intervenciji

- mačke 230,00 kn

2. skupljanje i uklanjanje lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda namijenjenih utilizaciji i neškodljivom uklanjanju, osim iz objekta iz članka 18. i19. Zakona o veterinarstvu:

a) psi i mačke - pronalaženje životinje, utovar i dezinfekcija površina te držanje u rashladnim kontejnerima i neškodljivo uklanjanje

- po intervenciji 63,00 kn

Troškovi prijevoza utvrđuju se u iznosu najviše do 3,00 kn po prijeđenom kilometru.

b) lešine velikih životinja i divljih životinja (konj, govedo, medvjed, srna, lisica i dr.) prema stvarno utrošenim radnim satima i troškovima prijevoza:

- radni sat:

doktora vet. medicine 152,65 kn

higijeničara 76,32 kn

vozača 61,06 kn

pomoćnog radnika 45,80 kn

Troškovi prijevoza utvrđuju se u iznosu najviše do 3,50 kn po prijeđenom kilometru.

c) konfiskati i životinjski proizvodi namijenjeni utilizaciji i neškodljivom uklanjanju - prema Pravilniku o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog porijekla (»Narodne novine« broj 152/02)

Naknada za rad osoblja na poslovima iz stavka 1. subotom, nedjeljom i praznikom uvećava se za 30%.

Porez na dodanu vrijednost nije uključen u visine naknade iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Troškove poslova navedenih u članku 1. ove Odluke za nepoznate posjednike životinje snose jedinice lokalne samouprave na čijem području se intervencija obavi.

Jedinice lokalne samouprave su dužne za poslove iz članka 1. ove Odluke u svom proračunu osigurati namjenska sredstva.

Članak 4.

Naknade iz članka 2. ove Odluke određene su u najvišem iznosu, a jedinice lokalne samouprave mogu ugovoriti niže iznose naknada.

Članak 5.

Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke vrše službe određene Zakonom o veterinarstvu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/23

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-5

Rijeka, 2. rujna 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=99&mjesto=00001&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr