SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 29. Petak, 10. rujna 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o osnivanju proračunskog Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva, koja je tiskana u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 22 od 2

83.

Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske i članka 27. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02), Vijeće talijanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije - Rijeka, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2004. donijelo je sljedeći

STATUT
vijeća talijanske nacionalne manjine
Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Vijeće talijanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće) je samoupravna ustanova Talijanske zajednice na području Primorsko-goranske županije za sudjelovanje u javnom životu i vođenje lokalnih poslova unutar jedinica lokalne samouprave.

2) Pravni temelji vijeća su:

. članci 3., 14., 15. i 16. Ustava Republike Hrvatske u kojima se proglašavaju načela slobode, jednakosti i nacionalne ravnopravnosti kao osnovne vrijednosti ustavnog uređenja Republike Hrvatske, a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske bez obzira na njihovo nacionalno, vjersko ili drugo porijeklo, da u Republici Hrvatskoj uživaju prava jednakosti pripadnici svih naroda i manjina i da se jamči pravo na slobodno udruživanje radi postizanja ili zaštite političkih, nacionalnih, kulturnih, socijalnih, gospodarskih i drugih prava i ciljeva.

. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), koji između ostalog priznaje pravo na slobodno izražavanje, pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarenja svojih nacionalnih interesa i drugih interesa u skladu sa Ustavom i ustavnim zakonom i poštivanje ravnopravnosti u sudjelovanju u javnim poslovima, te u provođenju političkih, gospodarskih, kulturnih i drugih prava;

. međunarodni akti o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih zajednica ili manjina koji se odnose na osnovna prava i slobodu čovjeka i građanina, te prava etničkih i nacionalnih zajednica koje su na temelju članka 134. Ustava, dijelovi pravnog poretka Republike Hrvatske i posebno Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Italije o pravima manjina (Narodne Novine, Međunarodni sporazumi br. 15/7, 1997)

3) Vijeće djeluje na osnovi načela da su prava nacionalne talijanske manjine u Republici Hrvatskoj neotuđiva ljudska i građanska prava,

. u skladu s pravnim ustavnim sustavom Republike Hrvatske i s važnim međunarodnim dokumentima koji vode računa o višestoljetnim tradicijama Talijana iz Rijeke, Matulja, Opatije, Lovrana, Mošćeničke Drage, Cresa, Malog Lošinja i Krka i ostalih mjesta u kojima postoji talijanska nazočnost, a naročito o njihovoj autohtonosti na tim područjima, počevši od prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na slobodno iskazivanje nacionalnih prava i

. s punim priznavanjem nezavisnosti, jedinstva, teritorijalnog integriteta i ustavnog pravnog poretka Republike Hrvatske.

Članak 2.

Potpuni naziv Vijeća je:

Vijeće talijanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

1) Sjedište Vijeća je u Rijeci, Uljarska 1.

2) Vijeće djeluje na području Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

1) Vijeće je neprofitna pravna osoba.

2) Vijeće stječe status pravne osobe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina pri središnjem uredu državne uprave.

Članak 5.

U cilju poboljšanja i usklađivanja općih interesa, vijeće može osnovati koordinaciju sa drugim vijećima osnovanim na području Primorsko-goranske županije, kao i koordinaciju sa Vijećem talijanske nacionalne manjine Istarske županije.

Članak 6.

1) Vijeće ima svoj vlastiti pečat.

2) Pečat je okruglog oblika promjera 35 mm, s nazivom vijeća i imenom Primorsko-goranske županije sa, u sredini, dvojezičnim imenom grada u kojem ima sjedište.

Članak 7.

1) Djelovanje vijeća je javno.

Članak 8.

1) Vijeće upotrebljava simbole i slavi blagdane talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

II. CILJEVI I NADLEŽNOSTI VIJEĆA

Članak 9.

1) Ciljevi vijeća su:

a) afirmacija i ostvarivanje prava i interesa, pojedinačnih i kolektivnih, na nacionalnom, kulturnom, obrazovnom, socijalnom i gospodarskom planu, pripadnika nacionalne talijanske manjine nastanjene na području Primorsko-goranske županije.

b) očuvanje i unapređenje nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika talijanske nacionalne manjine nastanjenih na području Primorsko-goranske županije;

c) stvaranje uvjeta potrebnih za funkcioniranje organizacija ili ustanova - postojećih ili onih u osnivanju - od interesa za talijansku nacionalnu manjinu na području pod nadležnošću vijeća;

d) razvijanje suradnje unutar Talijanske nacionalne zajednice, između Talijanske nacionalne zajednice i ostalih nacionalnih manjina prisutnih na području Primorsko-goranske županije, kao i između ustanova i udruga talijanske manjine te ustanova i udruga koje djeluju u Republici Hrvatskoj;

e) razvijanje suradnje s talijanskim ustanovama i udrugama koje djeluju u matičnoj zemlji i u svijetu.

f) razvijanje suradnje sa zakonodavnim tijelima i tijelima vlasti kao i sa strankama, organizacijama, udruženjima i poduzećima uz poštivanje potpune međusobne autonomije, što se tiče životnih pitanja Talijana Primorsko-goranske županije.

Članak 10.

1) U ostvarivanju svojih ciljeva vijeće surađuje sa državnim upravnim organima i organima lokalne samouprave, sa vladinim i nevladinim organizacijama, sa međunarodnim organizacijama i ustanovama.

2) Vijeće treba biti interpelirano za sva pitanja koja se tiču položaja talijanske nacionalne manjine, koja potiču tijela lokalne samouprave.

Članak 11.

1) Vijeće:

. predlaže jedinicama lokalne samouprave mjere za promicanje položaja i uloge nacionalne manjine, uključivši pravo na predlaganje objavljivanja općih akata koji se odnose na pitanja od interesa za talijansku nacionalnu manjinu;

. ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i u tijelima lokalne samouprave;

. zahtijeva da bude informirano o svim pitanjima koja su uvrštena u dnevni red povjerenstva i radnih skupina predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno o pitanjima koja se tiču položaja i uloge talijanske nacionalne manjine;

. izražava mišljenja i daje prijedloge o televizijskim i radijskim programima lokalne i regionalne mreže koji su rezervirani za talijanske nacionalne manjine ili se odnose na pitanja koja se tiču nacionalne manjine;

. proučava i izjašnjava se o zakonima i drugim propisima (uključivši nacrte zakona i drugih propisa koji su još u proceduri prihvaćanja) kojima se reguliraju nacionalna prava, pojedinačne slobode i građanska prava (izborni sustav; struktura, nadležnosti i radne procedure državnih tijela; područje samouprave i lokalne uprave i druga pitanja od interesa za talijansku nacionalnu manjinu), kao i ostvarivanje prava i sloboda, građanskih, pojedinačnih, gospodarskih, socijalnih, kulturnih ili druge vrsti za Talijane Republike Hrvatske ili onih koja se tiču njihove potpune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj - pridržavajući sebi pravo da dostave zakonodavnim, izvršnim i sudskim organima Republike Hrvatske, svoja mišljenja, prijedloge, izlaganja i inicijative u vezi s time;

. prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti, čuvanja i promicanja nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika talijanske nacionalne manjine, i daje tijelima lokalne samouprave na području njihove nadležnosti ili nadređenim državnim tijelima i ustanovama, mišljenja i sugestije s tim u svezi;

. ukoliko smatra da je neki normativni akt ili samo jedna jedina odredba istog izglasanog od jedinice lokalne samouprave protivan Ustavu, Ustavnom zakonu ili specifičnim zakonima kojima se reguliraju prava i slobode nacionalnih manjina, vijeće je dužno obavijestiti nadležno Ministarstvo javne uprave i dati na znanje izvršnom odboru dotične jedinice lokalne samouprave, kao i vijeće nacionalnih manjina Republike Hrvatske;

. daje prijedloge, preporuke i mišljenja glede ostvarivanja prava na ravnopravnu zastupljenost talijanske manjine u državnim tijelima lokalne samouprave i javne uprave u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama, Statutom Primorsko-goranske županije, te međunarodnim sporazumima koje je potpisala Republika Hrvatska, a koji se odnose na vlastito pravo etničkih i nacionalnih zajednica i manjina na ravnopravnu zastupljenost, odnosno na odgovarajuće učešće u javnoj upravi uključujući djelatnosti koje se odnose na očuvanje i promicanje statusa etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina;

. surađuje sa organizacijama i udrugama međunarodnog karaktera koje unutar svog uobičajenog djelovanja poduzimaju kontakte sa predstavnicima, organizacijama i ustanovama etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina;

. organizira sastanke

. surađuje sa međunarodnim ustanovama i organizacijama koje održavaju veze sa predstavnicima nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i ustanovama.

. slijedi stalno djelovanje predškolskih i školskih ustanova na talijanskom jeziku i surađuje u rješavanju pojedinih problema.

. djeluje u smislu članka 32, stavak 2. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama u slučaju neustavnosti općeg akta koji regulira pitanja vezana za nacionalne manjine.

2) Vijeće je nadležno za sva pitanja i zadatke iz točke 1) ovog članka koja se tiču tijela samouprave Primorsko-goranske županije i njegovih tijela, te za zajednice i gradove u kojima nisu osnovana vijeća talijanske manjine ili ne postoje predstavnici talijanske manjine.

III. IZBORI, PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 12.

1) Članovi vijeća (u daljnjem tekstu: vijećnici) biraju se izravno, tajnim glasanjem pripadnika talijanske nacionalne manjine nastanjenim na području Primorsko-goranske županije.

2) Mandat vijećnika traje 4 (četiri) godine.

3) Kandidata za vijećnike mogu biti predložiti udruge talijanskih manjina ili od najmanje 30 (trideset) pripadnika talijanske nacionalne manjine nastanjenih na području Primorsko-goranske županije.

4) Pri izboru vijećnika primjenjuju se odredbe zakona kojim se regulira izbor članova predstavničkih tijela lokalnih upravnih i samoupravnih jedinica.

Članak 13.

1) Vijećnik ima slijedeća prava i obaveze:

. da bira i bude izabran u tijela vijeća;

. da sudjeluje u radu sjednica vijeća i da, u danoj prilici, koristi pravo uzimanja riječi i pravo glasa;

. da sudjeluje u ostvarivanju djelatnosti vijeća i da doprinosi postizanju njegovih ciljeva;

. da prisustvuje sjednicama operativnih tijela vijeća koristeći pravo da uzme riječ, a u operativnim tijelima čiji je član, da koristi i pravo glasa;

. da bude obaviješten o radu i financijskom vođenju vijeća;

. da daje prijedloge, mišljenja i primjedbe o radu vijeća i njegovih operativnih tijela;

. da se pridržava odredaba ovog statuta i ostalih općih akata vijeća;

. da ne širi informacije povjerljivog karaktera do kojih je došao obavljajući dužnost vijećnika.

. Da štiti sliku vijeća u javnosti i da joj diže ugled..

2) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti predviđena propisima ovog statuta i drugim općim aktima vijeća;

Članak 14.

1) Mandat vijećnika prestaje u slijedećim slučajevima:

. ukoliko dade ostavku

. ukoliko je lišen prava na rad putem pravomoćne presude,

. ukoliko je osuđen na kaznu zatvora višu od 6 mjeseci, bez uvjetne, na temelju pravomoćne presude,

. u slučaju smrti.

2) U slučaju kada sazriju uvjeti za prestanak mandata, u skladu sa zakonom i ovim statutom, mandat vijećnika prestaje od dana kada vijeće o tome donese odluku.

3) U slučaju smrti vijećniku prestaje mandat od dana kada je smrt nastupila.

4) Vijećnici nastavljaju obavljati dužnost vijećnika i nakon isteka mandata, sve do osnivanja novog vijeća.

5) Danom osnivanja novog vijeća prestaje mandat članova prethodnog vijeća.

Članak 15.

1) U okviru cifre određene odlukom nadležnog Ministarstva za javnu upravu, vijećnici imaju pravo na odštetu, odnosno na naknadu za troškove koje su snosili tijekom vršenja svoje dužnosti vijećnika.

VI . ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA

Članak 16.

1) Vijeće ima u svom sastavu 25 vijećnika

2) Vijeće može raspravljati i donositi odluke ukoliko je na sjednici nazočna većina vijećnika i donosi zaključke većinom nazočnih glasova.

3) Većinom glasova svih vijećnika vijeća izglasava Statut, poslovnik, program rada, financijski plan, završni račun; donosi odluke u svezi za izborom i rješenjem dužnosti predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika vijeća, i u drugim slučajevima predviđenim zakonom, statutom i ovim pravilnikom.

4) U slučaju posebne hitnosti Vijeće može donositi odluke pismenim ili elektroničkom putem, osim u slučajevima predviđenim prethodnim stavkom 3 za koje je potrebna apsolutna većina izabranih vijećnika.

5) Vijeće donosi odluke javnim glasanjem osim u slučajevima izbora i rješenja dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika ili kada predsjednik, zamjenik predsjednika ili 1/5 vijećnika zahtijeva tajno glasovanje.

Članak 17.

1) U skladu s programom rada predsjednik saziva sjednicu vijeća najmanje jednom u 3 mjeseca.

2) Sjednica se zakazuje pismeno, najmanje 7 dana prije datuma održavanja iste.

3) Iznimno, u hitnim slučajevima, vijeće se može biti sazvati i u kraćem vremenu uz uručenje materijala izravno na sjednici.

4) Sjednice vijeća i njihovih radnih tijela unose se u zapisnik

5) Kraći zapisnik koji sadrži popis nazočnih i odsutnih vijećnika na sjednici vijeća (operativnog tijela) kao i donesene zaključke i/ili odluke, daje se na provjeru članova vijeća (operativnog tijela) tijekom prve slijedeće sjednice.

6) Zapisnik obavezno potpisuje predsjednik vijeća (operativnog tijela) ili predsjedajućeg sjednicom i zapisničar.

Članak 18.

1) Na zahtjev trećine vijećnika predsjednik saziva izvanrednu sjednicu vijeća u roku od 30 dana od dana postavljanja zahtjeva.

2) Zahtjev za izvanrednu sjednicu ulaže se pismenim putem predsjedniku i sadrži razlog za sazivanje, prijedlog za dnevni red, materijale za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagatelja.

3) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u određenom roku i koji je utvrđen dnevnim redom u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik koji će biti ovlašten od strane svih podnosilaca zahtjeva

Članak 19.

1) Vijeće ima slijedeća prava i obveze:

. donosi statut i tumači njegove propise

. donosi i tumači propise proceduralnog pravilnika;

. donosi program rada

. donosi, na prijedlog komisije za financijska pitanja, financijski plan i završni račun;

. donosi odluke o načinu razvoja tehničkih, administrativnih i profesionalnih službi;

. odlučuje o molbama za pomoć (?) profesionalnog karaktera kao i o odgovarajućim naknadama i /ili odštetama;

. donosi odluku o društvenom sjedištu vijeća;

. odlučuje o osnivanju ili o pristupanju koordinacijskom tijelu talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

. odlučuje o oblicima suradnje/udruživanja za uspostaviti sa vijećima drugih nacionalnih manjina, sa Talijanskom unijom, sa zastupnikom talijanske manjine u Saboru, s COMITES-om (vijeće Talijana u inozemstvu) iz Rijeke, sa nevladinim organizacijama i ostalim nacionalnim i inozemnim ustanovama i organizacijama;

. bira i smjenjuje sa dužnosti predsjednika;

. bira i smjenjuje sa dužnosti zamjenika predsjednika;

. bira i smjenjuje sa dužnosti zastupnike i njihove opunomoćene zamjenike pri tijelu koordinacije talijanske nacionalne manjine;

. bira i smjenjuju sa dužnosti, na prijedlog predsjednika vijeća, predsjednike operativnih tijela;

. potvrđuje imenovanje članova operativnih tijela;

. predlaže kandidate za članove vijeća talijanske nacionalne manjine Republike Hrvatske koji se biraju između redova članova vijeća nacionalnih manjina;

. ispituje i odobrava izvještaje svih tijela koje imenuje i bira;

. donosi odluke o prestanku mandata člana vijeća;

. surađuje sa zastupničkim, izvršnim i upravnim organima Primorsko-goranske županije, uz zadršku prava da bude obaviješten o svim aktima i postupcima koji se odnose na pripadnike talijanske nacionalne manjine;

. odlučuje o nagradama i priznanjima te obavlja i druge zadatke iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

2) Svaki vijećnik zadržava pravo da predlaže akte i odluke koje spadaju pod nadležnost vijeća.

3) Statut, financijski plan i završni račun vijeća objavljuju se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 20.

1) Organi vijeća su:

. predsjednik,

. zamjenik predsjednika.

2) Radna tijela koje je postavilo vijeće su:

. povjerenstvo za ljudska prava i pravno-ustavni položaj Talijana,

. povjerenstvo za kulturu, spomenike, religiju i povijest,

. povjerenstvo za obrazovanje i školstvo

. povjerenstvo za gospodarsko-socijalni položaj Talijana,

. povjerenstvo za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju,

. povjerenstvo za suradnju sa maticom zemljom,

. povjerenstvo za gospodarska i financijska pitanja;

. povjerenstvo za izradu programa rada,

3) Na zahtjev povjerenstva, vijeće može također osnovati privremene potkomisije sa naznakom njihovih nadležnosti.

4) Organizacija i način rada vijeća detaljno su uređeni pravilnikom o proceduri.

Članak 21.

1) Vijeće ima predsjednika.

2) Vijeće bira predsjednika iz redova vlastitih vijećnika tajnim glasovanjem.

3) Vijeće razrješuje dužnosti predsjednika tajnim glasovanjem.

4) Za izbor i razrješenje dužnosti predsjednika potrebna je apsolutna većina vijećničkih glasova.

5) Na pismeni zahtjev 1/3 vijećnika, vijeće donosi odluku o razrješenju dužnosti predsjednika.

6) Mandat predsjednika traje 4 godine.

7) Predsjednik odgovara vijeću za svoj rad.

8) Predsjednik vijeća ima slijedeća prava i obveze:

. zastupa vijeće;

. saziva i predsjeda sjednicama vijeća i predlaže njihov dnevni red;

. brine se za korektnost i zakonitost u radu vijeća;

. radi na izvršavanju odluka vijeća;

. za svoj rad odgovora pred vijećem;

. brine se za proceduru odobravanja i potvrđuje vlastitim potpisom tekst akata koje je vijeće odobrilo.

. koordinira suradnju sa drugim vijećima nacionalnih manjina na području nadležnosti vijeća;

. koordinira suradnju sa Talijanskom unijom;

. prati i usmjerava rad stalnih zastupnika vijeća u tijelu koordinacije vijeća nacionalnih manjina.

. imenuje i razrješava dužnosti privremena operativna tijela i daje im, putem osnivačkog akta, dio odgovarajućeg područja nadležnosti;

. predlaže kandidate za funkciju predsjednika operativnih tijela savjeta;

. potpisuje financijske dokumente u vezi ispunjenja financijskog plana;

. odobrava, vodeći računa o financijskim raspoloživostima vijeća, službena putovanja vijećnika po Hrvatskoj ili po inozemstvu;

. potražuje financijska sredstva potrebna za rad vijeća;

. štiti prava vijećnika i pazi da oni poštuju svoje dužnosti;

. osigurava javnost radova i utvrđuje koji su dokumenti i podaci povjerljivog karaktera;

. vodi računa o izradi dokumentacije i o načinu arhiviranja akata vijeća.

. nadzire načine vođenja, provjeru točnosti i pohranu zapisnika sa sjednica vijeća.

9) Predsjednik vrši i ostale dužnosti predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima vijeća.

Članak 22.

1) U slučaju razrješenja dužnosti predsjednika, njegove nadležnosti preuzima, do izbora novog predsjednika, zamjenik predsjednika vijeća.

2) Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

3) Ukoliko vijeće ne izvrši izbor novog predsjednika u roku predviđenom stavkom 2. ovog članka, obavještava se o tome vijeće nacionalnih manjina Republike Hrvatske.

Članak 23.

1) Vijeće ima zamjenika predsjednika.

2) Vijeće izabire zamjenika predsjednika iz redova vijećnika, tajnim glasovanjem.

3) Vijeće razrješuje dužnosti zamjenika predsjednika tajnim glasovanjem.

4) Za izbor ili razrješenje sa dužnosti zamjenika predsjednika potrebna je većina glasova vijećnika.

5) Na pismeni zahtjev 1/3 vijećnika, vijeće odlučuje o razrješenju dužnosti zamjenika predsjednika.

6) Mandat zamjenika predsjednika traje 4 godine.

7) Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara vijeću.

8) Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika vijeća u vršenju njegovih dužnosti u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

9) Uvjeti i procedure preuzimanja nadležnosti predsjednika od strane zamjenika predsjednika utvrđuju se proceduralnim pravilnikom.

10) Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavlja dužnosti iz svoje nadležnosti za koje ga on ovlastio.

V. IMOVINA, FINANCIRANJE I ADMINISTRATIVNA SLUŽBA VIJEĆA

Članak 24.

1) Vijeće upravlja vlastitom imovinom na temelju načela ispravnog poslovanja.

2) Za stečene obveze vijeće odgovara svojim cjelokupnom imovinom.

3) Imovina vijeća sastoji se od pokretne i nepokretne imovine.

4) Imovina vijeća je upisana u knjigovodstvene knjige u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

5) U slučaju prestanka rada vlasništvo vijeća se povjerava na upravljanje i čuvanje Talijanskoj uniji. Talijanska unija vraća imovinu uzetu na čuvanje i upravljanje onog trenutka kada vijeće opet uspostavi svoju djelovanje.

Članak 25.

1) U skladu s ustavnim zakonom Primorsko-goranska županija osigurava sredstva za rad vijeća, uključujući sredstva za administrativne službe te može osigurati sredstva za posebne aktivnosti određene programom rada vijeća.

2) Materijalna i financijska sredstva potrebna za rad vijeća osiguravaju se iz slijedećih izvora:

. dotacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske;

. sredstva primljena od međunarodnih ustanova i organizacija;

. donacije;

. ostavštine i darovi;

. prihodi proizašli iz vlastite aktivnosti;

. prihodi u skladu sa važećim zakonskim odredbama;

3) Sredstva se mogu koristiti isključivo za financiranje aktivnosti od interesa za nacionalnu manjinu , predviđenih godišnjim programom rada vijeća.

4) Financijsko vođenje vijeća mora biti evidentirano u knjigovodstvenim knjigama prema važećim propisima koji reguliraju knjigovodstvo neprofitabilnih organizacija.

5) Vijeće ima svoj žiroračun i može imati devizni tekući račun.

6) Vijeće određuje ovlaštene osobe za materijalno i financijsko vođenje poslova kao i ovlaštene osobe koje potvrđuju i supotpisuju financijsku dokumentaciju i platne naloge, ukoliko propisi iz ovog Statuta i drugih akata vijeća ne određuju drukčije.

7) Vijeće može donijeti detaljnije odluke o načinima vođenja vlastitog materijalnog i financijskog poslovanja .

8) Prihodi i troškovi vijeća prikazuju se za svaku godinu u financijskom planu a financiranje djelatnosti se vrši u skladu sa financijskim planom i odlukama vijeća. Na kraju poslovne godine za koju je bio odobren financijski plan, radi se završni račun.

9) Eventualni suficit računa prebacuje se na slijedeću poslovnu godinu sa namjenom za financiranje rada vijeća.

Članak 26.

1) Vijeće može za svoje potrebe osnovati administrativni servis za obavljanje profesionalnih, administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i drugih poslova.

2) U administrativnom servisu radi jedna ili više osoba koje su angažirane na poslovima iz prethodnog stavka ovog članka.

3) Zasebnim aktima vijeća reguliraju se sva pitanja vezana za osnivanje i za djelovanje profesionalnog servisa , uključujući prava i odgovornosti tu uposlenih osoba.

4) Vijeće može posebnim ugovorom organizirati administrativni servis u suradnji sa drugim vijećima manjina, sa organizacijama i ustanovama Talijanske zajednice, sa tijelima lokalne samouprave ili na drugi način.

5) U slučaju iz prethodne stavke ovog članka, posebnim ugovorom će biti regulirana sva pitanja vezana uz osnivanje i djelovanje administrativnog servisa uključujući i prava i odgovornosti tu zaposlenih osoba.

VI. OBAVLJANJE PROMIDŽBE AKTIVNOSTI

Članak 27.

1) Za provođenje principa transparentnosti predstavnicima sredstava javnog priopćavanja je dozvoljeno da prate direktno rad vijeća ili da dolaze do informacija putem priopćenja za tisak.

2) Blagovremeno i korektno se u prvom redu obavještavaju pripadnici Talijanske nacionalne zajednice i njihova udruženja.

3) Poziv za prisustvovanje sjednicama vijeća šalje se sredstvima informiranja i uzvanicima osoba koja saziva vijeće.

4) U skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju izdavačku djelatnost, a uvijek u cilju garancije promidžbe vlastitog rada, vijeće može tiskati vlastitu publikaciju uz prethodno za to donesenu odluku.

5) U skladu sa propisima koji reguliraju izdavačku djelatnost, vijeće može također štampati manifeste, biltene i ostale časopise.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

1) Jedinstveni tekst ovog Statuta se objavljuje na hrvatskom i talijanskom jeziku.

2) U slučaju različitog tumačenja odredaba Statuta, primjenjuje se odredba pisana na hrvatskom jeziku.

Članak 29.

1) Statut, financijski plan i završni račun vijeća talijanske manjine za Primorsko-goransku županiju objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

2) Ovaj Statut stupa na snagu svojim objavljivanjem u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Predsjednik
Vijeća talijanske nacionalne manjine
Primorsko-goranske županije
Orietta Marot, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=99&mjesto=00001&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr