SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 53. Petak, 30. prosinca 2011.
GRAD VRBOVSKO

51.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/ 03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/ 10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2011. godine donijelo

ODLUKU
o zakupu zemljišta za postavu kioska,
naprava i drugih montažnih (privremenih) objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

1. uvjeti i način davanja u zakup javnih površina na području Grada Vrbovskog za postavljanje privremenih objekata i to: kioska i drugih montažnih objekata (garaža i sl.), pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, zabavnih parkova, štandova i ugostiteljskih terasa,

2. lokacije za postavljanje privremenih objekata,

3. postupak dodjele zemljišta u zakup,

4. visina zakupnine.

5. nadzor

6. kaznene odredbe.

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Kiosk je prenosiva, tipizirana prostorna jedinica, tehnološki dovršeni i cjeloviti objekti lagane konstrukcije koji se u cijelosti ili dijelovima mogu prenositi i postavljati na javnoj površini s mogućnošću priključka na komunalne objekte, a prema potrebi obavljanja određene djelatnosti.

2. Montažni objekt je jednoprostorna ili višeprostorna građevina maksimalne površine do 36 m2 koja svojom namjenom, veličinom i oblikovanjem, te montažnom izvedbom nosivog konstrukcijskog sustava (polaganja na podlogu bez povezivanja s njom) predstavlja građevinu privremenog karaktera. Montažna građevina podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije.

3. Ugostiteljska terasa je dio javne površine na kojoj se postavlja urbana oprema - namještaj, a koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga.

4. Pokretna radnja je prenosiva prostorna jedinica u pravilu na kotačima, privremenog karaktera, predviđena za obavljanje uslužne i ugostiteljske djelatnosti te djelatnosti pokretne trgovine.

5. Uslužna naprava je automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje plodina i slično.

6. Naprava za zabavu je uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih (vlak, vrtuljak, karting staza i si.), drugi uređaji u sastavu zabavnog parka te šator za cirkuske zabave i druge prilike.

7. Zabavni park je prostorno definirana cjelina čija tlocrtna organizacija, odnosno zauzeće javne površine ovisi o vrsti i broju naprava za zabavu (luna-park, cirkus).

8. Štand je tipiziran lako prenosiv element predviđen za uličnu prodaju, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i slično.

9. Blagdanskom, prigodnom ili javnom manifestacijom se smatra svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ih zabavnom djelatnošću.

10. Ostalo, odnosno sve ono što nije obuhvaćeno prethodnim stavkama, a fizičke i pravne osobe u različite svrhe postavljaju na javnu površinu (vaze, panoi, reklame, hladnjaci, stalci, tradicionalni predmeti i naprave - bačve, kola i slično).

Članak 3.

Privremeni objekti iz članka 2. ove Odluke moraju biti tehnički i oblikovno primjereno projektirani, besprijekorno izvedeni i uklopivi u urbani prostor u okviru kojeg se postavljaju, čisti, ispravni i estetski prihvatljivi, te redovito održavani.

Troškove za ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka snosi zakupnik, a neispunjavanje istih povlači za sobom uklanjanje s lokacije o trošku zakupnika.

II. LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 4.

Za postavu kioska i drugih privremenih objekata na javnim površinama kao i točne lokacije koje će se koristiti za postavljanje objekata na prijedlog Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo, svojom Odlukom određuje Gradonačelnik Grada Vrbovskog.

Postojeće lokacije na kojima se nalaze kiosci i drugi privremeni objekti ostaju i dalje, a Gradonačelnik može svojom Odlukom, odnosno Zaključkom odlučiti da se određeni kiosk ili privremeni objekt ukloni s javne površine ukoliko je isti u suprotnosti s krajobraznim uređenjem i nagrđuje okolinu, ako svojom izvedbom predstavlja opasnost za građane i lokalno stanovništvo.

Članak 5.

Privremeni objekti ne mogu se postavljati:

1. na javno-prometnim površinama koje se koriste za promet vozila,

2. na nogostupu, osim ako nakon postavljanja privremenog objekta ostane 1 m za kretanje pješaka,

3. uz atraktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 2 m od pročelja, osim ugostiteljskih terasa,

4. na površinama gdje bi postavljeni objekti ugrožavali nesmetano održavanje komunalnih objekata i uređaja,

5. na uređenim zelenim površinama i parkovima,

6. na površinama koje su pod spomeničkom zaštitom, osim uz suglasnost Državne uprave za zaštitu spomenika,

7. na način da se njihovim postavljanjem ne ometa ulaz u objekt u kojem se nalazi drugi poslovni ili stambeni prostor.

Članak 6.

Prilikom održavanja godišnjeg »Martinjskog sajma«, redovitog mjesečnog sajmenog dana u Vrbovskom i drugih prigodnih vjerskih, tradicionalnih, mjesnih i dr. manifestacija ne primjenjuju se odredbe članka 5. ove Odluke, ako se postava kioska i drugih privremenih objekata vrši radi samog sajma, odnosno manifestacije.

Članak 7.

Na već postavljene privremene objekte ne smiju se dograđivati krovišta, nadstrešnice i slično.

Na zahtjev zakupnika Jedinstveni upravi odjel, nadležni Odsjek može iznimno dozvoliti postavljanje nadstrešnice ukoliko se time ne narušava urbani i estetski izgled cjeline u kojoj je privremeni objekt postavljen.

Članak 8.

Minimalna površina zemljišta koje se može dati u zakup za pojedine namjene je sljedeća:

1.za postavu kioska - pokretne radnje - 15 m2,

2.za postavu prodajnih klupa, štandova i sl. - 5 m2,

3.za otvorena skladišta i deponije - 20 m2,

4.za postavu ugostiteljskih terasa:
- stalne - 30 m2
- sezonske - 10 m2

5.za cirkuse i druge zabavne radnje - 200 m2 ,

6.za ostale montažne objekte (npr. montažna garaža) - 15 m2,

7.za objekte iz članka 2, stavak 1, točka 10. ove Odluke - 2 m2.

Na prostoru gradske tržnice u Vrbovskom, u ulici Goranska 1B za postavu štandova i sl. minimalna površina zemljišta koja se može dati u zakup je 30 m2 (jedno obilježeno prodajno mjesto).

Članak 9.

Ugostiteljske terase moraju se formirati na način da za slobodnu pješačku komunikaciju preostane najmanje 2 metra širine slobodnog prostora, da se nesmetano osigura pristup parkovima, parkiralištima, kao i da se osigura ulaz i dostava u druge poslovne i stambene prostore te da se ne sprečava nesmetan prolaz pješaka.

Ugostiteljska terasa ne smije se koristiti izvan utvrđene površine koja je dodijeljena ugovorom ili rješenjem o zakupu i ne smije se ograđivati fiksnim ogradama.

Ugostiteljske terase ne smiju se natkrivati (tende, nadstrešnice i sl.) bez pismenog odobrenja Jedinstvenog upravnog odijela, nadležnog Odsjeka koji može odobriti posebne uvjete koji se odnose na izgled i veličinu natkrivene terase.

Jedinstveni upravni odjel, nadležni Odsjek može odlučiti na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva da se terasa može ograditi fiksnim barijerama odnosno natkriti, ali uz obvezu prihvaćanja zakupnika da će demontirati ili ukloniti barijeru odnosno krov terase u roku kojeg odredi nadležni Odsjek, a koji ne može biti dulji od 30 dana.

Ugostiteljska terasa može se postaviti u razdoblju od 1. travnja do 1. studenoga tekuće godine (sezonska terasa) ili tijekom cijele godine (stalna terasa).

Članak 10.

Ukoliko se privremeni objekt postavlja na neuređenoj javnoj površini, zakupnik je dužan o svom trošku urediti površinu na način koji omogućava postavu privremenog objekta.

Članak 11.

Zakupnik javne površine prilikom napuštanja lokacije obvezan je površinu dovesti u prvobitno stanje.

Ukoliko zakupnik ne postupi na način opisan u prethodnom stavku, učinit će to zakupodavatelj na trošak zakupnika.

III. POSTUPAK DODJELE ZEMLJIŠTA U ZAKUP

Članak 12.

Javne površine određene za postavljanje privremenih objekata daju se u zakup putem javnog natječaja ili iznimno neposrednom pogodbom.

Javni natječaj za zakup javne površine za postavu kioska i drugih montažnih objekata i naprava raspisuje gradonačelnik za razdoblje duže od jedne godine, a provodi Povjerenstvo iz članka 14. stavak 2. ove Odluke.

Neposrednom pogodbom daje se u zakup javna površina rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela, nadležnog Odsjeka na privremeno korištenje u trajanju najduže do jednu godinu za privremenu postavu (npr. za praznične, prigodne ili druge javne manifestacije, sajmove, dnevna i/ ili povremena prodaja i sl.) ugostiteljske terase, naprave, prodaja iz pokretnog vozila za prodaju, uslužne naprave, naprave za zabavu, zabavnog parka, štanda i sl.

Javne površine neće se dati u zakup podnositelju zahtjeva koji na dan podnošenja prijave na natječaj ili na dan podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora neposrednom pogodbom:

1. ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora ili rješenja sklopljenog, odnosno izdanog temeljem odredbi ove Odluke,

2. ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojoj osnovi.

Članak 13.

Javne površine daju se u zakup neposrednom pogodbom za:

1. dnevnu prodaju,

2. povremenu prodaju (npr. prodaja jednom mjesečno na gradskoj tržnici),

3. organiziranje raznih manifestacija,

4. postavljanje stolova i stolica ispred ugostiteljskih objekata (ugostiteljske terase),

5. ako po javnom natječaju nije pristigla niti jedna ponuda ili zakupac odustane od zakupa javne površine, a postoji zainteresiranost za zakup na kraće razdoblje,

6. postavljanje ostalih privremenih objekata iz članka 2, stavak 1, točka 10. ove Odluke.

Uz zahtjev za davanje u zakup javne površine u zakup neposrednom pogodbom za održavanje javnih manifestacija, zabavnog parka, sajmova, naprava, štandova, terasa i slično, potrebno je priložiti dokaze iz članka 16. stavak 1, točka 2. i 3. ove Odluke te tekstualni i grafički prijedlog uređenja zabavnog parka, ugostiteljske terase, naprava, štandova s naznačenom površinom i dimenzijama, te rasporedom stolova i stolica i sl.

Osim prethodno navedenih priloga uz zahtjev za postavu privremenog objekta iz članka 2, stavak 1, točka 10. ove Odluke, na javnoj površini prilaže se grafički prijedlog privremenog objekta s dimenzijama i ucrtanom lokacijom privremenog objekta.

Članak 14.

Na osnovi odluke Gradonačelnika javni natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, a Natječaj provodi Povjerenstvo.

Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Gradonačelnik Grada Vrbovskog za mandatno razdoblje od četiri godine, koje se poklapa s mandatnim razdobljem Gradonačelnika koje ih je imenovalo.

Članak 15.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku (skraćeni oblik) i na oglasnoj ploči Grada, a oglas sadrži:

1. oznaku, površinu lokacije, namjenu i tip kioska ili drugog montažnog objekta,

2. početni iznos zakupnine po m2 zemljišta,

3. odredbu o obvezi uplate jamčevine,

4. vrijeme trajanja zakupa,

5. rok za podnošenje prijava,

6. način otvaranja ponuda (javno ili komisijski),

7. način obavještavanja natjecatelja o odabiru.

Članak 16.

Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

2. presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

3. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili rješenje o upisu u registar udruge, stranke ili slično,

4. OIB

5. visinu ponuđene zakupnine.

Članak 17.

Ponude se otvaraju na sjednici Povjerenstva najkasnije osam dana od proteka roka za podnošenje prijave.

Prije otvaranja ponuda Povjerenstvo utvrđuje:

1. je li natječaj propisno objavljen,

2. broj prispjelih ponuda,

3. jesu li ponude predane u određenom roku. Zakašnjele ili nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

O provedenom postupku natječaja, kao i o utvrđenim činjenicama Povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom najpovoljnijih ponuditelja za zakup za pojedine lokacije.

Članak 18.

Najpovoljniji ponuđač je sudionik koji osim činjenice što ispunjava sve uvjete iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Po provedenom postupku natječaja odluku o davanju javnih površina u zakup donosi Gradonačelnik temeljem zapisnika Povjerenstva i dostavlja je svim sudionicima natječaja u roku od 8 dana od dana njezinog donošenja.

Odluka o provedenom natječaju, odnosno Odluka u davanju u zakup javne površine sadrži:

- podatke o najpovoljnijem ponuđaču,

- naziv lokacije koja se daje u zakup i svrhu zakupa,

- rok davanja u zakup,

- iznos naknade,

- obvezu zaključenja ugovora.

Članak 19.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu lokacije, nema pravo na povrat jamčevine.

Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

Članak 20.

Grad i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Na temelju ugovora o zakupu zakupnik postavlja privremeni objekt na javnu površinu.

Članak 21.

Ugovor o zakupu javne površine za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata sklapa se na rok do 5 godina.

Ugovor o zakupu javne površine za postavljanje privremenih objekata navedenih u članku 2. točka 3 do 6 ne može se sklopiti na rok duži od 1 godine.

Ukoliko se za tu lokaciju, nakon isteka zakupa, raspiše javni natječaj, raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja ima prvenstveno pravo sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetom da prihvati najvišu ponudu.

Članak 22.

Ugovor o zakupu lokacije zaključuje se u pisanom obliku i sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. naznaku lokacije,

3. djelatnost koju zakupnik može obavljati na zakupljenom zemljištu,

4. rok trajanja zakupa,

5. iznos zakupnine i rok plaćanja,

6. otkazni rok,

7. odredbu o prestanku ugovora,

8. rok za postavu privremenog objekta,

9. odredbu da se zakupnina plaća unaprijed,

10. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,

11. odredbu da je zakupnik dužan nakon isteka zakupa javnu površinu dovesti u prvobitno stanje,

12. ostale elemente značajne za reguliranje odnosa između zakupnika i zakupodavca.

Članak 23.

Zakupnik ne smije koristiti zemljište prije sklapanja ugovora o zakupu ili izdavanja rješenja kojim mu se odobrava privremeno korištenje sukladno ovoj Odluci.

Javna površina za korištenje koje je sklopljen ugovor o zakupu ili izdano rješenje kojim se odobrava privremeno korištenje iste ne može se davati u podzakup.

Članak 24.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu javne površine u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako zakupnik:

1. ne počne koristiti, odnosno ne koristi lokaciju za namjene propisane ovom Odlukom i ugovorom o zakupu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno 30 dana u razdoblju zakupa,

2. koristi javnu površinu danu u zakup za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru o zakupu, a bez suglasnosti zakupodavca,

3. da zemljište drugome na korištenje ili podzakup,

4. ne plati zakupninu dva mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine,

5. ne postavi privremeni objekt sukladno ugovoru o zakupu,

6. ukoliko je zbog više sile, općeg interesa ili realizacije prostornog plana uređenja mjesta, odnosno prenamjene javne površine privremeni objekt potrebno ukloniti,

7. svojim načinom poslovanja na javnoj površini ometa normalno odvijanje prometa ili narušava javni red i mir,

8. ako zakupac samoinicijativno postavi ili poveća kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu, odnosno poveća površinu korištenja javne površine koja mu je dana u zakup.

Otkazni rok u slučaju ispunjenja pretpostavki od 1. do 8. je 30 dana.

Ako zakupodavac otkaže ugovor o zakupu lokacije zbog razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, zakupnik nema pravo tražiti od zakupodavca naknadu štete.

Članak 25.

U slučaju otkaza zakupa zbog razloga iz članka 24. točke 6. stavka 1. ove Odluke, zakupnik ima pravo prvenstva za sklapanje ugovora na novoj lokaciji za koju je raspisan natječaj, pod uvjetom da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

Pravo u smislu prethodnog stavka, zakupnik može ostvariti pod uvjetom da je uredno ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu.

Ukoliko zakupnik ne prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine gubi pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

Ukoliko se na natječaj prijavi više osoba koje imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, prvenstveni red utvrđuje se na način da pravo zakupa ostvaruje zakupnik iz stavka 1. ovog članka, koji je ranije sklopio ugovor o zakupu.

Članak 26.

Ako su kiosk ili drugi montažni objekt ili naprava postavljeni suprotno odredbama ove Odluke, bez ugovora ili rješenja o zakupu lokacije ili ako je ugovor ili rješenje o zakupu prestao istekom roka ili otkazom zakupac, odnosno osoba koja je iste neovlašteno postavila dužan ih je ukloniti tijekom otkaznog roka, odnosno u roku navedenom u rješenju komunalnog redara.

Ako zakupac ne ukloni kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu u roku iz stavka 1. ovog članka isti će se ukloniti o njegovu trošku.

Kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu uklonjenu na način iz stavka 1. ovog članka zakupac je dužan preuzeti u roku od 30 dana od dana uklanjanja, s time da je dužan prethodno podmiriti zakupninu i trošak koji je nastao njegovim uklanjanjem i čuvanjem.

Ako zakupac ne preuzme kiosk, drugi montažni objekt, odnosno napravu u roku od 30 dana i ne podmiri sve obveze prema zakupodavcu, kiosk, ili drugi montažni objekt ili naprava će se prodati radi namirenja troškova i duga zakupnine, a eventualni višak novca nakon namirenja troškova vratit će se zakupcu.

Članak 27.

Stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika, Gradonačelnik može odobriti nasljednicima zakupnika ili pravnom sljedniku zakupnika, pod uvjetom da nastave obavljati iste djelatnosti iz ugovora o zakupu.

Zakupnik koji je temeljem stavka 1. ovog članka stupio u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika, dužan je podmiriti zakupninu, kamatu i ostale troškove nastale iz ugovora o zakupu prije stupanja u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika.

Članak 28.

Reklamom, u smislu ove Odluke, smatra se natpis, poruka, putokaz, promidžbeni slogan, cjenik i sl. u kome se pojavljuje ime ili naziv fizičke ili pravne osobe, naziv i vrsta robe, proizvoda ili usluge, a sve u svrhu poticanja na potrošnju robe, proizvoda i korištenje usluga.

Reklame iz prethodnog stavka mogu se postavljati izravno na javnu površinu (samostojeće reklame), ili izdignuti na metalne ili drvene nosive stupove (nosače).

Ako to ne ugrožava sigurnost i redovan protok svih sudionika u prometu, a prvenstveno interventnih vozila i vozila javnih službi, izravno na javnu površinu ispred poslovnih objekata, može se postaviti jedan samostojeći reklamni, jednostrani ili dvostrani, pano, visine do najviše 1 m i maksimalne širine 0,80 m.

Gradonačelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, može odobriti postavljanje i više reklama opisanih u prethodnom stavku, kao i onih izdignutih na nosačima, na drugim lokacijama od onih utvrđenih u prethodnom stavku, vodeći računa da iste ne ugrožavaju sigurnost i redovan protok svih sudionika u prometu i ne zaklanjaju prometne znakove, tijela javne rasvjete, druge reklame, putokaze i sl.

Postavljanju reklama sukladno ovom članku obvezno mora prethoditi ishođenje odobrenja gradonačelnika ili tijela koje on za isto ovlasti i zaključenje ugovora o zakupu.

Članak 29.

Zakupnik javne površine prilikom napuštanja lokacije dužan je istu dovesti u prvobitno stanje, u roku kojeg zakupodavac odredi ugovorom.

Ukoliko zakupnik ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka, učinit će to zakupodavac, na trošak zakupnika.

IV. VISINA ZAKUPNINE

Članak 30.

Visina naknade za korištenje zemljišta (u daljnjem tekstu: zakupnina) utvrđuje se prema namjeni zemljišta koje se daje u zakup jedinstveno za cijelo područje Grada Vrbovskog (osim prostora gradske tržnice u naselju Vrbovsko), a na način utvrđen u članku 31. ove Odluke.

Članak 31.

Prema namjeni lokacije, odnosno vrsti privremenog objekta zakupnina po m2 iznosi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 32.

Za prodaju iz pokretnog vozila za prodaju (kombi vozilo, prikolice, pokretne trgovine i ostalo) iz kojih se na području Grada Vrbovskog prodaja vrši kratkim zaustavljanjem plaća se zakupnina od 400,00 kuna mjesečno.

Za prodaju na štandovima i klupama na području Grada Vrbovskog, a van gradske tržnice u Vrbovskom, plaća se zakupnina u iznosu od 50 kuna dnevno, odnosno mjesečno 200,00 kuna.

Za prodaju putem prodajnih automata na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, kao i za ostalu prodaju iz pojedinog prodajnog automata plaća se zakupnina u iznosu od 10 kuna/m2 dnevno, odnosno 26 kuna/m2 mjesečno.

Lokacije za prodaju prema stavcima 1, 2 i 3 ovog članka su cijelo područje Grada Vrbovskog gdje to dopuštaju prostorni uvjeti uz iznimku lokacija navedenih u članku 5. ove Odluke.

Članak 33.

Visina zakupnine za zemljište koje se daje u zakup putem natječaja, utvrđuje se u natječajnom postupku, s tim da početna najniža zakupnina po m2 površine ne može biti niža od visine zakupnine utvrđene člankom 31. ove Odluke.

Članak 34.

Visina zakupnine za lokacije koje se daju u zakup neposrednom pogodbom određuje se u visini od 130% iznosa određenog na način naveden u članku 31. ove Odluke.

Članak 35.

Gradonačelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade, a u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne ili sportske akcije te za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada.

V. NADZOR

Članak 36.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši voditelj Odsjeka za komunalni sustav, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog i komunalni redar prema nadležnostima navedenim u ovoj Odluci.

Članak 37.

U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. narediti fizičkim i pravnim osobama izvršavanje određene radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke, a prije izdavanja obveznog prekršajnog naloga,

3. naložiti rješenjem zakupcu uklanjanje privremenog objekta postavljanog bez odobrenja, odnosno suprotno odredbama ugovora o zakupu i ove Odluke u roku do 30 dana, ovisno o složenosti uklanjanja,

4. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

5. predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

5. izricati i naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja,

6. poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Voditelj Odsjeka za komunalni sustav, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog ovlašten je:

1. izdavati obvezni prekršajni nalog po prijavi komunalnog redara,

2. pokretati prekršajni postupak,

3. predložiti prodaju sukladno članku 26. stavak 3. ove Odluke. O prodaji odlučuje Gradonačelnik posebnim Zaključkom.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 38.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja:

1. postavi kiosk, drugi montažni objekt ili napravu bez ugovora ili rješenja, odnosno na lokaciju koja nije predviđena za postavljanje,

2. po isteku ugovora u ostavljenom roku u rješenju komunalnog redara ne ukloni kiosk, napravu ili drugi montažni objekt s javne površine,

3. koristi javnu površinu veću od one utvrđene ugovorom ili rješenjem o zakupu, odnosno ugostiteljsku terasu ogradi fiksnom ogradom, odnosno natkrije bez pisanog odobrenja nadležnog Odsjeka,

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 39.

Komunalni redar može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 50% iznosa novčane kazne i iste osobe prema članku 36. ove Odluke, s izdavanjem naloga da se prestane s činjenjem prekršaja u roku od 3 dana, a pod prijetnjom ponovnog izricanja novčane kazne nakon isteka roka od 3 dana sukladno članku 36. ove Odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Postojeći ugovori o zakupu javnih površina ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni, a novi postupci davanja u zakup javnih površina, odnosno izmjene postojećih će se provoditi sukladno ovoj Odluci.

Za javne površine koje se koriste bez valjanog ugovora o zakupu po saznanju nadležnih stručnih službi Grada Vrbovskog (npr. za postavu garaža i dr.) raspisat će se natječaji za zakup javnih površina u roku od 15 dana po donošenju ove Odluke.

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zakupu zemljišta za postavu kioska, naprava i drugih montažnih objekata na području Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 30/99, 11/00 i 9/07) te Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na klupama i prodaja putem pokretnih prodavača (»Službene novine PGŽ« broj 18/03).

Članak 42.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-15/11-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/11-01-1

Vrbovsko, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o zakupu zemljišta za postavu kio  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr