SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 53. Petak, 30. prosinca 2011.
GRAD VRBOVSKO

49.

Na temelju članka 34. stavaka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada u Gradu Vrbovskom

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak za obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Komunalna usluga) na području Grada Vrbovskog te kaznene odredbe.

Članak 2.

Komunalnim otpadom u smislu Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/2004, 153/2005, 111/2006, 110/2007, 60/2008, 87/2009) smatra se otpad iz kućanstava te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

II. POSTUPAK ZA OBVEZATNO KORIŠTENJE KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog obavlja trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Vrbovsko sa sjedištem u Vrbovskom, Željeznička 1 (u daljnjem tekstu: komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obvezno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve pravne i fizičke osobe koje proizvode komunalni otpad na svim područjima Grada Vrbovskog.

Komunalno društvo dužno je postaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada, održavati ih u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novima, a redovitim ih pranjem treba održavati čistim i urednim.

Mjesto za postavljanje kontejnera, kao i oblik (zapremninu) kontejnera za pojedinu lokaciju određuje komunalno društvu, uz prethodnu suglasnost Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada takvim vozilom dužno je osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

Zaposlenici Komunalnog društva dužni su prilikom sakupljanja i odvoza komunalnog otpada posude za otpad vratiti na za to određeno mjesto te pokupiti preostali rasuti otpad oko posude ili kontejnera.

Članak 5.

Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi komunalno društvo uz prethodnu suglasnost Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se tjedni raspored odvoza komunalnog otpada po pojedinim područjima (naselja, dijelovi naselja, ulice).

Intenzitet organiziranja odvoza komunalnog otpada na pojedinim područjima prilagođava se potreba, na način da broj postavljenih posuda za otpad bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene u intervalu između dva pražnjenja tih posuda.

Komunalno društvo dužno je Plan iz stavka 1. ovog članka javno objaviti.

Članak 6.

Vlasnik ili korisnik nekretnine (stana ili poslovnog prostora) kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika nekretnine (u daljnjem tekstu: vlasnik ili korisnik), podnosi obavijest o početku korištenja komunalne usluge komunalnom društvu iz članka 3. ove Odluke.

Komunalno društvo i podnositelj obavijesti zaključit će ugovor o korištenju komunalne usluge.

Komunalno društvo može odbiti zaključenje ugovora o korištenju komunalne usluge ako vlasnik ili korisnik nekretnine ne osigura da sastav otpada odgovara komunalnom otpadu prema članku 2. ove Odluke.

Članak 7.

Vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je započeti korištenje komunalne usluge u roku od 1 mjeseca:

- od početka isporuke komunalne usluge u naselju ili dijelu naselja, kada se isporuka komunalne usluge uvodi za naselje ili dijelove naselja u kojima se nije isporučivala,

- od završetka izgradnje građevine u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga,

- od početka korištenja ili stjecanja vlasništva stana ili poslovnog prostora u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga.

III. NADZOR

Članak 8.

Nadzor nad obveznim korištenjem komunalne usluge obavljaju voditelj Odsjeka za komunalni sustav, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog i komunalni redar prema nadležnostima navedenim u ovoj Odluci.

Članak 9.

U provođenju nadzora komunalni redar je ovlašten:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

4. izricati i naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja,

5. poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Voditelj Odsjeka za komunalni sustav, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog ovlašten je:

1. izdavati obvezni prekršajni nalog po prijavi komunalnog redara,

2. pokretati prekršajni postupak.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 10.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se Komunalno društvo za prekršaj:

- ako ne postavi dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada i na održava iste ispravnima ili ih ne zamjenjuje novim (članak 4. stavak 2.),

- ako u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima ne odvozi otpad drugim odgovarajućim vozilima (članak 4. stavak 4),

- ako prilikom sakupljanja i odvoza komunalnog otpada posude za otpad ne vrati na za to određeno mjesto, te ne pokupiti preostali rasuti otpad oko posude ili kontejnera (članak 4. stavak 5).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 11.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

- ako ne obavijesti komunalno društvo o početku korištenja usluge u rokovima iz članka 7. ove Odluke,

- ako se ne koristi komunalnom uslugom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba - obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 250,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Vrbovskom (»Službene novine PGŽ« broj 34/04) i odredbe članka 79. stavak 1., članka 80., članka 81., članka 116. stavka 1, točke 59. i točke 62. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 4/98 i 16/98).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-05/11-01-44

Ur. broj: 2193-01-01/11-01

Vrbovsko, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr