SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 53. Petak, 30. prosinca 2011.
GRAD VRBOVSKO

48.

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 28. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi
za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Socijalni program) utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži kao i pronatalitetne mjere na području Grada Vrbovskog u 2012. godini.

Članak 2.

Socijalnim programom utvrđuju se i osiguravaju sljedeći oblici pomoći i programi:

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

2. pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

3. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima,

5. pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja,

5.1. pomoć za troškove najamnine,

5.2. pomoć za troškove pričuve

5.3. pomoć za troškove komunalne naknade,

5.4. pomoć za troškove električne energije,

5.5. pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

5.6. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

5.7. pomoć za troškove ogrjeva.

6. pravo na pomoć za troškove prijevoza učenika srednjih

škola,

7. pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u

studentskom domu,

8. pravo na jednokratne novčane pomoći,

9. pravo na jednokratne novčane pomoći za nabavu

udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola,

10. pravo na organiziranu zdravstvenu njegu u kući,

11. pravo na pomoć u prehrani,

12. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

13. pravo na stipendiranje učenika i studenata,

14. pravo na pomoć - hitne intervencije

15. sredstva za programe humanitarnih udruga i programe

udruga građana,

16. sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi,

17. »Pomoć u kući starijim osoba«.

18. pronatalitetni program: pravo na jednokratnu novčanu

pomoć za opremu novorođenčeta.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2012. godinu.

Sredstva za realizaciju pomoći za troškove ogrjeva sukladno članku 14. Zakona o socijalnoj skrbi osigurat će i doznačiti u Gradski proračun Primorsko-goranska županija.

Sredstva za realizaciju programa »Pomoć u kući starijim osobama« osiguravaju se temeljem Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, ugovora o sufinanciranju programa od strane Primorsko-goranske županije te iz Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju Socijalnog programa iz članka 2. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.437.280,00 kuna, a raspoređuju se za:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

Za realizaciju Socijalnog programa točke 17. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 825.700,00 kuna, a raspoređuju se za:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 6.

Raspored sredstava i ostvarivanje prava iz članka 2. od točke 1. do točke. 12. izuzev točke 2. i 3. te točke 17. i 18. ovog Programa vršit će se temeljem pojedinačnih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine«, broj 36/11 i 38/11 - ispravak).

Pravo na besplatan boravak djece u dječjem vrtiću ostvaruje se na temelju rješenja Dječjeg vrtića, pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu ostvaruje se na temeljenu rješenja Osnovne škole Vrbovsko, a o pravu na besplatnu marendu učenika koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog, a osnovnu školu pohađaju izvan područja Grada Vrbovskog odlučuje Jedinstveni upravni odjel.

Pravo na učeničku i studentsku stipendiju ostvaruje se na način propisan Odlukom o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine«, broj 41/09, 37/10 i 36/11), a stipendija se isplaćuje u ugovorom o stipendiji utvrđenom iznosu odnosno u iznosu utvrđenom Odlukom gradonačelnika o visini stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu.

Troškovi dopunskog programa socijalne skrbi o starijim osobama, djeci i mladeži koji se realiziraju putem udruga, javnih ustanova ili doniranjem korisnika, pomoći za hitne intervencije te troškovi provođenja sporazuma o partnerstvu sa Primorsko-goranskom županjom na programu prevencija određenih bolesti i korištenja alkohola kod srednjoškolske mladeži podmiruju se na temelju odluke gradonačelnika, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Raspored sredstva za realizaciju Programa »Pomoć u kući starim osobama« vršit će se temeljem odredbi Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 550-01/11-0113

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr