SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

46.

Na temelju čl. 209. stavak 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) i prijedloga isporučitelja vodnih usluga - PONIKVE d.o.o., Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, rokovi za priključenje, naknada za priključenje, način plaćanja naknade, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina, nadzor i prekršajne odredbe.

(2) Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga.

II. ZNAČENJE IZRAZA I POJMOVA

Članak 2.

(1) Komunalne vodne građevine su:

. građevine za javnu vodoopskrbu - akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodopskrbna mreža,

. građevine za javnu odvodnju - kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge pripadajuće građevine ovim nabrojenim građevinama te sekundarna mreža.

(2) Korisnik vodnih usluga je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

(3) Priključkom na građevinu javne vodoopskrbe čini ogranak na vodovodnoj mreži, zasun s uličnom kapom, dovodna cijev do vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaporni ventil ispred vodomjera, zaporni ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi.

(4) Premještaj vodovodnog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge putem priključka s kojeg je demontiran vodomjer.

(5) Odvojenje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(6 ) Priključkom na građevine javne odvodnje smatra se točka priključenja na revizijskom oknu na kanalizacijskom kolektoru ili direktno na kanalizacijskom kolektoru.

(7) Premještaj kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje otpadnih voda putem ranije izvedenog priključka.

(8) Odvojenje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(9) Nekretnina je izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje se u katastarskoj evidenciji vodi pod određenim brojem, neovisno da li je u vlasništvu jedne ili više osoba.

(10) Građevinom se smatra građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom ili sklop s ugrađenim postrojenjem odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalan postrojenja povezana s tlom te sklop povezan s tlom koji nastao građenjem ako se njime mijenja način korištenja prostora.

(11) Posebni dio zgrade jest dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

Članak 3.

(1) Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik, građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu priključiti na komunalne vodne građevine.

(2) U građevinama s više stambenih jedinica, svaka stambena jedinica koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu moraju, mora imati svoj vodomjer.

Članak 4.

(1) Priključenje građevine na komunalne vodne građevine obavlja se pod nadzorom javnog isporučitelja vodne usluge.

(2) Način priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje javni isporučitelj vodnih usluga u općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

(3) Troškove priključenja na komunalne vodne građevine snosi vlasnik/investitor, odnosno drugi zakoniti posjednik, građevine ili druge nekretnine.

Članak 5.

(1) Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik, poljoprivredne nekretnine može priključiti istu na komunalne vodne građevine uz suglasnost jedinice lokalne samouprave u slučaju:

1. da postoje tehničko-tehnološki uvjeti za to,

2. da je vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik, pravna osoba (d.d. ili d.o.o.), ili obrt registriran za poljoprivredu, ili je registriran kao OPG,

3. da je nekretnina privedena poljoprivrednoj namjeni, što se dokazuje kulturom iz posjedovnog lista, te urbanističkom identifikacijom - uvjerenjem nadležnog županijskog ureda da se nekretnina nalazi izvan građevinskog područja.

(2) Poljoprivredni priključak je isključivo privremenog karaktera. U slučaju utvrđivanja zloupotrebe, nadležno tijelo u jedinici lokalne samouprave odmah će izdati nalog isporučitelju komunalne vodne usluge o obustavi usluge i fizičkom uklanjanju priključka.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

(1) Postupak priključenja započinje podnošenjem pisanog zahtjeva vlasnika/investitora, odnosno drugog zakonitog posjednika (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) za priključenje građevine ili druge nekretnine javnom isporučitelju vodne usluge.

(2) Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. kopiju pravomoćnog akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji,

2. kopiju pravomoćne lokacijske dozvole (osim za zahvate u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola),

3. kopiju katastarskog plana 1:1000,

4. dozvolu nadležnog tijela za prekop ceste,

5. vlasnički list (kupoprodajni ugovor),

6. kopiju osobne iskaznice i OIB,

7. rješenje nadležnog tijela o kućnom broju građevine koja se priključuje,

8. suglasnost jedinice lokalne samouprave o priključenju na komunalne vodne građevine.

(3) Zakoniti posjednik građevine dužan je uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 2. ovog članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine.

Članak 7

(1) Isporučitelj vodne usluge, na temelju zahtjeva za priključenje, provodi postupak za izdavanje suglasnosti za priključenje, odnosno izdaje suglasnost za priključenje ako su za priključenje ispunjeni opći i tehnički uvjeti.

(2) Suglasnost o priključenju građevine na komunalne vodne građevine sadrži:

1. podatke o vlasniku odnosno zakonitom posjedniku građevine, ili druge nekretnine za koju je podnesen zahtjev za priključenje,

2. podatke o građevini, odnosno drugoj nekretnini za koju je podnesen zahtjev za priključenje ( adresu, katastarsku oznaku odnosno zemljišno-knjižnu oznaku, namjenu i dr.),

3. tehničko-tehnološke uvjete priključenja,

4. broj i vrstu priključaka,

5. rok za priključenje,

6. naznaku da će se priključenje izvršiti nakon plaćanja naknade za priključenje.

(3) Primjerak suglasnosti iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj vodne usluge dostavlja Općini Baška.

Članak 8.

Isporučitelj vodne usluge ne smije započeti s radovima na priključenju dok podnositelj zahtjeva za priključenje ne predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje.

Članak 9.

Građevina se neće priključiti na komunalne vodne građevine u slučaju:

1. da je izgrađena bez akta kojim se dopušta gradnja,

2. da se za istu provodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu,

3. ako nisu ispunjeni opći tehničko-tehnološki uvjeti priključenja.

Članak 10.

(1) U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje opskrbe vodom izgradnjom cisterne.

(2) U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje odvodnje otpadne vode izgradnjom nepropusne sabirne jame za građevinu izgrađenu do 500 m zračne linije do mora odnosno nepropusne septičke taložnice za građevinu izgrađenu na udaljenosti većoj od 500 m od linije mora.

(3) Sabirna jama i septička taložnica mora imati atest ovlaštene institucije o nepropusnosti.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 11.

(1) Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu ili drugu nekretninu priključiti na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

1. stambene građevine - 12 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje,

2. poslovne građevine (za obavljanje djelatnosti) - 6 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje.

(2) Nakon priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, vlasnik građevine je dužan sve dosadašnje instalacije, koje se više neće koristiti, sanirati i staviti izvan funkcije.

Članak 12.

(1) Ako vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine, ne priključi istu na komunalne vodne građevine u skladu s odredbom članka 11. ove Odluke, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge, jedinica lokalne samouprave će donijeti rješenje o obvezi priključenja predmetne građevine na teret vlasnika/investitora.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine ima pravo žalbe upravnom tijelu nadležnom za gospodarstvo u Primorsko-goranskoj županiji.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 13.

(1) Vlasnik, investitor, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine, koja se priključuje na komunalnu vodnu građevinu, dužan je platiti naknadu za priključenje.

(2) Osnovica za obračun naknade za priključenje je površina građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

Članak 14.

(1) Naknada za priključenje utvrđuje se u iznosu, kako slijedi:

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene;

- jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.);

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

(2) Naknada za priključenje ne obračunava se za poljoprivredne priključke iz članka 5. ove Odluke.

(3) Odvajanje vodomjera smatra se novim priključkom i naknada se plaća u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Na pisani zahtjev vlasnika/investitora, odnosno drugog zakonitog posjednika građevine ili druge nekretnine, općinski načelnik može može posebnom odlukom odobriti obročno plaćanje, ili, u cijelosti ili djelomično, osloboditi ga obveze plaćanja naknade za priključenje, ako podnositelj zamolbe udovoljava uvjetima propisanima Odlukom o socijalnoj skrbi

(2) Plaćanja naknade za priključenje mogu se djelomično ili u cjelosti osloboditi i građevine koje za potrebe obavljanja djelatnosti grade trgovačka društva i javne ustanove u vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i Primorsko-goranske županije, o čemu, posebnom odlukom, odlučuje Općinski načelnik.

VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE

Članak 16.

(1) Naknada za priključenje, temeljem podataka iz suglasnosti iz članka 7., koje je dostavio isporučitelj vodne usluge, obračunava se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel i prihod je Općine Baška.

(2) Naknada za priključenje plaća se jednokratno Općini Baška, prije početka izvođenja radova priključenja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na dospjelu, a neplaćenu obvezu obračunava se zakonska zatezna kamata.

(4) Obvezniku, koji naknadu za priključenje uplati u skladu s odredbama ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel će, bez odgode, izdati potvrdu o podmirenoj obvezi, temeljem koje će isporučitelj vodne usluge započeti radove na priključenju.

VII. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 17.

Prihodi od naplaćene naknade za priključenje koriste se za gradnju odnosno za financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 18.

U slučaju da gradnja određenog objekta, odnosno uređaja komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ove odluke nije predviđena Planom gradnje komunalnih vodnih građevina, vlasnik/investitor, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine, koja bi se priključila na komunalnu vodnu građevinu, može sudjelovati u financiranju njezine gradnje, te ostvaruje pravo na povrat uloženih sredstava, prema uvjetima utvrđenima pisanim ugovorom s Općinom Baška, kojim će se urediti sva međusobna prava i obveze, te odrediti rok povrata sredstava, koji ne smije biti duži od 5 godina od dana zaključenja istog ugovora.

VIII. NADZOR

Članak 19.

Provedbu odredbi ove Odluke nadzire javni isporučitelj vodnih usluga u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom, koji, u slučaju nepridržavanja istih, može izdati obavezni prekršajni nalog, odnosno pokrenuti prekršajni postupak u skladu s kaznenim odredbama ove Odluke.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom od 500,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

1. ako ne priključi građevinu ili drugu nekretninu na komunalne vodne građevine rokovima utvrđenim u članku 11. ove Odluke,

2. ako građevinu ili drugu nekretninu priključi protivno tehničko-tehnološkim uvjetima koje utvrđuje javni isporučitelj vodne usluge,

3. ako građevinu ili drugu nekretninu nelegalno priključi (bez podnošenja zahtjeva, utvrđivanja uvjeta priključenja i plaćanja naknade za priključenje).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kuna.

 (3) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 300,00 kn do 5.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kuna.

X. PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07, 20/08 i 56/09).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-24

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr