SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

38.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općina Baška u 2012. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se programom gradnje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- odlaganje komunalnog otpada.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova gradnje sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Sredstva za građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 3.711.284,72 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

1. komunalni doprinos - 1,503.016,36 kuna,

2.nefinancijska imovina
(prihod od prodaje zemljišta) - 1,000.000,00 kuna,

3. administrativne pristojbe - 124.853,27 kuna,

4.namjenska kuna (sufinanciranje
građana) - 20.000,00 kuna,

5. potpore (pomoći) - 62.100,00 kuna,

6. opći prihodi - 260.619,60 kuna,

7. sredstva HBOR-a - 130.000,00 kuna,

8. prihodi od koncesijskih naknada 610.695,49 kuna.

A)JAVNE POVRŠINE i POMORSKO
DOBRO 129.044,78 kuna


poz 109.7 Sanacija rivica van lučkog područja 62.100,00

poz 109.71 Lučka uprava Krk - suf. sanacije

Male rive, gatova 50.000,00

poz 40.23 Projekt rasvjete parka Marjan 10.000,00

poz 120 Dodatna ulaganja u park Marjan 6.944,78

B) NERAZVRSTANE CESTE 2.079.979,74 kuna


poz 109.1 Izgradnja ulice u Jundvoru na

lokaciji Pod Mire 222.000,00

poz 109.8 Izgradnja ulice Popa Petra

Dorčića u Baški 736.846,88

poz 109.92 Izgradnja ulice u Jurandvoru

na lokaciji Labic 105.852,26

poz 122 Izgradnja potpornog zida u ulici

Šantis u Baški, sufinanciranje 15.280,60

poz 108 Otkup zemljišta za izgradnju

prometnica 1.000.000,00

C) JAVNA RASVJETA 110.000,00 kuna


poz 110.67 Izgradnja JR u parku Marjan 40.000,00

poz 110.71 Izgradnja JR u naselju Batomalj 15.000,00

poz 110.72 Izgradnja JR u Baški, Zagrebačka

ulica 7.500,00

poz 110.73 Izgradnja JR u Baški, Ulica

Guncićevo 7.500,00

poz 110.74 Izgradnja JR u Baški, odvojak

za Aquagun 40.000,00

D)IZRADA PROJEKATA ZA
INFRASTRUKTURU 1.153.200,20 kuna


poz 115.12 Izrada projektne dokumentacije

za ulicu Šantis 42.988,50

poz 115.16 Ostala projektna dokumentacija 30.000,00

poz 115.17 Izrada projektne dokumentacije

za ulicu Pešćivica 29.950,50

poz 115.21 Izrada projektne dokumentacije

za ulice P.P. Dorčića i Skopalj 34.686,00

poz 115.22 Izrada Projektne dokumentacije

za područje Labic u Jurandvoru 12.792,00

poz 115.24 Izrada Projektne dokumentacije

za područje Mire u Jurandvoru 63.099,00

poz 115.25 Izrada Projektne dokumentacije za

ulicu Put Zablaće u Baški 76.384,00

poz 115.8 Izrada geodetske podloge

Općine Baška 21.685,00

poz 115.81 Razvoj GIS-a Općine Baška 322.014,00

poz 115.92 Izrada UPU 1 i UPU 2 naselja

Baška 201.031,20

poz 115.95 Izrada UPU 3 - UPU 8 Općine

Baška 193.110,00

poz 116 Izrada projektne dokumentacije

autobusne postaje s parkiralištem

na Gruhu 125.460,00

III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Sredstva za građenje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada planirana su u iznosu od 239.060,00 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

- prihod od sredstava Proračuna Općine u iznosu 239.060,00 kuna.

A) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

poz 107.72 Ponikve - Ekološki sustav

zbrinjavanje otpada na otoku Krku 130.000,00

poz 115.97 Ponikve - Studija IGR Biomasa 109.060,00

Članak 4

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 3.711.284,60 kn.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-16

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr