SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

37.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općina Baška u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- Održavanje sustava odvodnje otpadnih voda,

- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- Održavanje javnih površina,

- Održavanje nerazvrstanih cesta,

- Održavanje groblja,

- Održavanje javne rasvjete.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 2.974.644,17 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Prihod od komunalne naknade za 2011. godini u iznosu - 1.652.730,00 kuna,

2. Prihod od administrativnih pristojbi, dio (ekološka, boravišna) - 1.181.793,39 kuna,

3. Prihod od potpora - 20.000,00 kuna,

4. Prihod od konesijskih naknada - 84.304,51 kuna,

5. Ostali prihodi proračuna - 35.816,27 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

1. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA (pregled i čišćenje vodolovnih grla na javnim površinama, održavanje oborinskih kanala i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje slivnog područja u nadležnosti Hrvatskih voda)

poz 24.11 Hrvatske vode - Tekuće i inv. održ.

slivnog područja 6.954,00

poz 24.12 TD Baška - Odvodnja atmosferskih

voda 14.206,50

1. UKUPNO = 21.160,50 kuna

2. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, pražnjenje i odvoz otpada iz dijelova naselja zatvorenih za promet, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko - veterinarska zaštita, odvoz komunalnog otpada na deponij Treskavac, sanacija divljih deponija, potrošnja vode na javnim izljevima)

poz 31.2 Opskrba vodom - ostali objekti 130.000,00

poz 32.1 Iznošenje i odvoz smeća-ostali

objekti i lokacije 86.705,00

poz 32.2 TD Baška - Iznošenje i odvoz

komunalnog otpada sa JP 663.985,39

poz 32.3 TD Baška - Čišćenje i pranje

javnih površina 152.053,64

poz 33 Deratizacija i dezinsekcija,

higijeničarsko-veterinarska zaštita 115.885,00

poz 33.1 Sanacija divljih deponija 15.000,00

2. UKUPNO =1.163.629,03 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (održavanje javnih cesta u naselju, održavanje javnih parkirališta koja nisu pod koncesijom, održavanje bunara, izljeva i javnih špina, održavanje divljih i uređenih plaža, dovoz i odvoz kabina za presvlačenje na plažama, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje staze glagoljice, održavanje komunalne opreme - klupa, ograda, koševa za smeće, reklamnih panoa, najam kemijskih WC- a, čišćenje i održavanje javnog WC-a, održavanje tabli sa oznakama ulica i kućnih brojeva)

poz 25.1 Održavanje zelenih površina 368.524,92

poz 25.2 TD Baška - Održavanje zelenih

površina 89.711,28

poz 25.22 TD Baška - Nadzor nad održavanjem

zelenih površina 59.962,50

poz 25.23 Projektna dokumentacija održavanja

zelenih površina 30.750,00

poz 34.11 TD Baška - Ekološke usluge 46.455,29

poz 37.01 TD Baška- Ličenje ograda i klupa 13.403,92

poz 37.02 TD Baška - Održavanje, popravci

i uređivanje javnih površina 79.534,26

poz 37.73 TD Baška - Održavanje i čišćenje

divljih plaža 84.304,51

poz 37.77 Dohranjivanje Vele plaže 20.000,00

3. UKUPNO = 792.646,68 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA (košnja trave i korova uz nerazvrstane prometnice, nasipavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa, sanacija nogostupa)

poz 37.03 TD Baška - Održavanje

nerazvrstanih cesta 277.220,47

poz 37.04 Popravak udarnih rupa na

prometnicama 35.000,00

poz 37.05 TD Baška - Održavanje prometne

signalizacije 27.675,00

poz 37.79 Održavanje nerazvrstanih

prometnica 150.000,00

poz 37.8 Sanacija zida i stepenica u

Ribarskoj ulici u Baški 56.026,50

4.UKUPNO = 545.921,97 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA (košnja trave i korova, održavanje zelenih površina, sakupljanje i odvoz otpada, održavanja staza, zidova i ograda na groblju, održavanje objekata na groblju)

poz 37.66 TD Baška - Održavanje groblja

po naseljima 91.285,99

5. UKUPNO =91.285,99 kuna

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (upravljanje i održavanje objekata javne rasvjete, zamjena rasvjetnih tijela i žarulja, ličenje nosača rasvjetnih tijela, snimanje te izrada pojektne dokumentacije za potrebe održavanja javne rasvjete)

poz 13 Električna energija - javna rasvjeta 260.000,00

poz 27 Održavanje javne rasvjete 100.000,00

6. UKUPNO = 360.000,00 kuna

Članak 4.

Obavljanje poslova održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk. Obavljanje poslova može se povjeriti i drugim pravnim osobama provedbom zakonom propisanog postupka.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, urediti će se posebnim ugovorom.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2012.godinu, a njima raspolaže načelnik Općine Baška po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstveni upravni odjel podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu Općine Baška do kraja veljače 2013. godine.

Izvršno tijelo Općine Baška dužno je do kraja ožujka 2013. godine Općinskom vijeću Općine Baška podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-15

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr