SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

31.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općina Baška u 2011. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infratsrukture na području Općine Baška u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 2,873.904,02 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. Prihod od komunalne naknade za 2011. godini, u iznosu 1.571.000,00 kuna,

2. Prihod od administrativnih pristojbi, dio (ekološka, boravišna) 1.145.774,37 kuna,

3. Prihod od spmeničke rente - dio, u iznosu od 52.320,00 kuna

4. Prihod od potpora 18.819,00 kuna,

5. Prihodi od koncesijskih naknada, dio 85.990,65 kuna.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture i to:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA (pregled i čišćenje vodolovnih grla na javnim površinama, održavanje oborinskih kanala i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje slivnog područja u nadležnosti Hrvatskih voda) - 22.784,11 kuna:

1. poz 24.11 Hrvatske vode - Tekuće i inv. održ. slivnog područja 6.954,00 kn,

2. poz 24.12 TD Baška - Odvodnja atmosferskih voda 15.830,11 kn.

2. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, pražnjenje i odvoz otpada iz dijelova naselja zatvorenih za promet, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko - veterinarska zaštita, odvoz komunalnog otpada na deponij Treskavac, sanacija divljih deponija, potrošnja vode na javnim izljevima) - 1,149.093,42 kune:

1. poz 31.2 Opskrba vodom - ostali objekti 130.000,00 kn,

2. poz 32.1 Iznošenje i odvoz smeća - ostali objekti i lokacije 86.705,00 kn,

3. poz 32.2 TD Baška - Iznošenje i odvoz komunalnog otpada sa JP 664.449,78 kn,

4. poz 32.3 TD Baška - Čišćenje i pranje javnih površina 152.053,64 kn,

5. poz 33 Deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko-veterinarska zaštita 115.885,00 kn.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (održavanje javnih cesta u naselju, održavanje javnih parkirališta koja nisu pod koncesijom, održavanje bunara, izljeva i javnih špina, održavanje divljih i uređenih plaža, dovoz i odvoz kabina za presvlačenje na plažama, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje staze glagoljice, održavanje komunalne opreme - klupa, ograda, koševa za smeće, reklamnih panoa, najam kemijskih WC- a, čišćenje i održavanje javnog WC-a, održavanje tabli sa oznakama ulica i kućnih brojeva) - 728.310,11 kuna

1. poz 25.1 Održavanje zelenih površina 368.524,92 kn,

2. poz 25.2 TD Baška - Održavanje zelenih površina 74.766,84 kn,

3. poz 25.21. TD Baška - održavanje zelenih površina, nalozi - 4.013,51 kn,

4. poz 25.22. TD Baška - stručni nadzor održavanja zelenih površina - 31.980,00 kn,

5. poz 34.11 TD Baška - Ekološke usluge - 46.455,29 kn,

6. poz 37.01 TD Baška- Ličenje ograda i klupa - 13.403,92 kn,

7. poz 37.02 TD Baška - Održavanje, popravci i uređivanje javnih površina - 84.355,98 kn,

8. poz 37.73 TD Baška- Održavanje i čišćenje divljih plaža - 84.661,24 kn,

9. poz 37.77 Dohranjivanje Vele plaže - 18.819,00 kn,

10. poz 37.81 održavanje i čišćenje Vele plaže - 1.329,41 kn.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA (košnja trave i korova uz nerazvrstane prometnice, nasipavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa, sanacija nogostupa) - 522.430,39 kuna.

1. poz 37.03 TD Baška - Održavanje nerazvrstanih cesta 277.624,88 kn,

2. poz 37.04 Popravak udarnih rupa na prometnicama - 36.260,34 kn,

3. poz 37.05 TD Baška - Održavanje prometne signalizacije - 30.686,04 kn,

4. poz. 37.75 Sanacija ogradnog zida ulice Kricin - 5.719,50 kn,

5. poz 37.79 Održavanje nerazvrstanih prometnica - 172.139,63 kn.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA (košnja trave i korova, održavanje zelenih površina, sakupljanje i odvoz otpada, održavanja staza, zidova i ograda na groblju, održavanje objekata na groblju) - 91.285,99 kuna.

poz 37.66 TD Baška - Održavanje groblja po naseljima 91.285,99

 

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (upravljanje i održavanje objekata javne rasvjete, zamjena rasvjetnih tijela i žarulja, ličenje nosača rasvjetnih tijela, snimanje te izrada pojektne dokumentacije za potrebe održavanja javne rasvjete) - 360.000,00 kuna.

1. poz 13 Električna energija - javna rasvjeta - 260.000,00 kn,

2. poz 27 Održavanje javne rasvjete - 100.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Godišnjeg programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-10

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr