SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA KLANA

52.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke
o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2011. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10 i 18/11) članak 4. mijenja se i glasi:

»Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom Općine Klana.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se do iznosa neutrošenih sredstava izvršavati u sljedećoj godini uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se djelomično ili u potpunosti financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se minimalno do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.

Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva koristit će se sredstva izdvojena za proračunsku zalihu u svoti od 40.000,00 kn.

U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve planiran je korištenjem brojčane oznake 385 i naziva Proračunska zaliha. Tijekom godine ti rashodi će se evidentirati na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.«

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/11-01/62

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 27. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr