SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

54.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 24. sjednici održanoj 28.12.2011. godine donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom reguliraju se odgovarajuća pitanja u svezi priključenja građevina na komunalne vodne građevine to:

1. postupak u svezi priključenja,

2. područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obaveza priključenja na komunalne vodne građevine,

3. rokovi za priključenje,

4. naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,

5. način i uvjeti financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika,

6. prekršajne odredbe.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama u smislu ove Odluke, smatraju se:

1. građevine za javnu vodoopskrbu,

2. građevine za javnu odvodnju.

Javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja, te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe, te upravljanje tim građevinama.

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnog ili neizravnog ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihovog pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje, te upravljanje tim građevinama.

Komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije.

Vodne usluge su:

1. usluge javne vodoopskrbe,

2. usluge javne odvodnje.

Članak 3.

Priključenje na komunalne vodne građevine (u daljem tekstu: priključenje) u smislu odredbi ove Odluke smatra se izgradnja priključaka kojim se omogućava stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga.

Priključkom na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se cjevovod pitke vode od spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera.

Glavnim vodomjerom, u smislu ove Odluke, smatra se uređaj za mjerenje ukupne potrošnje vode u zgradi, neovisno o posebnim dijelovima zgrade, a koji se nalazi u prostoru za smještaj vodomjera.

Priključkom na mrežu odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do kontrolnog okna.

Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacijske mreže u kojem se sakupljaju sve otpadne vode iz poslovnih dijelova građevine.

Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao građenjem, ako se njima mijenja način korištenja prostora.

Pod građevinom se smatra zgrada stambene, poslovne, društvene, poljoprivredne i druge namjene, infrastrukturne građevine, i druge građevine koji podliježu obvezi dobivanja akta temeljem kojeg se može graditi.

Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukture građevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. građevine).

Posebni dijelovi zgrade predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu.

Članak 4.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi priključka u nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga, te ih je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Korisnik vodne usluge dužan je javnom isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan pristup do vodomjernog okna i do kontrolnog okna odvodnje i instalacija priključka radi očitanja vodomjera, uzimanje uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera i instalacija priključaka kao i radi obavljanja svih poslova nužnih za popravak i održavanje sustava komunalnih vodnih građevina u svakom trenutku,

Članak 5.

Isporučitelji vodnih usluga na području Grada Novi Vinodolski su

1. KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA« d.o.o., u oblasti vodoopskrbe,

2. KTD »IVANJ« d.o.o., u oblasti odvodnje.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Obveznik priključenja je vlasnik građevine ili investitor gradnje, ili druge nekretnine, ili suvlasnici posebnih dijelova zgrade po parcelacionom elaboratu ovjerenom od strane nadležnog tijela, koji se priključuju na naknadno izgrađene vodne građevine, ili novoizgrađene građevine i druge nekretnine koje se priključuju na postojeće vodne građevine na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, i 153/09) i ovom Odlukom ( u daljem tekstu: obveznici priključenja).

Članak 7.

Građevine izgrađene bez akta o dopuštenju gradnje, kao i građevine za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine.

Nezakonito izgrađena zgrada, odnosno dio zgrade može se priključiti na komunalne vodne građevine po donošenu rješenje o izvedenom stanju.

Jednostavne građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10 i 126/10) mogu se privremeno priključiti na komunalne vodne građevine prema uvjetima i na rok definiran Ugovorom o zakupu javne površine, koncesijom i/ili koncesijskim odobrenjem i/ili suglasnosti Grada za postavljanjem privremene naprave na privatnoj građevinskoj čestici.

Istekom Ugovora o zakupu javne površine, koncesije i/ili koncesijskog odobrenja i/ili suglasnosti Grada za postavljanjem privremene naprave iz prethodnog stavka ovog članka uklanjaju se i privremeni priključci.

Građevine za koje nisu podmirene obaveze po osnovi komunalnog doprinosa i naknade za priključenje, odnosno prve rate prema Ugovoru iz članka 22. ove Odluke, ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine.

Članak 8.

Obveznici priključenja postojećih građevina, odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Grada Novi Vinodolski, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina, te kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci.

Članak 9.

Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno za javnu odvodnju, vlasnik građevine, investitor gradnje, ili suvla

snici posebnih dijelova zgrade, odnosno vlasnik druge nekretnine, može, privremeno, dok se ne stvore uvjeti za priključivanje na komunalne vodne građevine riješiti opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na temelju Zakona o vodama i podzakonskih propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Vlasnik ili investitor gradnje građevine, ili suvlasnici posebnih dijelova nekretnine, odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi, o svom trošku, objekte i uređaje kojima privremeno rješava opskrbu pitkom vodom, odnosno odvodnju otpadnih voda.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 10.

Priključenje na komunalne vodne građevine izvodi se tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ima ugrađen uređaj za mjerenje potrošnje.

U vodomjerno okno s jednim vodoopskrbnim priključkom isporučitelj vodne usluge može ugraditi više paralelnih vodomjera.

U kontrolnom oknu kanalizacijske mreže isporučitelj usluge mora prije priključenja građevine fizički zapriječiti protok otpadnih voda.

U postupku priključenja fizička prepreka se uklanja i obveznika priključenja koji je ispunio uvjete priključenja propisane ovom Odlukom isporučitelj usluge omogućuje priključenje građevine, odnosno druge nekretnine.

Članak 11.

Postupak priključenja na objekte za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, za koje je priključenje obavezno pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva obveznika

Zahtjev u smislu stavka 1. ovog članka, mora se podnijeti javnim isporučiteljima usluge iz članka 3. ove Odluke, pravovremeno, prije početka uporabe građevine ili druge nekretnine, ili po primitku obavijesti javnog isporučitelja usluga o stvorenim tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja za građevine ili druge nekretnine koje su već izgrađene.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se dokaz o vlasništvu ne stariji od mjesec dana, kopija katastarskog plana odnosne čestice sa ucrtanom građevinom ne stariji od šest mjeseci, konačni akt temeljem kojeg se može graditi, odnosno uvjerenje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, potvrda Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša o plaćenom komunalnom doprinosu za građevinu koja se priključuje.

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika katastarskog plana ili dokaz o zakonitom posjedu nad poljoprivrednim zemljištem (Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta i sl.), te rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 12.

U povodu zahtjeva iz prethodnog članka ove Odluke, isporučitelji vodnih usluga provode postupak ispitivanja činjeničnog stanja i u roku od 30 dana zaključuju sa obveznikom priključenja, Ugovor o dozvoli, odnosno uvjetima priključenja na objekte vodoopskrbe ili sustav javne odvodnje otpadnih voda, ako za priključak postoje odgovarajući tehničko-tehnološki uvjeti, te drugi uvjeti propisani ovom Odlukom.

Ako za priključenje ne postoje odgovarajući tehničko- tehnološki uvjeti priključenja na sustav vodoopskrbe i odvodnje, te drugi uvjeti propisani ovom Odlukom, isporučitelji vodnih usluga odbiti će potpisivanje Ugovora iz prethodnog stavka i o tome pismeno obavijestiti stranku, pri tome navodeći razloge odbijanja.

Članak 13.

Ugovor o dozvoli, odnosno uvjetima za priključenje, mora sadržavati podatke o:

- vlasniku građevine koja se priključuje (ime i prezime, adresa),

- građevini koja se priključuje (mjesto i adresa, katastarska čestica, namjena građevine, datum konačnosti građevinske dozvole),

- vrsti i broju priključenja ovisno o broju samostalnih uporabnih cjelina,

- mjesto i rok izvedbe priključenja,

- tehničko-tehnološke osobine priključka (profil i slično),

- mjesto i rok izvedbe priključenja,

- troškovnik radova i utrošenog materijala na izvedbi priključenja,

- način i rok plaćanja troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi priključka,

- obvezu plaćanja naknade za priključenje,

a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Obvezniku priključenja može se odobriti obročno plaćanje troškova priključenja sukladno kriterijima koje utvrđuje Nadzorni odbor isporučitelja vodnih usluga.

Primjerak Ugovora iz članka 13. ove Odluke, dostavlja se na znanje nadležnom Upravnom tijelu Grada (u daljem tekstu: Upravno tijelo), radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.

Članak 14.

Javni isporučitelj vodne usluge izvodi radove priključenja samostalno ili preko ovlaštene fizičke ili pravne osobe, a stvarni trošak radova snosi obveznik priključenja.

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj vodnih usluga, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba javnog isporučitelja.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 15.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje, isporučitelj vodnih usluga, internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

Akt iz stavka 1. ovog članka javni isporučitelj vodne usluge objavljuje na internetu i na drugi prikladan način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti dok važi.

Članak 16.

Priključivanje na komunalne vodne građevine mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti prema pravilima struke, upotrebom ekološki prihvatljivog materijala, vodeći računa da se obavi uz najmanje troškove, da se osigura funkcioniranje priključka te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard vodne usluge ranije priključenih korisnika.

V. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 17.

Građevina se mora priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora o priključenju iz čl. 13. ove Odluke, uz uvjet da je pravovremeno plaćena naknada za priključenje, plaćeni troškovi

rada i utroška materijala za izvedbu priključka, dobivena suglasnost Grada za prekop javne površine, odnosno nerazvrstane ceste i da je za izvođenje građevinskih, montažnih i drugih radova potrebno 3 dana.

Ako naknada za priključenje nije pravovremeno plaćena i ako je za izvođenje radova na priključku u smislu stavka 1. ovog članaka potrebno više od 3 dana, rok za priključenje iz prethodnog stavka produljuje se za vrijeme zakašnjenja plaćanja naknade, odnosno za vrijeme koje je objektivno potrebno za izvođenje odgovarajućih radova na priključku.

Nakon priključenja građevine i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, postojeće septičke taložnice moraju biti sanirane u roku od 3 mjeseca od dana priključenja.

Članak 18.

Isporučitelji vodnih usluga dužni su za nove i postojeće građevine koje nisu priključene na izgrađene komunalne vodne građevine, utvrditi tehničko-tehnološke uvjete priključenja i dostaviti obvezniku priključenja iz članka 6. ove Odluke obavijest o mogućnostima i obvezi priključenja.

Obveznici priključenja dužni su po primitku obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnostima priključenja priključiti građevinu na javni sustav najkasnije u roku od godine dana od dana primitka obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnostima i obavezi priključenja.

Članak 19.

Ako obveznici priključenja po primitku obavijesti o tehničko tehnološkim mogućnostima i obavezi priključenja od strane isporučitelja vodnih usluga iz članka 5. ove Odluke u roku od šest mjeseci ne podnesu zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, nadležno Upravno tijelo, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge provesti će postupak i donijeti po službenoj dužnosti rješenje o obvezi priključenja na teret obveznika priključenja.

Rješenje o obvezi priključenja obavezno sadrži:

- podatke o vlasniku građevinske čestice, građevine ili investitoru gradnje,

- podatke o građevini (adresa, katastarsku odnosno zemljišnoknjižnu oznaku, namjenu građevine, akt temeljem kojeg je izgrađena),

- tehničko tehnološke uvjete za priključenje,

- nalog javnom isporučitelju vodne usluge da izvede priključak na teret obveznika priključenja,

- rokove za priključenje na komunalne vodne građevine,

- visina, način i rokovi plaćanja naknade za priključenje,

- visina, način i rokovi plaćanja troškova priključenja prema računu isporučitelja vodnih usluga koji je sastavni dio rješenja.

Izvršno rješenje o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine iz stavka 1. ovog članka izvršava se po pravilima općeg upravnog postupka.

Ako obveznik priključenja ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovog članka, upravno tijelo protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.

VI. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 20.

U svezi priključenja građevine na objekt komunalne vodne građevine obveznik priključenja plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za priključak neposredno nositelju izvedbe priključka, na temelju pisanog ugovora iz članka 13. ove Odluke i računa za izvršeni posao i naknadu za priključenje.

Naknada za priključenje plaća se za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, zasebno od troškova priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se za svaki posebni dio nekretnine zasebno i čine osnov za izračun naknade za priključenje građevine ili nekretnine.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini posebnih dijelova nekretnina iz prethodnog stavka članka.

Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i zemljišta kao posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnina, ovisno o namjeni građevine ili nekretnine, obračunava naknada za priključenje zasebno od posebnih dijelova nekretnina iz stavka 3. ovog članka.

Članak 21.

Utvrđuje se visina naknade za priključenje, kako slijedi:

1. za stambene građevine:

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambenu zgradu površine do 200m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnina;

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, po stanu kao posebnom dijelu nekretnine u stambenoj zgradi površine do 200m2 građevinske (bruto) površine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambenu zgradu površine od 200 do 400m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu po stanu kao posebnom dijelu nekretnine u stambenoj zgradi površine veće od 200m2 građevinske (bruto) površine;

- od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambenu zgradu (obiteljska kuća) površine preko 400m2 građevinske (bruto), bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

2. za poslovne građevine:

- od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za poslovne građevine bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, površine do 500m2 građevinske (bruto) površine;

- od dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, površine veće od 500m2 građevinske (bruto) površine,

3. za proizvodne zgrade

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;

4. za ostale građevine:

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, klinike poliklinike, domove zdravlja, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene bez obzira na površinu;

- od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.) bez obzira na površinu;

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.), ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini;

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za jednostavne građevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

Iz obveze plaćanja naknade za priključenje iz ovog članka izuzet je Grad, investitor gradnje za objekte koje gradi iz proračunskih prihoda i KTD »Ivanj« d.o.o. za potrebe navodnjavanja javnih zelenih površina i parkova utvrđenih Programom Grada.

Članak 22.

Za priključenja građevina iz članka 21. stavka 1. točke 1. nadležno upravno tijelo na zahtjev obveznika odobriti će obročnu otplatu naknade za priključenje najviše na 6 mjesečnih obroka.

Gradonačelnik može, na zahtjev gospodarskog subjekta, obveznika priključenja odobriti obročno plaćanja naknade za priključenje uz uvjet podmirenja komunalnog doprinosa za građevinu ili drugu nekretninu koja se priključuje, a na rok utvrđen Zaključkom.

Obročna otplata naknade za priključenje odobriti će se uz osiguranje plaćanja cjelokupne tražbine Grada, uključujući i kamate u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske i to:

- obvezniku priključenja građevine za potrebe stanovanja iz članka 21. stavka 1. točke 1, biancco zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika ili zapljenu plaće,

- gospodarski subjekti iz članka 15. stavka 2., 3. 4. biancco mjenicu ili bezuvjetno naplativu garanciju banke.

Prvi obrok plaća se potpisom Ugovora o obročnom plaćanju, a ostali sa dospijećem zadnji dan u mjesecu za tekući mjesec. Na sve obroke, osim prvog obroka, obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

Članak 23.

Naknada za priključenje u smislu članka 21. ove Odluke prihod je Grada Novi Vinodolski i plaća se u korist žiro- računa proračuna Grada.

Sredstva naknade iz prethodnog stavka namijenjena su za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina u skladu sa Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina kojeg donosi Gradsko vijeće Grada.

Isporučitelji vodnih usluga iz članka 5. ove Odluke dužni su obveznika priključenja uputiti da plati naknadu za priključenje i ne smiju otpočeti sa radovima na priključenju prije nego im obveznik priključenja ne predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje ili prve rate Ugovora iz članka 22. ove Odluke

VII. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 24.

U slučaju da gradnja određene komunalne vodne građevine, odnosno uređaja vodoopskrbe i odvodnje nije predviđena Planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranje njihove gradnje uplatom na žiro-račun proračuna Grada Novi Vinodolski.

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz prethodnog stavka vrši se temeljem pisanog ugovora sklopljenog između budućeg korisnika vodne usluge i Gradonačelnika kojim se definira projekt izgradnje, trošak izgradnje, rok izgradnje i rok povrata uloženih sredstava u trajanju od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VIII. NADZOR

Članak 25.

Ovlaštena osoba gradskog upravnog odjela nadležnog za komunalne poslove (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju ove odluke može poduzeti slijedeće mjere:

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu

- pokrenuti prekršajni postupak

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupi suprotno odredbi članka 4. stavka 2. ove Odluke;

2. postupi suprotno odredbi članka 8. ove Odluke,

3. postupi suprotno odredbi članka 9. ove Odluke,

4. ne priključi svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje, u rokovima određenim člankom 17. Odluke,

5. postupi suprotno odredbi članka 18. stavka 2. Odluke,

6. ne priključi svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje, u rokovima određenim člankom 18. stavka 2. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka, a koji je počinila u svezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kazniti će se za prekršaj isporučitelj vodne usluge, kao pravna osoba, ako:

1. priključenje na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje ne obavi prema postupku i načinu koji su propisani člankom 7. Odluke,

2. postupi suprotno odredbi članka 10. Odluke,

3. postupi suprotno odredbi članka 12. Odluke,

4. postupi suprotno odredbi članka 13. stavka 3. Odluke,

5. postupi suprotno odredbi članka 15. Odluke,

6. postupi suprotno odredbama članka 17. Odluke,

7. postupi suprotno odredbama članka 18. stavka 1. Odluke,

8. ne dostavi prijedlog za donošenje rješenja o obvezi priključenja na način i rokovima utvrđenim člankom 19. stavkom 1. Odluke,

9. postupi suprotno odredbama članka 23. stavka 3. Odluke,

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine PGŽ« broj 35/04, 23/07 i 49/09).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/11-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51250&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr