SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA MATULJI

46.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09. i 38/09.), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2012. god.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a) prihodi od komunalne naknade. . . . . 2.800.000,00 kn

b) sredstva Proračuna. . . . . . . . . . . . . . . . 2.400.000,00 kn


UKUPNO: 5.200.000,00 kn


Članak 2.

2301 - TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE


A 230101 - ODVODNJA
ATMOSFERSKIH VODA
. . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

A 230102 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno), odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja, a održavaju se ručno i strojno.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima.

Odvoz krupnog otpada organiziran je na području cijele Općine Matulji kroz čitavu godinu.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A 230103 - ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900.000,00 kn


47. - ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2011. godini, te njihovo ozelenjivanje i održavanje. Tijekom 2011. godine uređena je nova površina u Permanima koja postaje novom površinom održavanja.

47.1. - SJEČA SUHIH STABALA
I OBREZIVANJE STABALA
. . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Sječa suhih i teško oštećenih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) koja predstavljaju opasnost za pješake i promet vršiti će se u okviru raspoloživih sredstava, te pojačano na dijelu oko stupova javne rasvjete.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

48. - ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000,00 kn

U 2012. godini predviđeno je tekuće održavanje javnih površina, popravak javnih pješačkih puteva i stepeništa: Put Živica (25.000,00 kn), pješački put Lipa (10.000,00 kn), uređenje javne površine Rukavac - Pod Orehi (170.000,00 kn), te ormarić privremenog priključka za povremenu potrošnju električne energije u Munama (15.000,00 kn).

48.1. - DEKORACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana.

48.3. - ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

Predviđeni su eventualni manji popravci na javnim cisternama.

48.4. - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA,
OGLASNIH TABLI I NAPRAVA
. . . . . . . . . 20.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje starih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

48.6. - TEKUĆE I INV.
ODRŽAVANJE IGRALIŠTA
. . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na postojećim igralištima na području Općine Matulji, i to za plaćanje utroška potrošnje vode za navodnjavanje travnjaka Mune 30.000,00 kn, igralište Rupnjak, popravljanje mreže 15.000,00 kn i manje nepredvidive popravke na igralištima na području Općine Matulji 35.000,00 kn.

A 230104 - ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA. . . . . . . . . . . 2.285.000,00 kn


46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
ULICA I PUTEVA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.065.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2012. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 kn. Na održavanje nerazvrsta

nih cesta odnosi se 1.107.000,00 kn, na oborinsku odvodnju 73.800,00 kn, održavanje opreme 116.500,00 kn, vertikalnu prometnu signalizaciju 49.200,00 kn, te zimsko održavanje 553.500,00 kn.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 85.000,00 kn . Izvršiti će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta (20.000,00 kn), projektnu dokumentaciju za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta (30.000,00 kn), te naknadu za uređenja voda Hrvatskih vodama (30.000,00 kn).

46.1. - ODRŽAVANJE
BUS STANICA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

U 2012. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS čekaonica.

46.2. - HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG
REŽIMA PROMETA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacija prometa i sl.).

46.3. - ASFALTIRANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
. . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

U 2012. g. planira se asfaltiranje dijela preostalih neasfaltiranih, te jače oštećenih nerazvrstanih cesta na području Matulja (15.000,00 kn), Rukavca (50.000,00 kn) i Brdca (135.000,00 kn).

A 230105 - ODRŽAVANJE GROBLJA
I SPOMEN OBILJEŽJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,00 kn


51. - UREĐENJE GROBLJA
I SPOMENIKA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno tekuće održavanje, te pojačano održavanje prije praznika.

A 230106 - JAVNA RASVJETA . . . . . . . . 1.450.000,00 kn


43. - JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je iznos od 1.150.000.00 kn.

52. - JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 300.000,00 kn od čega 250.000,00 za godišnji ugovor održavanja, a 50.000,00 kn za reduciranje potrošnje i zamjenu energetski neprihvatljivih armatura.

U financijskom planu tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2012-2013. g. predviđeno je godišnje povećanje od cca 5,8%. dok je za 2013-2014. g. predviđeno godišnje povećanje od cca 5,5%.

Povećanje se odnosi prije svega na realan rast troškova održavanja nerazvrstanih cesta zbog primjene novog zakona o cestama.

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/4

Ur. broj: 2156-04-11-29

Matulji, 13. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=51211&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr