SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA MATULJI

45.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini:

Sredstva za ostvarenje ovog plana čine:

a) opći prihodi i primici proračuna. . . . . 5.494.150,00 kn

b) ostali prihodi za posebna namjene (kom. doprinos i ost. namjenski prihodi). . . . . . . . . . . . . . . . . 2.520.000,00 kn

c) ostale pomoći (države, županije,
gradova i općina)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.635.850,00 kn


UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.650.000,00 kn


Članak 2.

K 24 - PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE


K 240101 - VODOOPSKRBA . . . . . . . . . . . 2.400.000,00 kn

54.12 - KAPITALNE POMOĆI
»KOMUNALAC d.o.o.«
(KRED. HBOR)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000,00 kn

S naslova ove pozicije financiraju se kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

54.9 - VODOOPSKRBA II. - ETAPA. . . . . . 200.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za manje zahvate na poboljšanju vodoopskrbnog sustava.

K 240102 - KANALIZACIJA . . . . . . . . . . . 3.400.000,00 kn

58.2 - IZDVAJANJE SREDSTAVA
U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA
I KANALIZACIJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa, na području Općine Matulji.

58 - KANALIZACIJA PODRUČJA
OPĆINE MATULJI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za manje zahvate na proširenju kanalizacijskog sustava.

58.1 - OBORINSKA
KANALIZACIJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske, uz fekalnu kanalizaciju na širem području naselja Matulji (500.000,00 kn), te izgradnje oborinske kanalizacije na područjima Šapjana (100.000,00 kn uz sufinanciranje mjesnog odbora Šapjane), Bregi (50.000,00 kn) i Rukavca (50.000,00 kn).

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE - CESTE. . . . . . . . . 2.700.000,00 kn


55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA
. . . . . . . . . . . . 2.200.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija i gradnju sljedećih cesta: UC-2 (cesta školsko-sportska dvorana), nastavak ceste CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste), cesta GG i HH (Spojna cesta Kastavske ceste i Popovićevog puta), nerazvrstane mjesne ceste E-E uključujući javno-prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima), Put Rubeševo, te nerazvrstane ceste u centru Rukavca.

Tijekom 2012. godine planirana je izgradnja cesta u radnim i poslovnim zonama čija je dokumentaciju u postupku ishođenja potrebnih dozvola za građenje, a početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja navedenih dozvola.

55.2 - SUFINANCIRANJE
(HC, ŽUC)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije, HC i ARZ, i to kako slijedi: raskrižje državne ceste D8 i buduće nerazvrstane ceste prema poslovnoj zoni Miklavija (K8) (UPU 14) (donesen pod nazivom UPU 4 radne zone RZ 12), raskrižje državne ceste D8 u Permanima i buduće nerazvrstane ceste unutar poslovne zone Permani (K12) (UPU 24), dionice lokalne ceste L58015 (Ž5012-Brešca-D8 Mučići) u Brešcima, raskrižje s kružnim tokom državne ceste D8 i nerazvrstane ceste poslovne zone Mučići II (K6) (UPU 12), raskrižje državne ceste D8 i nerazvrstane ceste poslovne zone Jurdani (K4) (UPU 10), raskrižje s kružnim tokom državne ceste D8 i županijske ceste Ž5047 (D500 - Veprinac - Matulji - Kastav (D304), te čvor »Trinajstići« autoceste A7 i državne ceste D8.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI
OBJEKTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.700.000,00 kn


56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. . . . . . . . 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa na području Matulja (43. Istarske divizije - Jugova rebar 70.000,00 kn), Rukavca (130.000,00 kn) i Jurdana (100.000,00 kn). Izgradnja pojedinog nogostupa ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

56.2 - PARKIRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnje parkirališta u ulici Milana Frlana (600.000,00 kn), projektnu dokumentaciju parkirališta uz budući trgovački centar u Matuljima (200.000,00 kn).

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA. . . . . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica.

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

K 240105 - OSTALA
INFRASTUKTURA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.450.000,00 kn


54.08 - GIS - GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SUSTAV
. . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na rekonstrukciju i proširenje dječjeg igrališta ispod dječjeg vrtića u Matuljima, te projektnu dokumentaciju igrališta na području Općine Matulji.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. . . . . . . . . 2.800.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje radova ne proširenju groblja u Matuljima, te izradu projektne dokumentacije za potrebe groblja Rupa, Rukavac i Zvoneća.

56.6 - PROŠIRENJE
I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE
. . . 100.000,00 kn

Predviđena su sredstva za interpolaciju javne rasvjete na području Općine Matulji.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/4

Ur. broj: 2156-04-11-30

Matulji, 13. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=51211&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr