SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD VRBOVSKO
15

13.

Na temelju članka 21. i članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 129/00, 59/01, 26/03 i 82/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 28. srpnja 2004. godine, donosi

PROGRAM
održavanja i građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i stambeno-poslovnih prostora
u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja i namjena sredstava za održavanje i građenje objekata komunalne infrastrukture i stambeno - poslovnih prostora.

Članak 2.

Izvori financiranja jesu:

1. Sredstva komunalne naknade 900.000,00 kn

2. Sredstva komunalnog doprinosa 100.000,00 kn

3. Potpore Primorsko - goranske županije

- pomoć za izgradnju vodovoda 452.813,00 kn

- ostale županijske potpore 285.000,00 kn

4. Prihod od zakupa nekretnina 450.000,00 kn

5. Prihod od stanarina 50.000,00 kn

6. Prihod od grobne naknade 90.000,00 kn

7. Prihod od šumskog doprinosa 700.000,00 kn

8. Višak prihoda iz 2003.g. 4.437.195,80 kn

9. Učešće poreza iz dohotka 1.911.491,20 kn


UKUPNO: 9.376.500,00 kn

Članak 3.

Namjera sredstava za održavanje i građenje objekata komunalne infrastrukture i stambeno-poslovnih prostora planira se za:

1.PROGRAM KOMUNALNE INFRA-
STRUKTURE I STAMBENO POS
LOVNIH PROSTORA 8.746.500,00 kuna

1.1.Javna rasvjeta i održavanje mreže
javne rasvjete 600.000,00 kuna

- troškovi električne energije javne rasvjete

-troškovi popravka i održavanja mreže
javne rasvjete

-troškovi proširenja mreže javne
rasvjete i postavljanje novih
rasvjetnih tijela

1.2. Zimsko čišćenje i održavanje cesta 650.000,00 kuna

1.3.Održavanje i čišćenje javnih
površina 200.000,00 kuna

-troškovi čišćenja, održavanja i
košnje javnih gradskih površina

-troškovi nabave zatvorenih
kontejnera za smeće

-troškovi obrezivanja krošnji stabala

1.4.Tekuće i investicijsko održavanje
stambenih zgrada 70.000,00 kuna

1.5.Označavanje parkirnih mjesta i
prometnih znakova 20.000,00 kuna

1.6.Održavanje po Mjesnim odborima
(materijalni troškovi) 40.000,00 kuna

1.7.Učešće u kupnji vatrogasnog
vozila 200.000,00 kuna

1.8.Kapitalne donacije »Komunalcu«
za proširenje vodovodne mreže
(Polovine, Plešivica, Lukovdol,
Moravice, Plemenitaš, Jelovac) 730.000,00 kuna

1.9.Kupnja građevinskog zemljišta 200,000,00 kuna

1.10.Pomoć pri gradnji crkve u Jablanu 70.000,00 kuna

1.11.Adaptacija crkve Sv. Ilija
(Vrbovsko) 50.000,00 kuna

1.12.Za uređenje gradske povr. za
održavanje placa 50.000,00 kuna

(otkup zemljišta, izrada dokumentacije,
potrebni građ. zahvati)

1.13. Prostorni plan uređenja grada 213.500,00 kuna

1.14. Adaptaciju poslovnih prostora 250.000,00 kuna

1.15.Adaptaciju stanova za socijalne
slučajeve 150.000,00 kuna

1.16. Popravak cesta i mostova, 3.120.000,00 kuna

-Popravak nogostupa i cesta na pod.
M.O. Vrbovsko

-Popravak cesta na ostalom području
prema planovima Mjesnih odbora

1.17.Obnovu autobusnih stanica 50.000,00 kuna

1.18.Revizija projekta sportske dvorane
pri Osnovnoj školi »Vrbovsko« 260.000,00 kuna

1.19.Kanalizacija - nastavak izgradnje 400.000,00 kuna

1.20.Obnova crkve Sv.Franjo u Ertiću 40.000,00 kuna

1.21.Izrada plana intervencije zaštite
okoliša 50.000,00 kuna

1.22.Plan riješenja Sportsko-rekreacijskog
centra »Krš« Vrbovsko 63.000,00 kuna

1.23. Uređenje dječjih igrališta 330.000,00 kuna

1.24.Kapitalne donacije »Komunalcu«
za otkup zemljišta za vodospremu
Senjsko i ugradnju pročistača 90.000,00 kuna

1.25.Kapitalna donacija »Komunalcu«
za uređenje deponija Cetin 150.000,00 kuna

1.26.Kapitalna donacija »Komunalcu«
za nabavu pikamera sa agregatom 50.000,00 kuna

1.27.Kapitalna donacija »Komunalcu«
za nabavu ralice i rezalice za asfalt 50.000,00 kuna

2.PROGRAM ODRŽAVANJA SPORTSKIH
OBJEKATA 100.000,00 kuna

(Kuglana, svlačionice NK Gomirje,
Moravice i Vrbovsko)

2.1. Lož ulje (troškovi grijanja) 20.000,00 kuna

2.2.Električnu energiju sportskih
objekata 20.000,00 kuna

2.3.Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja 55.000,00 kuna

2.4.Ostale komunalne usluge 5.000,00 kuna

3.PROGRAM ODRŽAVANJA DOMA
KULTURE 70.000,00 kuna

3.1. Lož ulje (troškovi grijanja) 20.000,00 kuna

3.2. Električnu energiju 7.000,00 kuna

3.3.Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja 30.000,00 kuna

3.4. Troškove čišćenja 13.000,00 kuna

4.PROGRAM ODRŽAVANJA
GROBLJA 460.000,00 kuna

4.1. Troškove čišćenja i odvoz smeća 100.000,00 kuna

4.2. Električnu energiju 10.000,00 kuna

4.3.Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja 350.000,00 kuna

UKUPNO (1+2+3+4) 9.376.500,00 kuna

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program održavanja i građenja objekata komunalne infrastrukture i stambeno-poslovnih prostora (»Službene novine« broj 35/03).

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 361-01/04-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/04-1

Vrbovsko, 28. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr