SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA MATULJI

44.

Na temelju stavka članka 14.. Stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2011.godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Matulji
za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Matulji za 2012. godine (u daljnjem tekstu Proračun) njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva Općine Matulji, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, pojedine ovlasti Općinskog vijeća i općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine,uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanje, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe, koje se sastoje od aktivnosti i projekata.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračuna i proračunskih korisnika utvrđeni dokumentima o srednjoročnim, odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine razrađeni po programima, a usklađuje se svake godine.

Članak 5.

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna podneseni se amandmani, kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna, mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka, ali ne na teret proračunske zalihe ili dodatnog zaduživanja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 7.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.

Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 8.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijeva u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospijeva.

Članak 9.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 10.

Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5 % rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obavezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

Članak 11.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 250.000 kn, i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Načelnik.

Općinski načelnik je obvezan mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 12.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Namjenski prihodi i primici proračuna su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Namjenski prihodi i primici, koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Uplaćeni i preneseni a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 13.

Prihodi koje ostvaruju tijela Općinske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini.

Članak 14.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Za potrebe mjesnih odbora (Pasjak ,Šapjane i Mune) koji imaju otvoren žiro račun osiguravaju se sredstva u proračunu najmanje u iznosu njihovih naplaćenih izvornih prihoda, odnosno ugovorenih prihoda za zakupnine javnih površina, koji su dužni rasporediti u svojim financijskim planovima na materijalne troškove i troškove investicija i investicionog održavanja, ukoliko ih planiraju.

Za mjesne odbore iz pozicije »42.12 mjesni odbori«, pokrivati će se troškovi (zaštitarska služba,eko WC-i, rasvjeta...) organizacije mjesnih manifestacija i manjih komunalnih zahvata u organizaciji Mjesnih odbora.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstava za amortizaciju zgrada i opreme za 2012. godinu.

Članak 15.

Odsjek za proračun i financije podnosit će Općinskom načelniku mjesečno izvješće o izvršavanju proračuna, a Općinski načelnik Općinskom vijeću polugodišnje sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 16.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je kada se sredstva Proračuna izvršavanju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000 kuna, te za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Ugovorima će se obvezati korisnike sredstava da dostave godišnje izvještaje o realizaciji programa (propisani obrasci za izvještaje FINI, odnosno Državnom uredu za reviziju sa specifikacijom utroška sredstava Proračuna Općine Matulji uz obrazloženje)

Članak 17.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik.

Članak 19.

Za stjecanje imovine bez naknade potrebna je prethodna suglasnost Općinskog načelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun Općine.

Članak 20.

Jedinstveni upravni odjel upravlja nefinancijskim dugotrajnom imovinom sukladno općim aktima Općine. Upravljanje imovinom iz stavka 1. podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup. Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u razdjelu 01, 02 i 03.

Članak 21.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Općinski načelnik može zahtijevati otplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena, ako se obroci pravovremeno ne otplaćuju.

Iznimno Odsjek za proračun i financije može na zahtjev dužnika, a temeljem odluke općinskog načelnika, uz primjereno osiguranje i kamate,odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga i to za iznos od 1.000 kn na tri mjeseca, od 1.000 kn do 5.000 kn na šest mjeseci i od 5.000 kn na više na 9 mjeseci.

Općinski načelnik može prodati,otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 22.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u interesu Općina Matulji može svojom imovinom osnovati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe. Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog općinskog načelnika može odlučiti o kupnji udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se štiti interes Općine Matulji.

Članak 23.

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati ako postoji zakonska obveza ili o drugim okolnostima odlučuje sam korisnik poštujući načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima, jer se u protivnom nadoknada za štetu nastala na neosiguranoj nefinancijskoj imovini isplaćuje iz Proračuna.

V. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 24.

Općinsko vijeće donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojime je Općina jedini osnivač ili u njima ima većinski osnivački udio.

Članak 25.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Članak 26.

Općinsko vijeće Općine Matulji može dati jamstvo trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u kojima je Općina jedini osnivač ili u kojima ima većinski osnivački udio. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Općine.

Ugovor o jamstvu u ime Općine sklapa općinski načelnik.

Članak 27.

Ukupna godišnja obveza iz članka 18. ove Odluke može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini, koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti iz članka 90.st.2 Zakona o proračunu, te dospjele Nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Općine iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2012. godinu u Programu 2701, a kamate i troškovi kredita u Programu 2702.

VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 28.

Općinski načelnik i čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna (razdjela). Odgovoran je za zakonitost svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također je odgovoran za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Općinski načelnik proračunskog korisnika može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa Zakonom prenijeti na druge osobe.

Općinski načelnik i čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate, te izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava, zakonito, svrhovito, učinkovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Općinski načelnik i čelnik proračunskog korisnika može, za obavljanje poslova iz t.1 ovog članka ovlastiti druge osobe posebnom odlukom u skladu s aktima o unutarnjem ustrojstvu. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se na isključuje odgovornost čelnika.

Prijenos ovlasti iz stavka 2. Ovog članka čelnik mora obaviti poštujući načelo razdvajanja dužnosti.

Članak 29.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje izvještaje koji zajedno sa polugodišnjim izvještajem Proračuna čine konsolidirani financijski izvještaj koji Odsjek za proračun i financije zajedno sa polugodišnjim obračunom Proračuna dostavlja općinskom načelniku do 5. rujna. Načelnik polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna upućuje na usvajanje Općinskom vijeću do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Članak 30.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana Odsjeku za proračun i financije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji financijski planovi proračunskih korisnika konsolidirani na razini upravnog odjela i nacrt godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja se općinskom načelniku do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik Godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

VII. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 31.

Unutarnja revizija proračunskog korisnika tijelo je koje neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika, upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.

Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/4

Ur. broj: 2156-04-11-35

Matulji, 13. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oecc, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=51211&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr