SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA LOVRAN

58.

Temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 11), u nastavku: druge izmjene i dopune UPU-a 1.

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja drugih izmjena i dopuna UPU-a 1 je Općina Lovran.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 3.

Druge izmjene i dopune UPU-a 1 se izrađuju i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»NN« 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 104/11).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 4.

Druge izmjene i dopune UPU-a 1 odnose se na:

- promjenu mješovite pretežito stambene namjene M1-2, planirane uz doljnji rub koridora županijske -spojene ceste i raskrižja na kojem se nova prometnica spaja sa cestom za Lovransku Dragu, u poslovnu - pretežito trgovačku (K2) namjenu, sukladno iskazanom interesu budućih investitora,

- proširenje planirane površine za groblje u pravcu sjevera, sukladno izrađenom idejnom rješenju, u cilju zadovoljavanja potreba za novim grobnim mjestima.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 5.

Praćenjem stanja u prostoru nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1) - Izmjene i dopune (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 31/11) uočena je potreba da se preoblikuju pojedina planska rješenja kako bi se stvorili potrebni preduvjeti za građenje i realizaciju prvotno planiranih namjena u dijelu naselja, a za koje se pokazalo da nisu sukladna stvarnim potrebama naselja i interesima budućih investitora.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 6.

Druge izmjene i dopune UPU-a 1, navedene u članku 4. ove Odluke, sukladne su ciljevima prostornog razvoja i uređenja utvrđenih u važećem UPU 1, koji su usmjereni na održivi razvoj naselja, uz očuvanje prostornih posebnosti naselja.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 7.

Za potrebe izrade Drugih izmjena i dopuna UPU-a 1 nije potrebno osiguravati druge stručne podloge, osim onih koje su već bile korištene za potrebe izrade UPU-a 1 i njegovih izmjena i dopuna.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Drugih izmjena i dopuna UPU-a 1 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»NN« 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 25. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»NN« 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04 i 104/11) kartografski prikazi Drugih izmjena i dopuna UPU 1 će se prikazati na način da se prikazuje granica obuhvata u kojem se mijenja ili dopunjava određeni dio urbanističkog plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1 IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 10.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna UPU 1 iz područja njihovog djelokruga bit će zatraženi od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka,

- UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA,

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10 000 Zagreb,

- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1 OD TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna UPU- a 1:

- dostava zahtjeva za izradu Drugih izmjena i dopuna UPU-a 1 (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a 1 roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a 1 za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a 1 - u trajanju od najviše 15 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a 1- u roku od najviše 8 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a 1 - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- dostava mišljenja i suglasnosti temeljem čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»NN« 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

- donošenje Drugih izmjena i dopuna UPU-a 1 - u roku od najviše 180 dana od završetka javne rasprave.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 12.

Do donošenja Drugih izmjena i dopuna UPU-a 1 na području obuhvata Plana su mogući svi zahvati u prostoru, odnosno građenje novih građevina u skladu s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA1-2) s površinama za izdvojene namjene (T21 i/ili T2, T12 i/ili T2, T13 i/ili T2) i UPL1-2 i UPL2 te luke (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 31/11).

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a 1

Članak 13.

Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, troškovi izrade Drugih izmjena i dopuna UPU-a 1, neće se financirati iz Proračuna Općine Lovran, nego iz drugih izvora ( troškove izrade snosit će Lovran promet d.o.o. Zagreb).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna UPU-a 1.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU-a 1 od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 15 dana. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju će se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna UPU-a 1 poštivati uvjeti koje za sadržaj urbanističkog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/011-01/31

Ur. broj: 2156/02-01-11-1

Lovran, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr