SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA LOVRAN

57.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pričišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/ 11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2012. godini

I.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lovran u 2012. godini za:

- nerazvrstane ceste

- javne površine

- javnu rasvjetu

- groblje

- sanaciju odlagališta komunalnog otpada

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

1. NERAZVRSTANE CESTE

1.1. Rekonstrukcija i
izgradnja nerazvrstanih cesta

1.1.1 Rekonstrukcija ceste
bivša vojarna 100.000,00

1.1.2. Rekonstrukcija ceste Lokva 150.000,00

1.1.3. Izgradnja odvojka
Omladinske ulice 2.507.000,00

1.1.4. Rekonstrukcija ceste Obrš 500.000,00

1.1.5. Izgradnja ceste
Rezine - Peharovo 150.000,00


Ukupno nerazvrstane ceste 3.407.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.209.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 2.198.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (od prodaje nefinancijske imovine).

2. JAVNE POVRŠINE

2.1. Nogostupi, obalni put,
parkirališta, trgovi, pješačke
staze, zelene površine

2.1.1. Uređenje obalnog
puta Lovran 105.000,00

2.1.2. Uređenje javnih površina
uz obalni put 50.000,00

2.1.3. Izgradnja šetnice
Lovran-Medveja 150.000,00

2.1.4. Postava ograde pokraj
odmarališta Toplice 50.000,00

2.1.5. Izgradnja ugibališta pokraj
lovranske bolnice 450.000,00

2.1.6. Rekonstrukcija potpornog
zida ceste u Školarovu 80.000,00

2.1.7. Postava ograde na pješačkom
putu od benzinske postaje do

Ulice Dr. Nilo Cara u Lovranu 86.000,00

2.1.8. Izgradnja autobusnog
stajališta u ul. Dr.Nilo Cara 10.000,00

2.1.9. Postava ograde na
Peharovu-crpna stanica 56.000,00

2.1.10. Izgradnja autobusnog
stajališta u Tuliševici 15.000,00


Ukupno nogostupi, obalni put,
parkirališta, trgovi, pješačke staze,
zelene površine 1.052.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 601.000,00 kn iz komunalnog doprinosa i 451.000,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (150.000,00 potpore PGŽ i 301.000,00 od prodaje nefinancijske imovine).

3. JAVNA RASVJETA

3.1. Izgradnja novih rasvjetnih
tijela u Lovranu, Lignju,
Tuliševici, Lovranskoj Dragi
i Medveji:

3.1.1. Izgradnja javne rasvjete u Lignju 15.000,00

3.1.2. Izgradnja javne rasvjete
u Tuliševici 15.000,00

3.1.3. Izgradnja javne rasvjete
u Lovranu 35.000,00

3.1.4. Izgradnja javne rasvjete
u Medveji 15.000,00

3.1.5. Izgradnja javne rasvjete odvojka
Omladinske ulice 135.000,00

3.1.6. Izgradnja javne rasvjete
ceste Obrš 110.000,00


Ukupno javna rasvjeta 325.000.00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 190.000,00 kn iz komunalnog doprinosa i 135.000,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (od prodaje nefinancijske imovine).

4. GROBLJE

4.1. Proširenje groblja u Lovranu 200.000,00


Ukupno groblje 200.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 200.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (od prodaje nefinancijske imovine).

5. OPSKRBA PITKOM VODOM

5.1. Kapitalna pomoć K.D.
»Komunalac« za izgradnju
vodovoda 2.670.000,00

5.2. Izgradnja vodoopskrbe
Visoke zone Lovrana 1.000.000,00


Ukupno opskrba
pitkom vodom 3.670.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.670.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine Lovran (250.000,00 kn potpore PGŽ, 3.250.000,00 kn od prodaje nefinancijske imovine, 100.000,00 kn naknade za priključak i koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu i 70.000,00 naknada za legalizaciju zgrada).

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

6.1. Odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda

6.1.1. Izgradnja sanitarne kanalizacije 358.279,00


Ukupno odvodnja
i pročišćavanje otpadnih voda 358.279,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 358.279,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (naknada za razvoj).

6.2. Odvodnja atmosferskih voda

6.2.1. Izgradnja oborinske
kanalizacije 52.000,00


Ukupno odvodnja
atmosferskih voda 52.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 52.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (37.000,00 kn prihodi od prodaje nefinancijske imovine i 15.000,00 kn vodnog doprinosa).

7. GOSPODRENJE OTPADOM

7. 1. Sufinanciranje programa
sanacije odlagališta

komunalnog otpada
»Osojnica« 338.800,00


Ukupno gospodarenje
otpadom 338.800,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 338.800,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (34.539.77 kn općih prihoda i 304.260,23 kn od prodaje nefinancijske imovine).

II.

8. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 2.000.000,00 - ostala sredstva Proračuna 7.003.079,00

2. Ostali izvori sredstava

- kapitalne pomoći
Proračunu od PGŽ 400.000,00


Ukupno: 9.403.079,00

III.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 363-01/11-01/78

Ur. broj: 215602-01-11-1

Lovran, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr