SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA LOVRAN

54.

Na temelju članka 5. i članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 57/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) i članka 1. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 17/99 i 11/00) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012. godinu ( u daljnjem tekstu: Socijalni program) realizirat će se primjenom djelotvornih mjera s ciljem zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, temeljem kriterija propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Lovran.

Članak 2.

Socijalnim programom planiraju se aktivnosti i osiguravaju sredstva i to:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

- prehranu učenika u osnovnoj školi,

- prehranu djece u dječjem vrtiću,

- besplatni prijevoz učenika srednjih škola i studenata ,

- organizirani prijevoz djece s poteškoćama u razvoju uz stručnu pratnju (relacija Lovran - Rijeka - Lovran),

- hranu za dojenčad sa zdravstvenim poteškoćama,

- pomoć humanitarnim udrugama sa područja Općine te Primorsko-goranske županije,

- produženi boravak djece osnovne škole,

- sufinanciranje prijevoza osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD »Autotrolej«,

- pomoć u kući osobama treće životne dobi,

- jednokratne pomoći (hrane, prigodne pomoći za Božić, dar novorođenčadi i dr.),

- specijalni rashodi za intervencije (pomoć u školovanju; autobusne karte za nemoćne i invalidne osobe te darovateljima krvi s područja Općine Lovran, pomoć u liječenju i sl.),

- pomoć djeci sa poteškoćama u govoru - logopedske vježbe,

- stipendiranje socijalno ugroženih učenika i studenata,

- zdravstvena zaštita djece, provođenjem programa redovnog cijepljenja,

- sufinanciranju zdravstvenog standarda (hitne medicinske pomoći),

- djelovanje Hrvatskog crvenog križa,

- mjere prevencije u cilju sprečavanja zlouporabe droga koje provodi Udruga Zdravi put,

- djelovanje Gorske službe spašavanja i

- sufinanciranje pedijatrijske ambulante u Lovranu.

Sredstvo za isplatu pomoći za ogrjev doznačit će Primorsko goranska županija, temeljem liste korisnika koju dostavlja nadležni centar za socijalnu skrb.

Članak 3.

Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima, te po odluci Općinskog načelnika, a na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 4.

Utvrđuje se da je Plan rasporeda sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite Općine Lovran u 2012. godini, sastavni dio Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012. godinu.

Članak 5.

Socijalni program Općine Lovran za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-59

Lovran, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Program javnih potreba u socijalnoj skrb  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr