SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA LOVRAN

51.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31., Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršenje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi: prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

2. Rashodi: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći i naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih prema vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, a usklađuje se svake proračunske godine.

Članak 3.

Općinski načelnik odgovoran je za:

- planiranje i izvršavanje Proračuna,

- prikupljanje prihoda i primitaka i njihovo uplaćivanje u Proračun,

- preuzimanje obaveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava i

- zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihod Proračuna za 2012. godinu.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Članak 5.

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti odgovoran je Općinski načelnik.

Proračunska sredstava koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu. Sredstva koja su u Proračunu osigurana za potporu udruga s područja Općine Lovran raspoređivat će se u skladu s programima javnih potreba u kulturi, sportu i socijali, programa potpora udrugama od posebnog značaja i planom rasporeda sredstava za političke stranke.

Sve isplate proračunskih sredstava, planiranih u vidu donacija za provođenje programa javnih potreba u kulturi, sportu, socijali i programa potpora udrugama od posebnog značaja, vršit će se po zaključenom ugovoru sa korisnikom donacije.

Članak 6.

Općinski načelnik ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika proračuna, te na zakonitoj i svrsishodnoj upotrebi proračunskih sredstava. Korisnici sredstava Proračuna obvezni su dati potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Članak 7.

Obveze na teret Proračuna mogu se preuzeti samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama mogu se preuzeti uz prethodnu odluku Općinskog vijeća, a u pojedinim slučajevima propisanim zakonom i uz prethodnu suglasnost nadležnog državnog tijela.

Članak 8.

Nalogodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik koji može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih stavki Proračuna s time da promjena pojedine stavke ne može biti veća od 5% u odnosu na planiranu. Proračunska sredstva ne mogu se preraspodjeljivati između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o izvršenoj preraspodjeli na prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća nakon izvršene preraspodjele.

Općinski načelnik donosi odluku o raspoređivanju sredstava iz aktivnosti »Tekuće donacije prema odlukama Općinskog načelnika« u ukupnom iznosu 80.000,00 kuna.

Članak 9.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka Proračuna, Općinski načelnik predložit će Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 11.

Prihode koje ostvare tijela općinske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna.

Članak 12.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, temeljem odluke Općinskog načelnika.

Članak 13.

Plaćanje predujmova moguće je samo iznimno, na temelju naloga Općinskog načelnika, a iznos pojedinačno plaćenog predujma ne može iznositi više od 10.000,00 kuna.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 14

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik, koji ujedno potpisuje ugovor o oročavanju. Prihodi od oročenih novčanim sredstvima (kamate), prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva koja se oročavaju mogu se plasirati samo uz obvezu povrata u Proračun do 31. prosinca 2012. godine.

Članak 15.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Općina Lovran može svojom imovinom osnovati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe. Općinsko vijeće Općine Lovran na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti o kupnji udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se s time štiti interes Općine Lovran.

Članak 16.

Radi namirenja potraživanja Općina Lovran može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava. O stjecanju udjela u kapitalu trgovačkih društava odlučuje Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 17.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug. Općinski načelnik može zahtijevati otplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena ako koji od obroka nije pravodobno plaćen.

Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje Općine Lovran ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja ili zbog drugih opravdanih razloga sukladno propisima (smrt dužnika, nedostatak pravnog slijednika, nedostatak imovine, likvidacija pravnog subjekta i sl.).

IV. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 18.

Općina Lovran može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira samo za investicije koje se financiraju iz njezina Proračuna, a koje potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost nadležnog državnog tijela.

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovi Proračuna, te odluke Općinskog vijeća i uz prethodnu suglasnost nadležnog državnog tijela.

Ukupna godišnja obveza po zaduženju Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, kao i neplaćene dospjele obveze iz prethodnih godina.

Tekuća otplata glavnice općinskog duga iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2012. godinu iznosi 365.000,00 kuna, te pripadajuća kamata u iznosu 110.000,00 kuna, a u izvršenju Proračuna imaju prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Članak 19.

Općinsko vijeće Općine Lovran može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Lovran, o čemu donosi odluku. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine Lovran. Općina Lovran obvezna je prije davanja jamstva ishoditi suglasnost nadležnog državnog tijela. Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik, o čemu izvješćuje nadležno državno tijelo u roku 8 dana od dana zaključenja ugovora. Općina Lovran u 2012. godini ne planira davanje novih jamstava.

Jamčevna pričuva planirana je u Posebnom dijelu proračuna, za dana jamstva KD Komunalac d.o.o. Opatija, za kreditno zaduživanje iz prethodnih godina, u iznosu 50.000 kuna.

V. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 20.

Sredstava proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik kod izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna izvješćuje Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Sredstva proračunske zalihe za 2012. godinu planirana su u iznosu 50.000,00 kuna.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-56

U Lovranu, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr