SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA LOPAR

30.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar donosi

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
i dodjeli stipendija

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu stipendija, visina stipendija te ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija.

Članak 2.

Sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se u proračunu Općine Lopar u skladu s ugovorom o stipendiji i ovom Odlukom.

Članak 3.

Visina stipendije za učenike srednjih škola iznosi 500,00 kuna mjesečno, a za studente 700,00 kuna mjesečno.

Članak 4.

Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa-srednjoškolskog programa, sveučilišnog studija (preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (stručni i specijalistički stručni).

Iznimno, studentima se stipendija odobrava i isplaćuje i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od devet (9) mjeseci.

Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promijeni obrazovnu ustanovu, pravo na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred odnosno narednu studijsku godinu.

Stipendija se za učenike isplaćuje od 1. rujna do 31. svibnja, a za studente od 1. listopada do 30. lipnja.

Učenici i studenti koji su potpisali Ugovor o primanju stipendije, dužni su najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka učeničke godine (učenici) i akademske godine (studenti) dostaviti Općini Lopar uvjerenje o uspješno završenoj školskoj godini i akademskoj godini.

Isplata se obavlja putem žiro-računa jedne od poslovnih banaka.

Članak 5.

Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području Općine Lopar.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji nemaju stipendiju iz drugih izvora.

Članak 6.

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar, na temelju oglasa objavljenog na oglasnoj ploči Općine Lopar.

Dosadašnji stipendisti moraju u roku iz prethodnog stavka dostaviti potvrde o upisu u viši razred odnosno narednu studijsku godinu te učenici prosjek ocjena prethodne godine školovanja odnosno studenti prosjek ocjena s cjelokupnog studija, koji kod studenata koji studiraju po novom sustavu mora sadržavati i broj stečenih ECTS bodova.

Ukoliko visokoškolska ustanova koju pohađa student- stipendist ne postavlja nikakve uvjete za upis u narednu studijsku godinu student mora u prethodnoj studijskoj godini skupiti najmanje 60 ECTS bodova kako bi imao pravo na daljnje primanje stipendije.

Članak 7.

Tijek provedbe natječajnog postupka, obradu pristiglih prijava te sastavljanje rang liste prijava vrši Jedinstveni upravni odjel.

Općinski načelnik donosi Odluku o broju stipendista za tekuću školsku ili akademsku godinu dodjelu, kao i Odluku o odabiru učenika i studenata u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Na temelju Odluke o odabiru učenika ili studenata s odabranim učenikom ili studentom zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku godinu za koju je pristupnik podnio prijavu.

Članak 8.

Kriteriji bodovanja su sljedeći:

A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno uspjeh na studiju

Prosjek ocjena Bodovi

- 3,10.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

- od 3,10 do 4,75 svakih 0,05 vrijednosti prosjeka
ocjena nosi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

- 4,75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

- 4,80 do 5,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

B) Upisana godina studija

- prva godina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- druga godina -60 ECTS bodova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

- treća godina -120 ECTS bodova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

- četvrta godina -180 ECTS bodova. . . . . . . . . . . . . . . . . 60

- peta godina -240 ECTS bodova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

C) Upisan studij ili srednja škola za zanimanja:

- pravnik, arheolog, povjesničar umjetnosti, studij

pomorstva, studij agronomije, studij informatike, studij

teologije, građevine, arhiktekture, geodezije,

medicine i veterine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- geodet, građevinski tehničar, kemijski tehničar,

kuhar, konobar, medicinska sestra, tokar,

brodograditelj, zidar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

D) Postignut uspjeh na natjecanjima u znanju tijekom prethodne školske godine

- sudjelovanje na županijskom natjecanju. . . . . . . . . . . . 10

- osvojeno 1.-3. mjesta na županijskom natjecanju. . . . . 20

- sudjelovanje na državnom natjecanju. . . . . . . . . . . . . . . 30

- osvojeno 1.-3. mjesta na državnom natjecanju. . . . . . . 40

- sudjelovanje na međunarodnom natjecanju
kao državni predstavnik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Pravo na bodove iz ove točke stječe se samo po jednoj osnovi.

E) Posebne okolnosti

- školovanje izvan mjesta prebivališta

izvan područja otoka Raba(učenici). . . . . . . . . . . . . . . . 20

- redovno školovanje člana obitelji izvan mjesta

prebivališta roditelja, po svakom članu. . . . . . . . . . . . . . 15

- učešće roditelja u Domovinskom ratu. . . . . . . . . . . . . . 15

- smještaj u podstanarstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

- obitelj s dvoje i više djece predškolskog

i školskog uzrasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

- teška bolest člana obitelji koja smanjuje radnu
sposobnost ili psihičko i socijalno funkcioniranje
obitelji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- samohrani roditelj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- primatelj pomoći za uzdržavanje odnosno

korisnik redovne socijalne pomoći temeljem Odluke

o socijalnoj skrbi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Pravo na bodove iz alineje 1. (školovanje izvan mjesta prebivališta izvan područja otoka Raba) isključuje bodovanje iz alineje 5. (smještaj u podstanarstvu).

Članak 9.

Pravo na dobivanje stipendije ostvaruje srednjoškolski učenik ili student koji na temelju kriterija iz prethodnog članka sakupi 100 i više bodova, odnosno da na temelju bodovne ljestvice bude unutar broja kojeg Općinski načelnik Odlukom odredi za dobivanje stipendije za tekuću godinu.

Stipendija se neće isplaćivati ukoliko domaćinstvo učenika ili studenta ima dugovanja spram Općine Lopar po bilo kojoj osnovi.

Student je oslobođen ove stavke ukoliko ne živi s roditeljima u istom stambeno-korisnom prostoru zbog narušenih međuljudskih odnosa i to je dužan dokazati.

Članak 10.

Učenicima i studentima kojima je stipendija odobrena i sklapaju Ugovor o pravima i obvezama između stipenditora i stipendista imat će obvezu da nakon završenog ugovora o stipendiranju zasnuju radni odnos na području Općine Lopar, ukoliko za njegovu struku ima potrebe te da na tom radu provedu najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

Stipendist se obvezuje na zahtjev Općine Lopar svojim dobrovoljnim radom učestvovati u humanitarnim, ekološkim, odgojno-obrazovnim i sportsko-rekreacijskim programima koje organizira Općina Lopar.

Članak 11.

Stipendist se obvezuje vratiti Općini Lopar cjelokupan iznos isplaćenih stipendija u roku od dvije (2) godine, u sljedećim slučajevima:

- ako samovoljno prekine obrazovanje,

- ako ne završi školovanje u roku predviđenom ugovorom o stipendiranju,

- ako se ne zaposli na području Općine Lopar u roku od godine dana, iako za njegovu struku ima potrebe na tom području, a da nije ni pokušao ili ako nakon zasnivanja radnog odnosa na području općine Lopar, na tom radnom mjestu ne provede najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

U slučaju da stipendist nakon uspješnog završenog školovanja ne zasnuje radni odnos na području Općine Lopar, iako je sudjelovao na javnom natječaju ili oglasu, oslobađa se obveze vraćanja stipendije.

Članak 12.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-22

Lopar, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=755&mjesto=51281&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr