SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA JELENJE

10.

Na temelju članka 28. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 28/04, 38/09 i 79/09), članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jelenje za 2012. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja programa, opseg poslova, održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa tijekom 2012.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. Komunalna naknada: 500.000,00 kuna

2. Grobna naknada: 70.000,00 kuna

3. Ostali prihodi: 2.130.000,00 kuna

III. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje čine ove komunalne djelatnosti:

1. Održavanje čistoće - 220.000,00 kuna

2. Održavanje zelenih površina - 110.000,00 kuna

3. Održavanje nerazvrstanih cesta -1.600.000,00 kuna

4. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta - 40.000,00 kuna

5. Održavanje javne rasvjete - 350.000,00 kuna

6. Održavanje javnih objekata - 200.000,00 kuna

7. Održavanje groblje - 50.000,00 kuna

8. Zaštita okoliša - 130.000,00 kuna

9. Izrada planova i projekata - 0,00 kuna

1. Održavanje čistoće obuhavća:

- održavanje čistoće javnih površina kao što su parkovi, trgovi i igrališta

- održavanje čistoće šetnica koje prolaze kroz naselja i mjesta

- održavanje otvorenih kanala uz prometnice

- održavanje čistoće kontejnera za smeće

- održavanje klupa i betonskih vaza

- redovito čišćenje travnjaka

2. Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

- košenje trave

- uređenje hortikulture, raslinja u parkovima

- dobava, dopuna i sadnja, te održavanje cvjetnih sadnica

3. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- redovito održavanje

- sanacija udarnih rupa

- uređenje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste (trava, raslinje)

- održavane cijevnih propusta na nerazvrstanim cestama

- ugradnja rubnjaka

- sanacija i uređenje potpornih zidova uz nerazvrstane ceste

4. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, uklanjanje snijega sa parkirališta, šetnica i prilaznih staza sa posipavanjem

5. Održavanje javne rasvjete obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja)

- blagdanska rasvjeta

6. Održavanje javnih objekata obuhvaća:

- usluga tekućeg održavanja objekata i opreme

- čišćenje objekata

- sitni popravci na održavanju zgrada

7. Održavanje groblja obuhvaća:

- održavanje zelenih površina na groblju u Jelenju

- održavanje staza na groblju

- održavanje zgrada i pomoćnih objekata za ispraćaj pokojnika

8. Zaštita okoliša obuhvaća:

- provođenje deratizacije i dezinsekcije

- odvoz krupnog komunalnog otpada

- veterinarske usluge

- sanacija i deponiranje komunalnog otpada

- hitne intervencije

9. Izrada planova i projekata obuhvaća:

- izrada detaljnih planova uređenja

- izrada idejnih projekata

- geodetsko-katastarske usluge

- izrada planova zaštite okoliša

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Provedba ovog Programa vrši se na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz Članka 2. Ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 363-01/11-01/

Ur. broj: 2170/04-01-11-

Dražice, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=755&mjesto=51218&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr