SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA JELENJE

7.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09 i 46/09), te članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje
za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Jelenje za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Jelenje.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U računu financiranja iskazani su svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2012.-2014. godina, razrađeni po pojedinim programima, korisnicima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima tj. Općinskoj upravi, te ostalim korisnicima po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 4.

Korisnici proračunskih sredstava, obvezni su izraditi godišnji obračun sa analitičkim prilogom za prošlu proračunsku godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače, u suprotnom se obustavljaju prijenosi sredstava iz Proračun Općine Jelenje za 2012. godinu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, te iz prihoda od pomoći izvršavati će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od odredbe stavka 3 ovog članka, Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa. Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.

Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 6.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih dodjela, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

Proračunski korisnici Općine za koje su sredstva planirana, obvezni su dostaviti tijelima općinske uprave svoje financijske planove izrađene po mjesecima za cijelu godinu u roku od 15 dana od dana donošenja Proračuna.

Članak 7.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cijelini je Općinski načelnik.

Općinska uprava odgovorna je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima, te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu proračuna.

Članak 8.

Općinski načelnik obvezan je izvještavati Vijeće o izvršenju Proračuna svaka tri mjeseca i to za razdoblja:

- od 1. siječnja do 31. ožujka;

- od 1. siječnja do 30. lipnja;

- od 1. siječnja do 30. rujna;

- od 1. siječnja do 31. prosinca,

a sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu.

III. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 9.

Prihodi što ih općinska uprava ostvari obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihod s osnova kamata po tražbinama općinske uprave uplaćuju se u proračun.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 10.

Prihodi koje se ostvare iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi navedeni u stavku 1 ovog članka mogu se koristiti isključivo za utvrđene namjene.

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna za ovu proračunsku godinu.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenim vlastitim prihodima tromjesečno izvještavati nadležna tijela općinske uprave.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 11.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenog ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Članak 12.

Zahtjev za isplatu sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 13.

Sredstva za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti, naknade troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća isplaćivati će se temeljem odluke Općinskog vijeća.

Članak 14.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenja o povratu sredstava donosi Općinski načelnik na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 15.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba, kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu.

VI. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN

Članak 16.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna bila nezakonita i/ili neopravdana potrebno je odmah zahtjevati povrat proračunskih sredstava u Proračun.

VII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 17.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i temeljem prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

VIII. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinski načelnik te potpisuje i Ugovor.

Prihod od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

IX. OTPIS DUGOVA

Članak 19.

Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug prema općini, ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Pod dugom iz stavka 1 ovog članka ne podrazumjeva se dug prema Općini s naslova javnih davanja. Odluku o takvom otpisu donosi Općinsko vijeće.

X. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE

Članak 20.

Općinska uprava upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine.

Upravljanje imovinom iz stavka 1 ovog članka podrazumjeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Imovinom se mora upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini sukladno zakonu.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja.

Članak 21.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Sve poslovne promjene na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini potrebno je evidentirati u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

XI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 22.

Za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata utvrđenih Planom razvojnih programa Općina se može zadužiti sukladno zakonskim propisima.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine može se zadužiti samo uz suglasnost Općinskog Vijeća, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Općine.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi iz stavka 2. ovog članka sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Odluci Općinskog Vijeća. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

XII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 23.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje općinskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljati će se u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Jedinstvenome upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, Jedinstveni upravni odjel o tome će izvjestiti Općinskog načelnika.

XIII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 24.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i primitaka Općinski načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje utvrdit će Općinsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 25.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama Općinski načelnik je dužno polugodišnje izvjestiti Općinsko vijeće.

Članak 26.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihod Proračuna za 2012. godinu.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja godišnjeg obračuna Proračuna za 2012. godinu.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/1

Ur. broj: 2170/04-11-01-

Dražice, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
Predsjednik
Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=755&mjesto=51218&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr