SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
23

18.

Na temelju članka 31. točka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, i 26/03-pročišćeni teksti 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinos su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom.

Rješenje o visini komunalnog doprinosa donosi Upravni odjel za komunalni sustav Grada Malog Lošinja.

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koja donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili po zahtjevu stranke.

Rješenje iz stavka 4. ovog članka sadrži iznos sredstava komunalnog doprinosa kojeg je obveznik dužan platiti, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi, te eventualnu obvezu Grada da uredi pristup od javne površine do građevinske čestice, na način iz članka 37. ovog Zakona, kao i obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. stavak 3. članka 32. Zakona i ostvareni priliv sredstava.«

Članak 2.

Iza članka 6. Odluke dodaje se članak 6a. koji glasi:

»Kod gradnje višestambenih zgrada komunalni doprinos se plaća u cijelosti prije izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi.

Kod gradnje hotela, objekata ugostiteljske djelatnosti, skladišta, objekata proizvodne djelatnosti i kod gradnje obiteljske kuće veličine do 1000 m3 ukupnog volumena obiteljskog stana, garaže i spremišta, komunalni doprinos se plaća obročno u dvije rate. Prva rata u roku 15 dana od pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju visine komunalnog doprinosa. Druga rata u roku od 6 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju visine komunalnog doprinosa.

Za obiteljske kuće veće od 1000 m3 komunalni doprinos plaća se u cijelosti prije izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi.«

Članak 3.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

»Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati i poreza na dohodak odnosno dobiti.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.«

Članak 4.

Iza članka 7. Odluke dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

»Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu, odnosno potvrdu o uplaćenoj prvoj rati, izdaje Upravni odjel za komunalni sustav Grada Malog Lošinja.

Ukoliko investitor odustane od građenja, ne uspije ishoditi građevinsku dozvolu i ne izgradi objekt, izvršit će se povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-04-4

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2004.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=97&mjesto=10005&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr