SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD KRALJEVICA
39

36.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 58/93) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 7. sjednici održanoj 29. srpnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o dimnjačarskoj službi

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje dimnjačarska služba na području Grada Kraljevice.

Dimnjačarska je služba komunalna djelatnost i mora se obavljati trajno.

Članak 2.

Dimnjačarskom se službom smatra čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Dimovodnim objektima, u smislu ove Odluke, smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.

Članak 3.

Dimnjačarsku službu može obavljati trgovačko društvo ili obrtnik registriran za obavljanje dimnjačarskih usluga koji je s Gradom Kraljevica sklopio ugovor o koncesiji (u daljnjm tekstu: ovlašteni dimnjačar).

Dimnjačarsku službu može obavljati fizička osoba koja ima stručnu spremu odnosno stručnu osposobljenost za dim

njačara, odnosno trgovačko društvo koje ima zaposlenu takvu osobu.

Dimnjačarsku službu obavlja ovlašteni dimnjačar na cijelom području Grada.

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Kraljevice odlučuje o davanju koncesije na temelju javnog prikupljanja ponuda u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Kraljevice.

Članak 5.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavljati dimnjačarsku službu trajno, prema propisima i pravilima struke.

Ovlašteni dimnjačar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Ovlašteni je dimnjačar dužan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata te ga dostaviti komunalnom redaru.

Ovlašteni dimnjačar dužan je o vremenu kontrole i čišćenja obavijestiti korisnike usluga na planiranom području ili u stambenoj zgradi na primjeren način, najmanje tri dana prije dolaska.

Članak 6.

Korisnici usluga dužni su omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata.

Korisnici usluga dužni su, na zahtjev ovlaštenog dimnjačara, obavijestiti ga o broju i vrsti ložišta i dimovodnih objekata, te o sezoni loženja i omogućiti pristup svakom ložištu i dimovodnom objektu koji se koristi.

Članak 7.

Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprečavati pristup do mjesta za čišćenje dimovodnih objekata niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravnog i redovitog čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vratašca dimovodnih objekata mora biti uvijek slobodan.

Pri obavljanju dimnjačarskih poslova ovlašteni je dimnjačar dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge.

Članak 8.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti vlasnika zgrade, odnosno tijelo koje upravlja zgradom, da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca, u protivnom će o tome obavijestiti nadležnu inspekciju za zaštitu od požara i komunalnog redara.

Ako se radi o nedostacima na dimovodnom objektu na koji je priključeno plinsko ložište, ovlašteni je dimnjačar o uočenim nedostacima dužan odmah obavijestiti i distributera plina.

Korisnici usluga dužni su u ostavljenom roku otkloniti utvrđene nedostatke i o tome izvijestiti ovlaštenog dimnjačara.

Članak 9.

Izvođači radova iz prethodnog stavka, kao i izvođači plinskih instalacija obvezni su prije puštanja u rad instalacija zatražiti od ovlaštenog dimnjačara atest ili certifikat o ispravnosti dimovodnih objekata.

Ovlašteni dimnjačar dužan je po završetku radova na dimovodnom objektu izdati atest ili certifikat o ispravnosti, koji obvezuje investitora i izvođača radova.

Članak 10.

Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata.

Kontrolna knjiga vodi se za svaku zgradu posebno, a sadrži:

1. oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,

2. ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,

3. oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,

4. datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,

5. potpis dimnjačara,

6. potpis osoba pod točkom 2. ovoga stavka kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih radova.

O pregledanim dimovodnim objektima ovlašteni dimnjačar daje korisniku stručni nalaz.

Članak 11.

Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kartoteku dimovodnih objekata koji se obavezno čiste.

Kartoni dimovodnih objekata sadrže:

1. oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,

2. ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,

3. broj i vrstu dimovodnih objekata,

4. rokove čišćenja.

Članak 12.

Ovlašteni dimnjačar dužan je jedanput godišnje, do 1. listopada, komunalnom redaru podnijeti izvješće o pregledanim i očišćenim dimovodnim objektima, te o dimovodnim objektima do kojih nije mogao doći ili mu je bio onemogućen pregled ili čišćenje.

Članak 13.

Obavezno se, jedanput u dvije godine, kontroliraju a ne čiste:

- dimnjaci, koji se stalno ne koriste i na koje nisu priključena ložišta, te otvori kojih su za priključke propisno zatvoreni,

- prirodni ventilacijski kanali centralno smještenih pomoćnih prostorija s ugrađenim plinskim trošilom.

Članak 14.

Obvezno se kontroliraju i po potrebi čiste:

- dimovodni objekti u stambenim i poslovnim zgradama te obiteljskim kućama - dva puta godišnje,

- centralne peći bez obzira na vrstu goriva - dva puta godišnje,

- tvornički dimnaci, dimovodni kanali, i tvornički kotlovi - tri puta godišnje,

- sabirališta čađe u dimnjacima - jedanput godišnje.

Članak 15.

Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarske službe.

Članak 16.

Naknadu za obavljene dimnjačarske usluge ovlaštenom dimnjačaru plaća vlasnik, odnosno upravitelj zgrade.

Naknada se plaća nakon obavljene usluge, za stvarno izvršenu količinu radova i usluga ovjerenih od korisnika usluge u kontrolnoj knjizi, po važećem cjeniku radova i nakon ispostavljenog računa.

Članak 17.

Provođenje ove Odluke nadzire komunalni redar.

Članak 18.

Komunalni redar je ovlašten:

l. narediti obavljanje dimnjačarskih radova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno,

2. zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova,

3. kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata,

4. pregledavati godišnje izvješće i plan rada ovlaštenog dimnjačara,

5. pokrenuti prekršajni postupak, naplatiti globu, izdati prekršajni nalog i izreći globu,

6. poduzimati i druge propisane mjere.

Članak 19.

Globom u iznosu od 500,00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja dimnjačarsku službu na području Grada Kraljevice bez sklopljenog ugovora o koncesiji (članak 3. stavak 1. Odluke),

2. prenese na drugu osobu pravo za obavljanje dimnjačarske službe (članak 5. stavak 2. Odluke);

3. ne izradi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, ne dostavi ga komunalnom redaru za dimnjačarske poslove i ne obavijesti korisnike usluga (članak 5. stavak 4. Odluke);

4. ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje ložišta dimovodnih objekata (članak 6. stavak 1. Odluke);

5. ne pridržava se odredbe članka 6. stavka 2. Odluke;

6. ne pridržava se odredbe članka 7. Odluke;

7. ne vodi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata (članak 10. stavak 1. Odluke);

8. ne vodi kartoteku dimovodnih objekata koji se obvezno čiste (članak 11. Odluke);

9. ne pridržava se odredbe članka 12. Odluke.

Globom od 100,00 kn do 200,00 kn, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Globom od 100,00 kn do 200,00 kn, kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka komunalni redar može naplaćivati globu na mjestu počinjenja prekršaja u iznosu od 100,00 kn, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti globu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da globu mora platiti u roku od osam dana od dana kad je počinio prekršaj.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-03/5

Ur. broj: 2170/08-08-04-02

Kraljevica, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr