SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

78.

Na temelju članka 26. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izradi II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za II. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

II. Izmjena i dopuna Plana izrađuju se u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj: 106/98, 39/04/, 45/04 - ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Gradonačelnik.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 4.

Analizom Plana utvrđeno je postojanje elemenata koji na određeni način usporavaju gospodarsko razvijanje prostora, te je isti potrebno revidirati, kako bi se omogućilo optimalno korištenje postojećih potencijala prostora. Jedni od razloga izmjena i dopuna Plana su: proširenje građevinskih područja naselja i građevinskih područja izvan naselja, revidiranje broja vezova u uvalama u kojima je predviđeno sidrenje, analiza malološinjskog zaljeva, planiranje novih turističkih zona, analiza prostora za planiranje obnovljivih izvora energije i drugi gospodarski razlozi.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Plan obuhvaća područje Grada Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Prostor Grada Malog Lošinja se u proteklom razdoblju razvijao sukladno postojećem Planu, usvojenom 2008. godine. U 2010. godini donesena je Odluka o I. Izmjeni i dopuni PPUG-a koja se odnosi na potrebu Grada Malog Lošinja za novom višestambenom izgradnjom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi Plana je omogućiti brži i veći gospodarski razvoj Grada Mali Lošinj.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 10.

Za izradu Izmjene i dopune Plana koristit će se digitalna topografska podloga u mj: 1:25.000 i digitalna katastarska podloga u mj: 1:5.000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci;

.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

.Ministarstvo obrane republike Hrvatske, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb;

.Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko- goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

.Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

.Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava u Malom Lošinju, Odjeljak za gospodarstvo, Rijeka;

.Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

.Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj;

.Županijska uprava za ceste, Rijeka;

.Javna ustanova Priroda, Rijeka;

.Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

.Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

.Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

.Hrvatske šume, Šumarija Cres-Lošinj, Čikat,

.Hrvatske šume, d.o.o., Uprava šuma Buzet, Buzet;

.Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

.Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj;

.Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

.Lošinj parking d.o.o., Mali Lošinj;

.Udruga pokretnih telekomunikacija Hrvatske, Zagreb;

.Hrvatska gospodarska komora; Županijska komora Rijeka;

.Grad Rab;

.Grad Cres;

.Grad Zadar;

.Grad Gospić;

.sve zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

.Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

.Prethodna rasprava o Prijedlogu Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

.Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

.Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana.

.Javna rasprava: 30 dana,

.Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 15 dana od okončanja javne rasprave,

.Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

.Utvrđivanje Nacrta konačnog prijedloga Plana - Gradonačelnik: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

.Pribavljanje suglasnosti župana Primorsko-goranske županije i mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje, PGŽ-a: 30 dana,

.Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 45 dana od dana zaprimanja,

.Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izrada Plana financira se iz gradskog proračuna Grada Mali Lošinj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/180

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr