SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

77.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11, u daljnjem tekstu Zakon) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2011. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 27 - Veli Lošinj

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 27 - Veli Lošinj (u daljnjem tekstu Odluka, Plan) objavljena je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 21/08 od 6. lipnja 2008. godine.

Tijekom izrade Plana Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Izmjena Odluke donosi se u smislu primjene članka 78. Zakona.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU ODLUKE

Članak 3.

Izmjena Odluke donosi se radi usklađenja Plana u postupku izrade s izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana iz članka 4. Odluke ne mijenja se.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana iz članka 5. Odluke ne mijenja se.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Ciljevi i Programska polazišta Plana iz članka 6. Odluke dopunjavaju se elementima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja koji je u fazi izrade, a u daljnjem tijeku izrade i donošenja izmijeniti će se grafički i tekstualni dijelovi čije će se izmjene zahtijevati kroz daljnji tijek izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja u svezi članka 60. Zakona.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podaci o stručnim podlogama iz članka 7. Odluke ne mijenjaju se.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Podaci o načinu pribavljanja stručnih rješenja iz članka 8. Odluke ne mijenjaju se.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Podaci o vrsti i načinu pribavljanja katastarskih planova iz članka 9. Odluke ne mijenjaju se.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Popis tijela i osoba koji daju zahtjeve iz članka 10. Odluke ne mijenjaju se. Za potrebe izmjene i dopune Odluke nije potrebno pribavljati nove zahtjeve već će se kroz postupak Javne rasprave i pribavljanja mišljenja o Planu provjeriti elementi iz članka 6. ove Odluke.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza iz članka 11. Odluke mijenjaju se na način da se usklađuju s rokovima Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09) na način da omogućavaju usklađenja iz članka 6. ove odluke i članka 60. Zakona.

Rokovi za pripremu zahtjeva za izradu Plana iz članka 11. Odluke ostaju nepromijenjeni.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Članak 12. Odluke ne mijenja se.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Članak 13. Odluke ne mijenja se.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka dostavit će se urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/50

Ur. broj: 2213/01-01-11-12

Mali Lošinj, 29. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr