SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

76.

Na temelju članka 23. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2011. godine, donosi

ODLUKU
o ustupanju komunalnih vodnih građevina javnom
isporučitelju vodnih usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Mali Lošinj generalno prenosi sve komunalne vodne građevine - građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju čije građenje je financirano ili sufinancirano iz proračuna Grada Malog Lošinja u vlasništvo javnom isporučitelju vodnih usluga Vodovodu i čistoći Cres Mali Lošinj d.o.o., Peškera 2.

Članak 2.

Nalaže se javnom isporučitelju Vodovodu i čistoći Cres Mali Lošinj d.o.o., Peškera 2 da vodi analitiku uloženih sredstava po svakom ulagaču na posebnom kontu u glavnoj knjizi.

Članak 3.

Za svaki prijenos vlasništva komunalnih vodnih građevina sastaviti će se primopredajni zapisnik između Grada Malog Lošinja i javnog isporučitelja Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o., Peškera 2 iz kojeg mora biti vidljiv udio financiranja svakog ulagača.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/11-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr