SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pričišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine, donosi

III. IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. g. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/10, 16/11 i 22/11) u poglavlju I. točki 1. NERAZVRSTANE CESTE, podtočki 1.1. »Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta«, u podtočki 1.1.1. »Rekonstrukcija ceste bivša vojarna« iznos: »750.000,00« zamjenjuje se iznosom: »50.000,00«,

Podtočka 1.1.2. »Rekonstrukcija ceste Lokva« briše se.

U podtočki 1.1.4. »Rekonstrukcija ceste Obrš« iznos »500.000,00« zamjenjuje se iznosom: »110.000,00«,.

U istoj točki »Ukupno nerazvrstane ceste« dosadašnji iznos: »4.107.000,00«.» zamjenjuje se iznosom: »2.817.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.511.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 1.306.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (1.147.000,00 kn višak prihoda iz prethodnih godina od prodaje stanova i 159.000,00 kn od prodaje nefinancijske imovine).«

U poglavlju I. točki 2. »JAVNE POVRŠINE«, podtočki 2.1. »Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine«, podtočka 2.1.2. »Izgradnja šetnice Lovran-Medveja« i podtočka 2.1.3. »Izgradnja nogostupa Lovran-Medveja« brišu se.

U podtočki 2.1.4. »Izgradnja ugibališta pokraj lovranske bolnice«, koja postaje podtočka 2.1.2., iznos: »450.000« zamjenjuje se iznosom: »60.000,00«.

U podtočki 2.1.5., »Rekonstrukcija parka Komušćak«, koja postaje podtočka 2.1.3., iznos: »183.000,00« zamjenjuje se iznosom: »160.000,00«.

U podtočki 2.1.6. »Postava ograde od Vile Vere do crkve Sv. Nikole«, koja postaje podtočka 2.1.4., iznos: »142.000,00« zamjenjuje se iznosom: »78.000,00«.

U podtočki 2.1.7. »Parkirališta pokraj Društvenog doma u Lovranu«, koja postaje podtočka 2.1.5., iznos: 40.000,00» zamjenjuje se iznosom: »24.000,00«.

U podtočki 2.1.8. »Uređenje pješačkog puta u Zahejima«, koja postaje podtočka 2.1.6., iznos: »40.000,00« zamjenjuje se iznosom: »60.000,00«.

U podtočki 2.1.9. »Uređenje parka u Brajdicama«, koja postaje podtočka 2.1.7., iznos: »45.000,00« zamjenjuje se iznosom: »35.000,00«.

Podtočka 2.1.10. postaje podtočka 2.1.8., a iza podtočke 2.1.11., koja postaje podtočka 2.1.9., dodaje se nova podtočka 2.1.10. koja glasi:

»2.1.10. Rekonstrukcija potpornog zida ceste u Školarovu 150.000,00«

U istoj točki: »Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« dosadašnji iznos: »1.336.000,00« zamjenjuje se iznosom: »703.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 643.000,00 kn iz komunalnog doprinosa i 60.000,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (60.000,00 potpore PGŽ).«

U poglavlju I. točki 3. »JAVNA RASVJETA«, podtočki 3.1. »Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji«, u podtočki 3.1.2. »Izgradnja javne rasvjete u Lignju« iznos: »23.400,00« zamjenjuje se iznosom: »69.000,00«.

U istoj točki »Ukupno javna rasvjeta« dosadašnji iznos »250.400,00« zamjenjuje se iznosom: »296.000,00«.

U istoj točki u stavku 2. iznos: »250.400,00«, zamjenjuje se iznosom: »296.000,00«.

U poglavlju I. točki 4. »GROBLJE«, u podtočki 4.1. »Proširenje groblja u Lovranu« iznos: »200.000,00« zamjenjuje se iznosom: »50.000,00«.

U istoj točki »Ukupno groblje« dosadašnji iznos: »200.000,00« zamjenjuje se iznosom: »50.000,00«.

U istoj točki u stavku 2. iznos: »200.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »50.000,00«.

U poglavlju I. točki 5. »OPSKRBA PITKOM VODOM«, podtočka 5.3. »Izgradnja vodovoda Školarovo« briše se.

U istoj točki »Ukupno opskrba pitkom vodom« dosadašnji iznos: »4.060.000,00« zamjenjuje se iznosom: »3.760.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.760.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine Lovran (300.000,00 kn potpore PGŽ i 3.460.000,00 kn ostala sredstva Proračuna u koja se ubrajaju 3.345.000,00 kn sredstava od prodaje nefinancijske imovine i 115.000,00 kn naknade za priključak i koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu).«

U poglavlju I. točki 6. »ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA«, podtočki 6.1. »Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«, u podtočki 6.1.1. »Izgradnja sanitarne kanalizacije«, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 358.278,97 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (naknada za razvoj).«

U podtočki 6.2. »Odvodnja atmosferskih voda«, u podtočki 6.2.1. »Izgradnja oborinske kanalizacije«, iznos : »250.000,00« zamjenjuje se iznosom: »142.000,00«.

U istoj podtočki »Ukupno odvodnja atmosferskih voda«, iznos: »250.000,00« zamjenjuje se iznosom: »142.000,00«.

U istoj podtočki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 142.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran ( 2.000,00 kn prihodi od koncesija i 140.000 kn potpore PGŽ).«

U poglavlju I. točka 7. »GOSPODARENJE OTPADOM«, briše se.

II.

U Poglavlju II. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija):

1.Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 2.500.000,00

- ostala sredstva Proračuna 5.126.278,97

2.Ostali izvori sredstava

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 500.000,00


Ukupno: 8.126.278,97«

III.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/85

Ur. broj: 2156/02-01-11-4

Lovran, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr