SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

28.

Na temelju članka 4. stavak 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 21. i članka 80.stavak 2. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 22. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011.godine donijelo je

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) izgrađenoj unutar građevinskog područja Novi Vinodolski NA11 označenog kao zona 1.1. na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja« u mj. 1 : 5000 i na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj izvan građevinskog područja može se , protivno Prostornom planu , osim dvije etaže od kojih je druga etaža potkrovlje, ozakoniti još jedna etaža.

Na ostalim područjima Grada Novi Vinodolski ozakonjenje izgrađenih građevina izgrađenih protivno Prostornom planu provodi se u skladu sa odredbom članka 4. stavak 3. Zakona.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-03/11-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 14. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr