SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 36. Ponedjeljak, 7. studenog 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članku 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/01 - ispravak i 43/ 10) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 28. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Vrbovsko, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel) ukoliko ovom nije drugačije određeno.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grada) ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno ne teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova na osnovu ugovora.

U slučaju kad Grad daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, Grad u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakonom) i ovom Odlukom.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada Vrbovskog, te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom u Gradu Vrbovskom.

Članak 7.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Prava socijalne skrbi iz stavka 1. ovog članka korisnik gubi ako ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na osobe navedene u članku 52. Zakona.

III. PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Ovom Odlukom uređuju se:

1. Novčane pomoći

a) pomoć za stanovanje

b) jednokratna novčana pomoć

c) pomoć za prijevoz učenika

d) jednokratna novčana pomoć studentima

2. Pomoći u naravi

a) pomoć u dječjoj hrani za novorođenčad

b) pomoć za smještaj djece u dječjem vrtiću

c) pomoć za prehranu učenika osnovne škole

d) pomoć u obiteljskim paketima

e) pomoć za smještaj u studentskom domu

3. Drugi oblici pomoći

a) pomoć u kući starijim osobama

b) zdravstvena njega u kući

c) drugi oblici pomoći utvrđeni programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za tekuću godinu i to:

- za programe humanitarnih udruga

- za programe udruga stradalnika domovinskog rata

- za posebne programe u socijalnoj skrbi.

Članak 9.

Sredstva za pomoći socijalne skrbi iz članka 8. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Grada Vrbovskog.

Visina pomoći ovisi o mogućnostima proračuna.

Članak 10.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći iz ove Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 11.

Na uračunavanje prihoda samca ili obitelji shodno se primjenjuju odredbe članka 47., 48. i 49. Zakona. Prihodom u smislu ove Odluke smatra se i pomoć za uzdržavanje koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Zavoda za socijalnu skrb.

Članak 12.

Pravo na neki od oblika socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom ostvaruje korisnik koji ispunjava kriterij prihoda pod uvjetom da:

- vrijednost nekretnina u vlasništvu samca ili punoljetnih članova obitelji ne prelazi iznos od 100 proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u Republici Hrvatskoj na dan podnošenja zahtjeva,

- u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine, ako je time mogao ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba u vrijeme podnošenja zahtjeva u smislu ovoga Zakona,

- nisu vlasnici pokretne imovine koju bi mogli koristiti ili otuđiti bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u visini pomoći iz članka 45. Zakona za uzdržavanje sebe ili članova svoje obitelji,

- na dan podnošenja zahtjeva nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila, vrijednost kojeg/kojih je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u Republici Hrvatskoj, osim motornog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana obitelji koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili obitelji sa 6 i više članova,

- samac ili član obitelji nije sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Vrijednost zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu članka 2. Zakona, koji samac, odnosno punoljetni članovi kućanstva imaju u vlasništvu, ne uračunava se u vrijednost imovine iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

Ukoliko samac ili član obitelji u razdoblju od godine dana prije dana podnošenja zahtjeva otuđi ili prenese na maloljetnog člana obitelji nekretninu iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, nema pravo na neki od oblika pomoći utvrđenih ovom Odlukom.

Pravo na neki od oblika socijalne skrbi utvrđen ovom Odlukom nema samac ili obitelj iz članka 51. Zakona.

1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece

Članak 13.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do 6 mjeseci života, a iznimno uz preporuku liječnika pedijatra ili obiteljskog liječnika, do navršenih 12 mjeseci života.

Pravo na besplatni prehranu dojenčadi i male djece ostvaruju korisnici čiji ukupni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona.

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva dojenčadi podnosi se u pravilu, putem patronažne službe Doma zdravlja Vrbovsko, a troškovi prehrane dojenčadi podmiruju se izravnim plaćanjem računa ljekarni.

2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću

Članak 14.

Grad snosi 100% troškova za boravak u vrtiću:

- djeteta iz obitelji korisnika pomoći za uzdržavanje,

- djeteta iz obitelji čiji ukupni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona.

- djeteta s poteškoćama u razvoju,

- djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- djeteta ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

- trećeg i svakog slijedećeg djeteta istih roditelja u vrtiću.

Grad snosi 50% troškova boravka u vrtiću za drugo dijete istih roditelja čije je već jedno dijete u vrtiću.

Pod troškovima boravka u vrtiću razumijeva se mjesečna cijena usluga Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovim člankom djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka izjednačena su.

3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovnih škola

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marendu u osnovnoj školi može ostvariti:

1. u iznosu 100% od pune cijene:

- dijete iz obitelji korisnika pomoći za uzdržavanje,

- dijete iz obitelji čiji ukupni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- djeteta ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

- dijete s kroničnim zdravstvenim problemima koji iziskuju posebnu skrb i njegu,

- jedno dijete iz obitelji s troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanju.

2. u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za:

- drugo i svako sljedeće dijete iz obitelji s troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanju,

- iz jednoroditeljske obitelji,

- dijete iz obitelji u kojima su poremećeni odnosi zbog ovisnosti roditelja o alkoholu i opojnim drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja ili drugih uzroka (bolest i sl.) na temelju prijedloga školskog pedagoga.

3. u iznosu od 25% od pune mjesečne cijene za korisnike koji imaju pravo na doplatak za djecu na osnovi nižeg postotka od prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini određenog važećim propisima.

4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima

Članak 16.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima mogu ostvariti redoviti studenti koji su akademsku godinu upisali prvi put, osim korisnika gradskih studentskih stipendija, čiji prosječni prihod po članu obitelji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva nije bio viši od 250% osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona.

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u iznosu od 1.000,00 kuna.

5. Pravo na pomoć za stanovanje

Članak 17.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom i ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, drva drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje može ostvariti samac ili članovi kućanstva koji koriste stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odredbe članka 2. točke 13. Zakona i ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova obitelji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi 120% iznosa sredstava za uzdržavanje propisane člankom 45. Zakona.

Izuzetno pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja može ostvariti umirovljenik ili osoba starija od 65 godina koji u stanu koji je po broju soba odnosno površinom veći od zadovoljavajućeg stambenog prostora stanuje najmanje deset godina neprekidno.

Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

5.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2) korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodnu ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine odnosno podnajamnine (za podstanare) nadoknađuje se najmoprimcu u visini 50% iznosa najamnine odnosno podnajamnine, a najviše 300,00 kuna mjesečno.

Članak 19.

Najmoprimac iz članka 18. ove Odluke, nema pravo na pomoć za troškove najamnine ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

5.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova pričuve

Članak 20.

Pravo na podmirivanje troškova pričuve, kao dijela troškova stanovanja, ima vlasnik stana ako:

a) stan ili dio stana daje u najam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

Pomoć za podmirenje troškova pričuve nadoknađuje se vlasniku stana u visini 50% iznosa pričuve mjesečno.

5.3. pomoć za troškove komunalne naknade

Članak 21.

Pravo na podmirenje troškova komunalne naknade kao dijela troškova stanovanja može ostvariti korisnik u punom iznosu na način da se sredstva socijalnog programa namijenjena za podmirivanje troškova komunalne naknade, temeljem rješenja o ostvarivanju prava na olakšicu prebacuju na konto sredstava komunalne naknade.

5.4. pomoć za troškove električne energije

Članak 22.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se korisniku u iznosima kako slijedi:

- samcu u iznosu od 60,00 kuna,

- dvočlanoj obitelji u iznosu od 70,00 kuna,

- tročlanoj obitelji u iznosu od 80,00 kuna,

- četveročlanoj obitelji u iznosu od 110,00 kuna,

- obitelji koja ima više od četiri člana u iznosu od 120,00 kuna.

5.5. pomoć za troškove vode i otpadnih voda

Članak 23.

Pomoć za troškove vodnih usluga realizira se na način da se:

- isporučitelju vodnih usluga na temelju ispostavljenog račun priznaje razlika umanjene cijene vodnih usluga za 40% za socijalno ugrožene građane,

- da se korisniku priznaju troškovi za najviše 5m3 po članu obitelji mjesečno.

5.6. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća

Članak 24.

Pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća nadoknađuje se u punom iznosu.

5.7. pravo na pomoć za troškove ogrjeva

Članak 25.

Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m3 drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu ili mu se može odobriti novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva u visini koju odlukom odredi Primorsko- goranska županija.

Članak 26.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili članova obitelji iz članka 45. Zakona.

Pomoć za stanovanje može se priznati i iznad iznosa iz stavka 1. ovog članka, a najviše do dvostrukog iznosa osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona, ako bi se time spriječilo odvajanje djece iz obitelji.

Pomoć za stanovanje iz članaka 18., 20., 21., 22., 23. i 24. ove Odluke realizira se na način da Grad temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog odjela djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja.

6. Pravo na pomoć za troškove prijevoza

Članak 27.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu može ostvariti redoviti učenike srednje škole i to:

- dijete iz obitelji čiji ukupni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona.

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- djeteta ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata.

Pomoć za besplatnu mjesečnu kartu ne može ostvariti učenik koji je to pravo ostvario preko nadležnog ministarstva za poslove socijalne skrbi ili nadležnog ministarstva za branitelje.

Pravo na besplatnu voznu kartu ne može ostvariti učenik koji pohađa školu izvan područja Grada, a obrazuje se za neko od zanimanja za koje se može obrazovati u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice.

Članak 28.

Pravo za pomoć za troškove javnog prijevoza za učenike vrijedi od početka do konca nastavne godine odnosno do 30. lipnja, a pomoć se isplaćuje u novčanom iznosu u visini cijene mjesečne karte za autobusni prijevoz, osim za relacije Vrbovsko - Ogulin i Ljubošina - Gomirje- Vrbovsko - Moravice - Delnice za koje se odobrava mjesečna karta za vlak.

Članak 29.

Korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno nastavka prava korištenja toga prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave, odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje toga prava početkom svake školske godine.

7. Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u studentskom domu

Članak 30.

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u studentskom domu može ostvariti redoviti student iz obitelji čiji ukupni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona.

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u studenskom domu ne može ostvariti student koji ponavlja godinu odnosno student koji redovito ne napreduje u stu

diju ili student koji to pravo ostvaruje po nekom drugom osnovu.

Članak 31.

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u studentskom domu vrijedi do konca tekuće nastavne godine, a pomoć se isplaćuje na temelju ispostavljenog računa studenskog doma.

8. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 32.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji čiji ukupni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona, a koji zbog trenutačnih okolnosti (školovanje djeteta, bolesti i slično) prema ocjeni Jedinstvenog upravnog odjela nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Jednokratna novčana pomoć u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti najviše četiri puta do ukupnog iznosa od 2.000,00 kuna po korisniku (samcu odnosno obitelji).

Jednokratne novčane pomoći mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih socijalnim programom za tekuću godinu.

9. Pravo na organiziranu zdravstvenu kućnu njegu

Članak 33.

Pravo na zdravstvenu kućnu njegu ima osoba koja ispunjava uvjete prema mišljenju i stručnoj preporuci izabranog doktora, ako Zavod za zdravstveno osiguranje nije osigurao dovoljan broj posjeta.

Korisnik organizirane kućne njege je osoba kojoj je zbog općeg statusnog stanja potrebna tuđa pomoć pod uvjetom da ukupni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 400% osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona.

Zdravstvenu njegu u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.

Korisniku organizirane zdravstvene kućne njege može se zdravstvena njega odobriti najviše dva puta tjedno kroz 90 dana.

10. Pravo na pomoć u kući

Članak 34.

Prava na pomoć u kući u pravilu imaju osobe treće životne dobi (starije od 65 godina života) i to prvenstveno osobe koje žive u samačkim staračkim domaćinstvima nisu obuhvaćene institucionalnim oblicima skrbi, a istovremeno su i narušenog zdravstvenog stanja ili niskog socio- ekonomskog statusa, a potrebna im je pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Pravo na pomoć ostvaruje se na zahtjev zainteresiranih, uključivanjem u program međugeneracijske solidarnosti »Pomoć u kući starim osobama«.

11. Pravo na pomoć u obiteljskim paketima

Članak 35.

Pravo na pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže: namirnice, sredstva za čišćenje i održavanje osobne higijene.

Pravo na pomoć u obiteljski paketima na temelju prijedloga odnosno socijalne anamneze Centra, može ostvariti korisnik pomoći za uzdržavanje ako živi u obitelji čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožene.

U jednoj obitelji može se odobriti korištenje prava na pomoć u prehrani, u pravilu, najviše četvorici članova obitelji.

Članak 36.

O broju korisnika obiteljskih paketa u pojedinom mjesecu odlučuje Odjel.

Pravo na korištenje pomoći obiteljskih paketa imaju poglavito:

1. bolesna i nemoćna osoba (što se dokazuje liječničkom potvrdom),

2. muškarac stariji od 65 godina odnosno žena starija od 60 godina,

3. najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe,

4. član obitelji koja ima više od 4 člana,

5. obitelji samohranog roditelja,

6. samac.

12. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 37.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, za dio osnovne pogrebne opreme, može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ukupni prihod po članu kućanstva u tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona.

Pravo za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili iz drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku smrt i imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od nasljednopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr.).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se u pravilu na način da se pogrebni troškovi do odobrenog iznosa plate izravno izvršitelju pogrebnih usluga.

13. Pravo na pomoć - hitna intervencija

Članak 38.

Pravo na pomoć za hitne intervencije imaju samci ili obitelji koje tijekom godine zbog nepredviđenih odnosno nepredvidljivih situacija (elementarna nepogoda, smrt u obitelji, teška bolest i slično) dođu u teške materijalne prilike.

O pravu za pomoć za hitne intervencije temeljem pisanog zahtjeva odlučuje gradonačelnik.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 39.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika, udomitelja ili Centra.

Članak 40.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi podnosi se Odjelu, osim za prava utvrđena u članku 14. i članku 15. ove Odluke. Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 14. ove Odluke podnosi se Dječjem vrtiću Bambi Vrbovsko, a zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 15. ove

Odluke podnosi se Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti tijelu koje vodi postupak, odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispituju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi odgovarajući način.

Rješenje o pravu na pomoć donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 41.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u pravilu, ukoliko ovom odlukom nije drugačije određeno, do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik započeti ostvarivati prava, osim u slučajevima iz članka 35. i 37. ove Odluke.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Odjel može odlučiti da Korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.

Članak 42.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 43.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu, dužan svaka tri mjeseca, a najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ukoliko ovom Odlukom nije određen kraći rok.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizija) utvrditi i kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovog članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Članak 44.

Odjel ima pravo nadzirati koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su namijenjena.

Na zahtjev Odjela, Korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Članak 45.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je Gradu nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 46.

Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 47.

Danom početka primjene ove Odluke prestaju važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 44/08., 31/09., 37/10. i 43/10.).

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/11-01-12

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 28. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr