SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

44.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 12. listopada 2011. donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Klana za razdoblje 2011. - 2012.

1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Klana i organiziranje sustava zaštite i spašavanja.

Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina Klana raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti odnosno, jedinstvene koordinacije i djelovanja sustava.

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i spašavanja su:

- fizičke i pravne osobe,

- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- središnja tijela državne uprave,

- operativne snage zaštite i spašavanja.

Općina Klana, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom uređuje, planira, organizira, financira i provodi zaštitu i spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća potrebno je:

- definirati resurse,

- izvršitelje,

- te kontinuirano provoditi usklađivanje djelovanja svih snaga.

2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja

Cilj: povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od:

- stožera zaštite i spašavanja Općine Klana

- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (DUZS, MUP)

- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva (DVD Klana, DVD Škalnica, JVP Grada Rijeke)

- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti te udruga građana koje se uključuju u sustav zaštite i spašavanja (HGSS Stanica Rijeka ili Delnice, Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka, Ordinacija opće medicine Biserka Svetić- Rubeša, Dom zdravlja PGŽ, Zajednica društava Crvenog križa PGŽ - Općinsko društvo Crvenog križa Klana, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Veterinarska stanica Rijeka, Centar za socijalnu skrb Rijeka, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu - područni odjel Rijeka, Zajednica tehničke kulture PGŽ, Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana u Rijeci, HLD »Zec«, Planinarsko društvo »Pliš«, Off road klub »Uspon 4x4«)

- gospodarski subjekti čija oprema i ljudstvo može pomoći u zaštiti i spašavanju te pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje:

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka,

- KD Čistoća d.o.o., Rijeka,

- KD Autotrolej d.o.o, Rijeka,

- Hrvatske ceste - Ceste Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka,

- DI Klana d.d., Klana 264, Klana,

- Klanatrans d.o.o., Klana 98, Klana,

- Hrvatske šume - Šumarija Klana, Klana 185,

- Gržinčić d.o.o., Podstrmac 6, Klana,

- Cenoza promet d.o.o., Lisac 8, Klana,

- GP Rijeka d.d., F. Supila 6, Rijeka.

Stožer zaštite i spašavanja:

Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim snagama te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje i:

- obuku članova Stožera i spašavanja u skladu sa planom i programom obuke Stožera zaštite i spašavanja.

Zadaća je službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Zadaća Vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi je:

- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara.

Zadaća je službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti te udruga građana koje se uključuju u sustav zaštite i spašavanja:

- neki od navedenih subjekata koji djeluju na području Općine Klana primarno se bave zaštitom i spašavanjem, dok se kod ostalih subjekata ta aktivnost može organizirati ili postoje kapaciteti koji se mogu uključiti u sustav zaštite i spašavanja stoga je potrebno definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i slično) te iste uključiti u smjernice za daljnji razvoj.

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća predviđeno je osnivanje postrojbe civilne zaštite koja će se sastojati od dvije skupine unutar kojih će djelovati po tri ekipe. Svaka ekipa se sastoji od tri pripadnika. Potrebno je vršiti smotre i vježbe, kao i edukaciju pripadnika koji bi u katastrofama sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite.

3. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. i 2012. godini

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.

Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela županija, gradova, općina, pojedina ministarstva, državne uprave organizacije, javna poduzeća i ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. i 2012. godini.

Potrebno je revidirati Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za područje Općine Klana.

4. Izrada i usvajanje Planova zaštite i spašavanja

Cilj: donošenje temeljnih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava zaštite i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstva kao i mjere te postupci za provedbu zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, dužno je najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatrati stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja iz članka 7. citiranog Zakona te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite od spašavanja na svom području. Predstavničko tijelo nadalje u proračunu osigurava sredstva namijenjena za financiranje sustava u narednoj godini, donosi procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, donosi opće akte kojima propisuje mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i spašavanja te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene Zakonom.

Člankom 29. citiranog Zakona propisana je obveza općinskog načelnika da, u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, za svoje područje: predstavničkom tijelu izradi i predloži nacrt procjene ugroženosti, uz prethodno pribavljenu suglasnost Uprave, izradi i predloži predstavničkom tijelu nacrt plana zaštite i spašavanja, predloži financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području, pripremi prijedloge općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju zaštite i spašavanja, odredi operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje sukladno procjeni ugroženosti, osigura uvjete za premještanje, zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša sukladno planovima zaštite i spašavanja te osigura uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene Zakonom.

Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 25. ožujka 2011. godine donijelo je Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, a u tijeku je i izrada Plana zaštite i spašavanja.

5. Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbi članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klana:

1. Sredstva za vatrogastvo (DVD Klana, DVD Škalnica, JVP Grada Rijeke),

2. Sredstva za redovne službe i djelatnosti sudionika u sustavu zaštite i spašavanja (zimska služba, komunalna društva i slično),

3. Sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa odnosno čije su djelatnosti povezane sa problematikom zaštite i spašavanja (HGSS, HLD Zec, PD Pliš, Gradsko društvo Crvenog križa - Općinsko društvo Klana, Uspon 4x4),

4. Sredstva za programe odnosno aktivnosti koje su povezane sa problematikom zaštite i spašavanja (DDD mjere - Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Veterinarska stanica Rijeka),

5. Sredstva za izvanredni angažman službi i sudionika u sustavu zaštite i spašavanja (teška građevinska mehanizacija, prijevoz i slično), a u slučaju izvanrednog događaja.

6. Sustav uzbunjivanja građana

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja

U organizaciji zaštite i spašavanja na području Općine Klana, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, vrlo je bitan činitelj kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

a) nastaviti rad na unapređenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama Europske unije,

b) pokrenuti aktivnosti za uspostavljanje sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje.

7. Skloništa

Cilj: uspostava mreže javnih skloništa

Na području Općine Klana se nalazi nekoliko skloništa i bunkera od kojih većina trenutno ne zadovoljava sigurnosne uvjete za smještaj stanovništva. Potrebno je utvrditi koja se od postojećih bunkera i skloništa mogu iskoristiti za smještaj stanovništva te koliko iznose troškovi čišćenja te prilagodbe postojećih objekata koji mogu u sustavu zaštite i spašavanja služiti kao skloništa.

8. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i spašavanja

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom) djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi sa nanesenim udarima, gubicima i štetama.

Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedica ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći kao općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Iz tog razloga potrebno je:

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,

- edukacija stanovništva, a posebno djece i učenika o problematici kriznih situacija,

- jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija,

- obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,

- prezentiranje rada redovnih snaga zaštite i spašavanja Općine Klana.

9. Zaštita okoliša

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguranje zdravog okoliša

Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja. Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenog, održivo korištenje prirodnih dobara bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti.

Stoga je potrebno:

- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša,

- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima,

- sanacija divljih deponija, kao potencijalnih ugroza,

- razrada i daljnje unapređenje sustava zaštite i spašavanja.

10. Suradnja na polju zaštite i spašavanja

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje nivoa sigurnosti civilnog stanovništva, imovine te eko-sustava na području Općine Klana

- u okviru suradnje sa susjednim gradovima i općinama, Primorsko-goranskom županijom te gradovima i općinama iz drugih županija nastaviti i unaprijediti suradnju na polju zaštite i spašavanja sa odgovarajućim institucijama iste razine,

- u okviru Primorsko-goranske županije kontinuirano razrađivati i usklađivati sustave zaštite i spašavanja, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.

Ove smjernice stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/50

Ur. broj: 2170-06-11-01-03

Klana, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr