SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

43.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), a na prijedlog Načelnika Općine Klana, Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici vijeća održanoj dana 12. listopada 2011. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE KLANA U 2010. GODINI

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Općina Klana dužna je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i Zakonima, urediti, planirati, organizirati, financirati i provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Klana čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Klana podrazumijeva planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Provoditelji aktivnosti zaštite i spašavanja na području Općine Klana su:

- Vatrogasne snage (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Klana i Dobrovoljno vatrogasno društvo Škalnica),

- Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Ordinacija opće medicine Biserka Svetić-Rubeša, Veterinarske ustanove - Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Zajednica društava Crvenog križa PGŽ - Općinsko društvo Crvenog križa Klana, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana u Rijeci, Centar za socijalnu skrb Rijeka, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu - područni odjel Rijeka,

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUZS (Županijski centar 112, Odjel za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor),

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Klana,

- Članovi udruga građana, klubova, organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao i imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav ZS (HGSS Stanice Rijeka ili Delnice, HLD »Zec« Klana, Planinarsko društvo »Pliš2 Klana, Off road klub »Uspon 4x4«, Zajednica tehničke kulture PGŽ, radioamateri, aero klubovi, lovci, planinari, kinološke, speleološke, mediji...),

- Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (za zaštitu okoliša, građevinske, komunalne, pogrebne, laboratoriji, interventne službe hidro sustava, energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanje putova...). Gospodarski subjekti (Hrvatske šume - Šumarija Klana, Hrvatske ceste - Ceste Rijeka, Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, DI Klana d.d., Klanatrans d.o.o., Gržinčić d.o.o., Cenoza promet d.o.o., GP Rijeka d.d., IND EKO d.o.o., Rijekatank d.o.o.

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KLANA

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju Općina Klana je realizirala slijedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:

- Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana, KLASA: 021-01/09-01/ 55, UR. BROJ: 2170-06-09-01-11 donesene od strane općinskog vijeća 17. studenoga 2009. godine, načelnik Općine Klana donio je 04. siječnja 2010. godine Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana, KLASA: 022-01/10-01/04, UR. BROJ: 2170-06-10-01-01.

- Izrađene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava ZS u Općini Klana za 2010. godinu.

- Provedene su sve preventivne mjere planirane za zimsko razdoblje koje se primjenjuju u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, a u nadležnosti su Općine Klana. Za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta - zimske službe na području Općine Klana sklopljen je ugovor sa Cenoza prometom d.o.o. iz Klane, Lisac 8, 01. svibnja 2010. godine, KLASA: 022-01/10-01/15, UR. BROJ: 2170- 06-10-01-01.

- Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini u Općini Klana su realizirane sljedeće aktivnosti: ažuriran je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara te je donesena Odluka o ustroju Motrilačko-dojavne službe sa ophodnjom. Zbog nedostatka financijskih sredstava isto nije u stvarnosti i realizirano na nivou vatrogasnih postrojbi. Članovi DVD-a

»Klana« i »Škalnica« u slučajevima kada je za to postojala potreba mobilizirani su putem Vatrogasnog operativnog centra JVP-e Grada Rijeke. Motrilačko dojavnu službu sa ophodnjom na šumskom dijelu Općine Klana provodili su djelatnici Šumarije Klana.

- Izrađen prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Općine Klana te prijedlog Plana zaštite i spašavanja.

- Održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana na kojoj je razmatran prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Općine Klana.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Općinsko vijeće Općine Klana donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana, temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»NN« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 4., 5., 6., i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»Narodne Novine« broj 40/ 08 i 44/08). U Stožer zaštite i spašavanja su imenovani:

1) Matija Laginja, općinski načelnik, za zapovjednika Stožera;

2) Anton Štemberger, načelnik II. Policijske postaje Rijeka, za člana;

3) Karmen Pattai, predstavnica Područnog ureda za zaštitu i spavanje Rijeka, za člana;

4) Dario Gauš, zapovjednik DVD Klana, za člana;

5) Dušan Korić, predsjednik DVD Škalnica, za člana;

6) Biserka Svetić Rubeša, liječnik Opće prakse, za člana;

7) Danijel Frleta, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Rijeka, za člana;

8) Robert Simčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana, za člana Stožera;

9) Dorijan Valenčić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Klana, za člana;

10) Siniša Štokom, zamjenik općinskog načelnika, za člana;

11) Silvio Šebelja, vijećnik Općinskog vijeća Općine Klana, za člana.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE

Izvršena je analiza svih pravnih osoba i udruga građana na području Općine Klana kojima zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost, a preostaje za preispitati njihove mogućnosti uključivanja u provođenje operativne zadaće zaštite i spašavanja.

Analizirane su sljedeće udruge građana na području Općine Klana:

- Hrvatsko lovačko društvo »Zec«, Klana

- Planinarsko društvo »Pliš«, Klana

- Off road klub »Uspon 4x4«

Od pravnih subjekata analizirani su sljedeći:

- DI Klana d.d., Klana 264,

- Klanatrans d.o.o., Klana 98, Klana,

- Hrvatske šume - Šumarija Klana, Klana 185,

- Gržinčić d.o.o., Podstrmac 6, Klana,

- Cenoza promet d.o.o., Lisac 8, Klana,

- GP Rijeka d.d., F. Supila 6, Rijeka.

PREVENTIVA I PLANOVI CZ

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine Klana, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe.

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, i u kojim slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112.

Upoznavanje građana provođeno je i do sada putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih priopćenja Županijskog centara 112.

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja na području Općine Klana čine vatrogasne snage. Općina Klana naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga na svom području. Vatrogasne snage u Općini Klana čini:

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke - Središnja vatrogasna postrojba

2. DVD Klana - Središnja dobrovoljna vatrogasna postrojba

3. DVD Škalnica

U Proračunu Općine Klana za 2010. godinu (II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2010. godinu »Službene novine PGŽ« br. 57/10) za Unapređenje protupožarnih mjera predviđeno je 255.784,44 kuna (za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke 75.784,44 kuna, za DVD Klana 90.000,00 kuna te za DVD Škalnica 90.000,00 kuna. Godišnjim obračunom Proračuna Općine Klana za 2010. godinu donesenog na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 12. lipnja 2011. godine (»Službene novine PGŽ« br. 18/11) realizirane su vrijednosti kako slijedi: za Unapređenje protupožarnih mjera izdvojeno je 129.207,59 kuna (za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke 44.207,59 kuna, za DVD Klana 40.000,00 kuna te za DVD Škalnica 45.000,00 kuna, a zbog slabijeg punjenja općinskog proračuna, sredstva su realizirana u manjem iznosu nego što su planirana u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Klana za 2010. godinu.

Vatrogasne postrojbe JVP Grada Rijeke, DVD Klana i DVD Škalnica raspolažu s vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za intervencije u prometnim udesima, auto-ljestve, zapovjedna vozila i vozila za prijevoz ljudi i opreme).

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovoljne) efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Klana.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Sukladno Proračunu Općine Klana za 2010. godinu financirane su udruge od značaja za sustav ZS u Općini Klana. U 2010. godini planirana su i realizirana financijska sredstva za Planinarsko društvo »Pliš« u iznosu od 15.000,00 kuna te su sukladno podnesenim i prihvaćenim financijskim planovima za udruge od značaja za zaštitu i spašavanje, HGSS, Crveni križ, PD »Pliš«, Off road klub »Uspon 4x4«, HLD »Zec« i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrđene aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Klana u 2011. godini.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klana daje se (predlaže se) zaključak:

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebe Općine Klana. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su/ustrojiti će se na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima Općine Klana. Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zadovoljavajućoj razini. I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenost, učinkovitosti i opremljenost svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području Općine Klana.

Općina Klana ima izrađen prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća te prijedlog Plana zaštite i spašavanja sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08).

Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenja organizacije zaštite i spašavanja su:

- u trenutku kada se donese Plan zaštite i spašavanja Općine Klana, treba ostvariti utjecaj i postaviti zahtjeve kod izrade prostornih i urbanističkih planova općine poradi integralnog ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora;

- predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu, uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično;

- pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju.

Klasa: 021-01/11-01/50

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr